№ 3 (95) 2017

Новели законодавства

Шакель Н. Ответственность за хранение с целью распространения контрафактных произведений в праве Республики Беларусь

С. 5

Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав

С. 12

Штефан А., Зеров К. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел

С. 18

 

Авторське право

Дроб’язко В. Всесвітня конвенція про авторське право 1971 р.

С. 27

 

Закордонний досвід

Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект

С. 32

Кашинцева О. Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС

С. 38

 

Судова експертиза

Сопова К. Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи

С. 43

 

Право та інновації

Бутнік-Сіверський О. Формування неоекономіки у сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації

С. 57

 

Погляд науковця

Кушнір І. До питання про принципи оподаткування в галузі будівельної діяльності

С. 68

 

Реформування законодавства

Кадєтова О. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності

С. 77

Сенчук В. Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень

С. 87

 
№ 2 (94) 2017

Повний номер 2, 2017
З історії винахідництва

Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст.

C. 5

Авторське право

Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України

C. 12

Дроб’язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях

C. 18

Засоби індивідуалізації

Афян А. Географічні зазначення: власність без власника

C. 26

Договірні відносини

Работягова Л. Деякі аспекти укладання ліцензійних договорів на використання торговельної марки

C. 35

Судова експертиза

Сопова К. Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи

C. 45

Захист прав

Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт

C. 62

Економіка інтелектуальної власності

Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності

C. 72

Погляд науковця
Кушнір І. Деякі аспекти розробки та використання фінансово-правових моделей житлового будівництва в Україні

С. 83

Інтернет-відносини
Глотов С. Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади

C. 93

 
№ 1 (93) 2017

Захист прав

Штефан О. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин

C. 5–15

Наукова стаття присвячена розкриттю специфіки такого різновиду доказів, як пояснення сторін і тертіх осіб, які беруть участь у справах, що виникають зі спірних авторських правовідносин. Безпосередньо у статті провадиться аналіз цивільного процесуального законодавства, підходів цивільної процесуальної доктрини та судової практики, щодо визначення місця цього різновиду доказів серед інших засобів доказування та форм реалізації в цивільному судочинстві пояснень сторін і тертіх осіб. Дослідження цієї проблематики через призму судової практики дозволило сформулювати низку пропозицій щодо вдосконалення положень Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: цивільне судочинство, докази, засоби доказування, пояснення сторін, пояснення третіх осіб, захист авторського права

 

Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін

C. 16–23

Комерційний світ останніми роками проявляє серйозний інтерес до процесу медіації. Цей інтерес частково зумовлений невдоволеністю сторін вартістю та тривалістю деяких судових розглядів і результатами вирішення спорів у процесі судових засідань. Досвід показує, що процес медіації часто дає результат, прийнятний для обох сторін спору. У цій статті автор має наміри з’ясувати переваги процесу медіації, пояснити прості основні особливості та переваги медіації,  що здійснюється за Правилами з медіації Центру ВОІВ.

Ключові слова: ВОІВ, медіація, Центр ВОІВ, врегулювання спорів

Авторське право

Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій

С. 24–36

У статті розглядаються зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийняті у 2016 р., згідно з якими передбачена можливість вільного використання літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі пародії. Автор аналізує основні ознаки, притаманні пародіям, а також визначає умови вільного використання творів для створення пародій, наводить приклади із зарубіжної судової практики.

Ключові слова: пародія, авторське право, твір, обмеження та винятки, вільне використання творів

Право та інновації

Коваль І. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення

С. 37–45

Стаття присвячена дослідженню правової характеристики об’єктів екологічного підприємництва. Визначено поняття, види, особливості правового режиму екологічної продукції. Встановлено ознаки екологічних інновацій. Запропоновано поняття об’єктів інтелектуальної власності й технологій екологічного призначення. Сформульовано пропозиції щодо законодавчого закріплення правового режиму екологічної продукції.

Ключові слова: екологічне підприємництво, екологічна продукція, екологічні інновації, екологічна корисність, об’єкти інтелектуальної власності

 

Патентне право

Іващенко В. Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930–1940 рр.)

С. 46–55

У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання охорони винаходів та технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації (1930–1940 рр.). На основі джерельної бази й теоретичних напрацювань показано низку законодавчих кроків радянської влади у процесі формування власної моделі системи охорони винаходів і технічних удосконалень. Автором характеризуються зміни в законодавстві СРСР та УСРР у зв’язку з прийняттям Положення про винаходи і технічні удосконалення 1931 р. й низки підзаконних нормативно-правових актів. Визначено позитивні та негативні аспекти радянського законодавства у сфері винахідництва та раціоналізації.

Ключові слова: радянське керівництво, УСРР, Положення про винаходи і технічні удосконалення, винаходи, авторське свідоцтво, патент, авторська винагорода

Погляд науковця

Ільющенкова К. Еволюція правового регулювання донорства органів та інших анатомічних матеріалів людини

С. 56–64

У статті досліджено нормативно-правові акти, котрі врегульовували донорство органів та інших анатомічних частин людини, що втратили чинність, і чинні сьогодні. На підставі аналізу побудовано хронологічний розвиток донорства та еволюцію правового регулювання. Виділено основні етапи розвитку правового регулювання донорства органів та інших анатомічних частин людини й визначено подальші шляхи реформування.

Ключові слова: донорство, трансплантація, донорство органів, донорство анатомічних матеріалів людини

Освіта з інтелектуальної власності

Рамальхо А. Належна освіта з інтелектуальної власності: якою має бути магістратура з інтелектуальної власності? (англ. мовою)

С. 65–66

Усе більшої значущості набуває інтелектуальна власність — як у юридичних дослідженнях, так і в суспільстві, що зобов’язує нас переосмислити освіту в галузі інтелектуальної власності, й те, як ми можемо розробити ефективні магістерські програми, за якими будуть навчатись майбутні покоління професіоналів у галузі інтелектуальної власності для задоволення потреб ринку. Ця стаття розглядає можливе рішення у формі обговорення магістерської програми з інтелектуальної власності й управління знаннями, що проводить Маастрихтський університет.

Ключові слова: інтелектуальна власність, магістратура, освіта

Рецензія

Рецензія на монографію Коцюби Р. О. «Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України»

С.      67–68

Рецензія на монографію Штефан О. О. «Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика»

С. 69–71

 

 
№ 4 (90) 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2016
Привітання з ювілеєм

C. 5

Право інтелектуальної власності

О. Зайківський, О. Оністрат. Охорона інтелектуальної власності як фактор забезпечення якості при розробці озброєння та військової техніки

С. 22–33

У статті досліджуються проблеми охорони інтелектуальної власності при розробці зразків озброєння та військової техніки як фактор забезпечення їхньої якості та конкурентоздатності.

Ключові слова: інтеллектуальна власність, військова сфера

 

Авторське право

В. Хоменко, С. Москаленко, Р. Кірін, А. Хоменко. Шахові партії як об’єкт авторського права

C. 34–42

У статті аналізується міжнародне й українське законодавство в аспекті можливості визнання шахових партій об’єктами авторського права. Досліджується відповідність партій критеріям охороноздатності, що висуваються до об’єктів авторського права. Особлива увага приділена оригінальності як складовій частини творчості.

Ключові слова: авторське право, об’єкти авторського права, критерії охороноздатності, оригінальність, шахи, шахові партії

 

О. Мацкевич. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право

C. 43–50

Здійснено аналіз Директиви 2010/13/ЄС та зроблений загальний огляд її положень. Окрему увагу приділено аналізу положень зазначеної Директиви з позиції доктрини авторського права. Розглянуто можливість імплементації положень директиви у національне законодавство.

Ключові слова: Директива 2010/13/ЄС, авторське право, мовлення, аудіовізуальні медіа послуги

 

Засоби індивідуалізації

Т. Коваленко. Торговельна марка та авторське право

C. 51–58

Прагнучи оригінальності, як торговельну марку деякі виробники бажають використовувати слогани та зображення. У результаті, що така торговельна марка буде поєднувати в собі кілька систем захисту.

Завданням статті є розгляд прикладів торговельних марок та об’єктів авторського права, розглянуті засоби правильного їх використання, розглянуті переваги та недоліки реєстрації торговельних марок і творів.

Метою статті є висвітлення специфічності реєстрації торговельних марок і об’єктів авторського права.

Ключові слова: торговельна марка, авторське право

 

Захист прав

О. Штефан. Окремі аспекти прояву плагіату

C. 59–67

Стаття присвячена розкриттю проявів плагіату. Безпосередньо зосереджується увага на плагіаті в науці. В статті доводиться штучність терміна «академічний плагіат», оскільки сфера вчинення правопорушення не впливає на кваліфікаційні ознаки плагіату та притягнення до встановленої законодавством України відповідальності винних осіб. Проведений аналіз законодавства у сфері авторського права та судової практики дали авторові підстави до висновку, що плагіат є комплексним порушенням, яке зачіпає як особисті немайнові права автора твору, так і майнові права суб’єктів авторського права внаслідок посягання на об’єкт авторського права шляхом незаконного (протиправного) використання твору способом оприлюднення (його опублікуванням) в повному обсязі або частково під ім’ям особи, що не є автором цього твору. Також у статті доводиться, що ініціювати захист авторського права, яке було порушене в результаті вчинення плагіату, можуть виключно суб’єкти авторського права, котрим належать особисті та/чи майнові авторські права. Саме вони є заінтересованими в захисті прав та законних інтересів особами.

Ключові слова: порушення авторського права, плагіат, плагіат у науці, академічний плагіат, суб’єкти авторського права

 

Штефан А. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору

C. 68–79

У статті дається характеристика ознак плагіату, визначається, які твори з точки зору авторсько-правової охорони можуть бути об’єктом плагіату, досліджуються відмінності у використанні ідеї та елементів форми вираження твору, пропонується авторська теорія щодо визначення складу юридично байдужих та охоронюваних елементів форми вираження творів наукового характеру.

Ключові слова: твір у галузі науки, науковий твір, плагіат, ідея, форма вираження твору

 

Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС (продовження статті)

C. 80–87

Розглядаються питання законодавства та судової практики країн ЄС щодо відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство країн ЄС, судова практика, відшкодування шкоди

 

Патентне право

Лузан А. Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просторі

C. 88–95

У статті розглядаються теоретичні та практичні питання, пов’язані із системою правової охорони винаходів як в Україні, так і в деяких країнах Європи. Визначаються нормативно-правові джерела, що регулюють відносини у сфері винахідництва й інновацій, а також певні особливості патентних режимів у цих країнах. У підсумку пропонуються заходи щодо поліпшення стану цивільно-правової охорони винаходів у нашій державі.

Ключові слова: винахід, інновації, патент, цивільно-правова охорона, патентування

 

Економіка інтелектуальної власності

С. Ревуцький Розвиток процесів глобалізації в світовій економіці в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

C. 96–102

Автор розглядає питання розвитку процесів глобалізації у світовій економіці в другій половині ХХ — на початку ХХІ століть.

Досліджуються питання змісту процесів глобалізації на макрорівні, мезорівні та макрорівні. Аналізуються питання особливостей процесів глобалізації в згаданих періодах. Особлива увага приділяється сценаріям розвитку світової економіки на різних рівнях глобалізації — розвинута НІС (країни ЄС, США) та нерозвинена НІС (Україна).

Ключові слова: глобалізація, процес глобалізації, національна інноваційна система (НІС)
№ 3 (89) 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2016
Розвиток сфери інтелектуальної власності

Орлюк О. Роль правової науки у процесі реформування сфери інтелектуальної власності в Україні : досягнення, завдання, місія (англ. мовою)

С. 5–13

Автор аналізує кроки України у розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності. Крім цього, автор аналізує досягення Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України у розбудові системи інтелектуальної власності України та знайомить читачів з цілями та завданнями його діяльності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, освіта, наука, законопроекти, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, реформування законодавства

Кашинцева О. Сучасні цінності гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я (англ. мовою)

С. 14–18

Стаття присвячена міждисциплінарним аспектам сучасних цінностей гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності в сфері медицини і фармації. Необхідність пошуку балансу прав людини та прав інтелектуальної власності виникла для України відповідно до міжнародних зобов’язань. Сучасні цінності прав людини розбалансовано сучасними установками і загальними принципами права інтелектуальної власності. Очевидно, що ця проблема постала не лише перед Україною. Дисбаланс між правами з прав людини і прав інтелектуальної власності складається з двох основних частин: порушення прав людини на етапі отримання наукових результатів в галузі біомедицини та фармації, які можуть бути захищені в режимі права інтелектуальної власності; та порушення прав людини на етапі захисту об’єктів інтелектуальної власності в біомедицині та фармації.

Національна патентна реформа націлена на гармонізацію прав людини та прав інтелектуальної власності, шляхом впровадження гнучких положень Угоди ТРІПС, впровадження виключення Болар, розробка дієвих механізмів примусового ліцензування, тощо.

Ключові слова: права людини, інтелектуальна власність, моральні та етичні цінності, медицина, фармація

Комерційна таємниця

Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників (англ. мовою)

С. 19–29

Комерційна таємниця нерозривно пов’язана з поняттям конкуренції, тому що саме конкуренція є одним з найважливіших факторів ефективного розвитку ринкової економіки. Конкурентна боротьба неминуче припускає забезпечення збереження в таємниці відомостей, оволодіння якими сторонніми особами призведе до послаблення економічних позицій підприємства або завдання значної шкоди.

Законодавство, що регулює питання комерційної таємниці (в більшості країн ці правовідносини регулюються законодавством про захист від недобросовісної конкуренції), запобігає промисловому шпигунству (несанкціонованому доступу до такої інформації) завдяки тому, що воно передбачає притягнення до відповідальності осіб, винних в отриманні доступу до інформації незаконними способами.

Сьогодні окремі суперечливі норми, що регулюють питання, пов’язані з комерційною таємницею, містяться в різних нормативно-законодавчих актах. Спеціального закону про охорону комерційної таємниці в Україні й досі немає. Водночас, окремі спеціальні  закони з охорони комерційної таємниці сьогодні діють в Молдові (1994 р.), Киргизстані (1998 р.), Туркменістані (2000 р.), Азербайджані (2001 р.), Росії (2004 р.), Таджикистані (2008 р.), Білорусі (2013 р.).

У сучасних умовах жорсткої конкуренції вирішальну роль в охороні інтелектуальної власності (ІВ) підприємства відіграють його працівники. Незважаючи на існування цілої низки юридичних і технічних механізмів охорони ІВ, одним з найскладніших завдань, яке доводиться вирішувати підприємствам в сфері охорони ІВ, є, як і раніше, забезпечення лояльності з боку працівників. Працівники — найбільша загроза. Відома статистика (дані Інтерполу), згідно з якою 25 % службовців фірми готові продати її секрети в будь-який час кому завгодно, 50 % йдуть на це залежно від обставин і лише 25 % є патріотами цього підприємства. У статті роз’яснюється необхідність включення до стратегії охорони комерційної таємниці підприємств такого ключового елемента, як висока лояльність з боку працівників. Розглянуто основні шляхи та способи забезпечення довіри і відданості з боку працівників, що запобігає несанкціонованому розголошенню ними комерційних секретів підприємства.

Щодо роботодавця працівник автоматично зобов’язаний зберігати конфіденційність. Однак в умовах високої мобільності робочої сили, «психологічні договори» виявляються ненадійними. Це означає, що офіційні юридично оформлені контракти набувають все більшого значення. Такі контракти або положення, що в них містяться, зміцнюють юридичну охорону комерційної таємниці і забезпечують підприємству безпеку у разі виникнення судового спору.

Статистичні дані свідчать, що майже 80 % працівників малих і середніх підприємств лояльні до своїх підприємств, тоді як у великих компаніях цей показник становить менше 50 %. Законодавство про охорону комерційної таємниці покликане забезпечити баланс між різними варіантами політики в галузі конкуренції. З одного боку, необхідно заохочувати інновації і творчість та забезпечити охорону компаніям, що інвестують кошти в інноваційну і творчу діяльність. З іншого, необхідно заохочувати здорову конкуренцію і свободу зайнятості. Про складність таких різних і нерідко конфліктуючих політичних підходів свідчить застосування в країнах загального права «доктрини неминучого розкриття» і «доктрини трампліна».

Саме тому організаційні та адміністративні заходи захисту конфіденційної інформації необхідно поєднувати з соціально-психологічними. Серед соціально-психологічних заходів захисту можна виділити два основних напрямки: це, по-перше, правильний підбір і розстановка кадрів і, по-друге, використання матеріальних і моральних стимулів.

Західні фахівці з економічної безпеки вважають, що від правильного підбору, розстановки і стимулювання персоналу збереження фірмових секретів залежить, як мінімум, на 80 %!

Ключові слова: конкуренція, комерційна таємниця, конфіденційність, економічна безпека, лояльність працівників

Захист прав

Зеров К. Проблеми ідентифікації особи-порушника авторського права на твори, розміщені в Інтернеті (англ. мовою)

С. 30–40

У публікації розглянуто проблеми ідентифікації особи — порушника авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. Автор класифікує таку ідентифікацію на види залежно від особливостей протиправної поведінки особи на: 1) ідентифікацію особи-власника веб-сайту; 2) ідентифікацію особи-користувача веб-сайту, що розмістив твір; 3) ідентифікацію особи-користувача Р2Р-мережі; кожна з яких має свої особливості. Проаналізовано, що процес ідентифікації особи, що вчинила пряме порушення авторських прав (користувача веб-сайту, що  розмістив твір, та користувача Р2Р-мережі), поділяється на три стадії: 1) визначення і збирання IP-адрес; 2 ) знаходження відповідності IP-адреси визначеним абонентам (користувачам) окремих інтернет посередників; 3) інформування чи направлення претензій особам щодо порушення ними авторських прав та можливості подання (чи безпосередньо подання) проти них позовів. Автором зроблено висновок, що для ідентифікації особи-порушника (а не місця, дескоєно порушення) авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет-виключно використання ІР-адреси недостатньо, тому необхідно використовувати додаткові докази в сукупності для встановлення причинново-наслідкового зв’язку між особою-абонентом (кінцевим користувачем), якому делеговано певну ІР-адресу, та порушенням авторського права.

Ключові слова: Інтернет, піратство, авторське право, ідентификація

Шабалін А. Наказне провадження в цивільному процесі України: наукові питання та практика (англ. мовою)

С. 41–47

Стаття присвячена дослідженню процесуальних аспектів інституту судового наказу в українському цивільному процесуальному праві. У статті досліджуються підстави запровадження наказного провадження в цивільний процес України, серед яких є й європейський правовий досвід щодо запровадження спрощених судових процедур. Також у статті вказується, що на сьогоднішній день у країнах Європейського Союзу діють єдині спрощені судові процедури (Регламент ЄС 861/2007 — єдиний європейський судовий наказ; Регламент ЄС 861/2007 — єдина європейська судова щодо вирішення невеликих (дрібних) спорів). У зв’язку із тим, у роботі вказується, що перед Україною стоїть питання пов’язане з необхідністю адаптацією національного процесуального законодавства до вказаних єдиних європейських судових процедур, особливого значення дане питання набуває у світі підписання  Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.).

У статті детально досліджуються структура наказного провадження. Так, зокрема, структура наказного провадження складається з стадій та етапів. Саме етапи і складають основний зміст наказного провадження. Зазначається, що саме етапи наказного провадження саме реалізуються на першій стадії цього провадження. У цій статті вказується, що серед науковців існують різні точки зору щодо основних стадій та етапів наказного провадження. Так, О. Штефан виділяє 3 етапи наказного провадження, а А. Шабалін виділяє саме 3 стадії наказного провадження, до яких вказаних автор відносить і стадію виконання судового наказу, що не виділяють інші дослідники-процесуалісти, зокрема й О. Штефан.

У роботі досліджуються порядок подачі заяви для видачі судового наказу, встановлюються підстави видачі судового наказу (ст. 96 ЦПК України). Зазначається, що цей перелік підстав є вичерпним.

Розглянута процедура повідомлення боржника про виданий судовий наказ. Вказується, що боржник повідомляється письмово судом про виданий судовий наказ, разом із судовим наказом боржник повинен отримати й копію заяви про видачу судового наказу та додані до неї документи.

Досліджена процедура апеляційного оскарження у справах наказного провадження. Аргументується, що така процедура оскарження судового наказу в апеляційному порядку має свої особливості, з урахуванням особливості наказного провадження (ст. 103 ЦПК України).

Автором наголошується, що набрання судовим наказом законної сили залежить від строків його оскарження.

У статті досліджуються також й практичні аспекти наказного провадження. Так, зокрема зазначається, що на сьогоднішній день існує необхідність меж застосування наказного провадження. Судовий наказ може бути досить ефективним при стягненні фінансової заборгованості, поверненні банківського депозити, ліцензійних виплат пов’язаних з використанням об’єкта інтелектуальної власності. Такий підхід є викраденим з токи  зору української судової практики.

Вказується, що запровадження процедура спрощеного судочинства повною мірою відповідає єдиній європейський правовій політиці.

Ключові слова: справи наказного провадження, судовий наказ, цивільний процес, наказне провадження, спір про право

Погляд науковця

Чабан О. Обов’язок зберігати відомості про стан здоров’я конфіденційними та обов’язок надання інформації про стан здоров’я пацієнту в Україні та Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (англ. мовою)

С. 48–54

Стаття присвячена аналізу двох обов’язків: зберігати інформацію про стан здоров’я конфіденційною та надавати інформацію про стан здоров’я пацієнта; проведено порівняльний аналіз зазначених обов’язків в законодавстві України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; розроблено пропозиції щодо доповнень існуючого законодавства України з метою приведення його у відповідність до найкращих європейських практик та гуманістичних цінностей.

Ключові слова: біоетика, обов’язок конфіденційності, право на інформацію, медичне право, приватність, розкриття інформації, порушення конфіденційності, баланс прав

Кашканова Н. Роль деонтологічних норм у формуванні законодавства, що регулює порядок проведення медико-біологічних досліджень за участі людини (англ. мовою)

С. 55–66

Стаття присвячена проблематиці правового регулювання медико-біологічного експерименту на людях. Зокрема автором розглядається фактори, що зумовили появу правового регулювання застосування медико-біологічного експерименту на людях, які мають складний характер та пов’язані із необхідністю забезпечення особистих прав і свобод людини, націлені на недопущення їх порушення. Окремо автором аналізується, вітчизняне законодавство України в сфері охорони здоров’я, яке на національному рівні забезпечує правове регулювання окремих питань проведення медико-біологічних експериментів на людях. Автор робить висновки про необхідність наукового переосмислення особливостей договірного регулювання відносин при застосуванні медико-біологічних експериментів на людях та наголошує на потребі вироблення єдиних доктринальних підходів до вдосконалення законодавства України та приведення його у відповідність з міжнародними правовими стандартами в сфері охорони здоров’я. Разом з тим, автор звертає також увагу на необхідність подальшого ґрунтовного наукового дослідження особливостей кримінально-правових відносин, що виникають в результаті проведення таких експериментів на людях.

Ключові слова: права людини, біомедичні дослідження, клінічні випробування, лікарські засоби, інформована згода, зародження і становлення правового регулювання здійснення медико-біологічного експерименту на людях

Чомахашвілі О. Парламентські слухання в Україні: досвід та перспективи (англ. мовою)

С. 67–72

В статті увага приділена вивченню теоретичної та нормативно-правової основи порядку проведення парламентських слухань в Україні та окресленню межі обов’язковості; розглянуто практику проведення парламентських слухань в Україні на прикладі екологічної сфери та розглянути виконання прийнятих вказівок; проаналізовано ситуацію сьогодення у сфері проведення парламентських слухань та сформульовано пропозиції щодо розвитку цього питання. Пропонується розглядати парламентські слухання не тільки як форму парламентського контролю, а і як спосіб зворотного зв’язку з об’єктом управління. Докладно розглянуто питання правових та організаційних засад проведення парламентських слухань.

Досліджено теоретичну та нормативно-правову основу порядку проведення парламентських слухань в Україні. Автор наголошує, що положення про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України не визначає наслідки неприйняття Верховною Радою України Постанови щодо схвалення рекомендацій учасників слухань. Розглянувши практику проведення парламентських слухань на прикладі екологічної сфери є очевидним, що більшість прийнятих вказівок не були виконані. Проаналізувавши ситуацію у сфері проведення парламентських слухань були сформульовані такі пропозиції щодо розвитку: створення належної нормативно-правової основи організації і проведення парламентських слухань, з метою повноцінного використання потенціалу контрольної функції парламенту; посилення інформування широкого загалу суспільства щодо змістовного наповнення парламентських слухань; залучення фахівців та експертів до участі у парламентських слуханнях з подальшим опублікуванням їх виступів.

Ключові слова: проведення парламентських слухань, парламентський контроль, контрольна функція парламенту, екологічні права.
№ 2 (88) 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2016
Освіта з інтелектуальної власності

Солощук М., Шуба І. Доля дисципліни «інтелектуальна власність» у часи змін

C. 5–16

У статті досліджено ставлення, обізнаність студентів-пятикурсників щодо питань інтелектуальної власності, плагіату та купівлі контрафактного товару. Розглянуто проблемні питання формування освіти як необхідної умови забезпечення демократичного суспільства. Було доведено недоцільність виключення зі списку обов’язкових дисципліни «Інтелектуальна власність».

Ключові слова: інтелектуальна власність, плагіат, контрафакт, євроінтеграція, менталітет, обізнаність, ліцензійний програмний продукт

 

Патентне право

Капіца Ю. Єдиний європейський патент і нові можливості патентування в Європейському Союзі

C. 17–27

Розглядаються нові можливості патентування в ЄС, пов’язані з введенням єдиного європейського патенту, проблемні питання нового режиму охорони. Показані особливості правового режиму єдиного європейського патенту, що визначається нормами міжнародного права, права ЄС і національного права.

Ключові слова: патентування в Європі, винахід, інтелектуальна власність, єдиний європейський патент

 

Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості

C. 28–40

У статті досліджені проблеми та шляхи відновлення конкурентоспроможності фарма-цевтичної промисловості України, запропоновані засоби державного регулювання господарських відносин, які передбачають зміну правового режиму надання патентної охорони з урахуванням специфіки фармацевтичної сфери.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновація, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, конкурентоспроможність, фармацевтична промисловість

 

Договірні відносини

Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання

C. 41–51

У статті розглянуто винахід і корисну модель як об’єкти договору розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Особлива увага приділена визначенню чинності патентних прав, обсягу прав, який надається патентом на винахід і патентом на корисну модель. забезпеченню «надійності» правової охорони, тобто ймовірності визнання  патенту недійсним повністю або частково. Показана необхідність детального дослідження предмета й об’єкта договору перед його укладанням  для того, щоб зменшити ризики при його реалізації.

Ключові слова: винахід, корисна модель, право інтелектуальної власності, об’єкти промислової власності, договірні відносини

 

Зінич Л. Деякі аспекти участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності

C. 52–58

Стаття присвячена розгляду проблемних питань участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності. Розглянуто особливості укладення державою ліцензійного договору про використання об’єктів промислової власності.

Ключові слова: держава, договірні відносини, використання, об’єкти промислової власності

 

Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об’єктів авторського права

C. 59–68

У статті досліджено основні види авторських договорів, проаналізовано деякі термінологічні проблеми понятійного апарату договірного авторського права, визначено характерні ознаки договорів про передачу виключного та невиключного авторського права. Аналізуючи основні юридичні ознаки різних видів авторських договорів, автор особливу увагу звертає на сутність зобов’язальних авторських правовідносин, визначає юридичний зміст основних видів авторських договорів, встановлює критерії відмежування авторського договору від інших видів договорів.

Ключові слова: авторський договір, виключні права, невиключні права, об’єкти авторського права, відчуження авторських прав

 

Захист прав

Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві

C. 69–77

У статті проаналізовано зміст допустимості доказів у цивільному судочинстві та критерії, за якими доказ може бути визнано недопустимим. Запропоновано зміни і доповнення до чинного процесуального законодавства, спрямовані на вдосконалення правового регулювання допустимості доказів.

Ключові слова: докази, цивільне судочинство

 

Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС

C. 78–87

Розглядаються питання законодавства та судової практики країн ЄС щодо від- шкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство країн ЄС, судова практика, відшкодування шкоди

 

Гумега О. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права

C. 88–95

У статті судовий захист прав інтелектуальної власності досліджується через призму принципів цивільного права. Принцип захисту цивільних прав та інтересів визначається в якості одного з базових принципів цивільно-правового регулювання. Визначаються особливості цього принципу, викликані специфікою об’єктів права інтелектуальної власності, особливостями набуття правової охорони. Аналізуються положення теорії та чинного законодавства у частині визначення способів захисту прав інтелектуальної власності як одного факторів, що визначають особливості реалізації принципу захисту цивільних прав та охоронюваних інтересів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, захист цивільних прав та інтересів, принцип цивільного права, судовий захист

 

Авторське право

Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення

С. 96–104

У статті окреслено проблематику авторського права на вільне програмне забезпечення в Україні. Автор наводить приклади діючих в Україні нормативних актів та їх значення для авторсько-правового регулювання вільного програмного забезпечення. Додатково розглядаються найбільш поширені в світі публічні ліцензії та способи їх вибору при захисті авторських прав. Пропонуються способи поліпшення регулювання в сфері вільного програмного забезпечення як об’єкта права інтелектуальної власності.

Ключові слова: авторське право, вільне програмне забезпечення, пропріетарне програмне забезпечення, вільна ліцензія, ліцензійні умови

 

Іващенко В. Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960–1980-х рр. XX століття

С. 105–111

У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання у сфері авторського права, на території УРСР упродовж 60–80-хх рр. XX століття. На основі джерельної бази й теоретичних напрацювань, показано низку законодавчих кроків радянської влади у реформуванні власної моделі системи охорони авторського права. Автором охарактеризовано зміни в законодавстві СРСР та УРСР у зв’язку з приєднанням до Всесвітньої конвенції про авторське право.

Ключові слова: радянське керівництво, Цивільний кодекс УРСР, авторське право, об’єкти авторського права, майнові права, строк охорони

 

Погляд науковця

Стефанчук М. До питання історико-правового розвитку категорії «фізична особа»

С. 112– 118

У статті розглядаються етапи становлення категорії «фізична особа» у правовій доктрині Стародавнього Риму, європейській правовій традиції та вітчизняному цивільному законодавстві. Автора приділяє увагу проблемі започаткування й утвердження системи індивідуалізаційних ознак фізичної особи, а також еволюції категорії «правосуб’єктність» як основної умови участі фізичної особи в цивільних правовідносинах.

Ключові слова: фізична особа, цивільні правовідносини, правоздатність, дієздатність, правова доктрина, індивідуалізаційні ознаки

 

Агафонова Н. Питання розвитку конституційної реформи в сучасній Україні

С. 119–131

Стаття присвячена дослідженню розвитку конституційної реформи в Україні. Наголошено на актуальності дослідження питань історії конституційних перетворень, оскільки конституційна реформа в Україні не є завершеною та кожен новий її етап має піддаватись аналізу щодо його мети, конкретних завдань, ролі основних суб’єктів і результативності. Зазначено, що ключовим фактором, який визначив перебіг конституційної реформи в Україні, є прийняття Конституції України 1996 р. Цю історичну подію можна вважати основною віхою в оцінці періодів, етапів і напрямів сучасної конституційної реформи. Виділено п’ять періодів конституційної реформи в Україні. Проведено аналіз  періодів і напрямів конституційної реформи в Україні, визначено їхні спільні та відмінні риси. Розглянуто супутні державно-правові і суспільно-політичнізаходи та події в межах певних історичних рамок, роль основних учасників конституційної реформи. Зазначено, що сучасний період конституційної реформи в Україні зумовлений усіма попередніми періодами й етапами. Він несе в собі відбиток усіх основних суперечностей як змісту Конституції України, так і конституційного процесу, що необхідно зважати в процесі конституційних перетворень.

Ключові слова: Конституція України, конституційна реформа, періоди конституційної реформи, напрями конституційної реформи, конституційний процес

 

Економіка інтелектуальної власності

Баїк О. До питання термінологічного визначення «роялті» в законодавстві України

С. 132–141

У статті аналізується визначення терміна «роялті» в енциклопедичній літературі та національному законодавстві. Висвітлюються наукові підходи щодо трактування «роялті», визначеного Податковим кодексом України, та пропонуються шляхи вдосконалення терміна. На основі цього робиться авторський висновок про доопрацювання змісту терміна «роялті» у податковому законодавстві України.

Ключові слова: національне законодавство, податкове законодавство, Податковий кодекс України, роялті, платіж, об’єкти інтелектуальної власності
№ 1 (87), 2016

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2016
Право інтелектуальної власності

Зайківський О., Оністрат О. Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері
C. 5-16

У статті досліджуються проблемні питання забезпечення охорони інтелектуальної власності та її використання, зокрема у військово-технічній сфері.

Ключові слова: військово-технічна сфера, інтелектуальна власність

Якубівський І. Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності
C. 17-24

У статті досліджено проблемні аспекти часткового передання майнових прав інтелектуальної власності за договором. Проаналізовано питання щодо можливості передання майнових прав інтелектуальної власності щодо деяких способів використання об’єкта. Також висвітлено проблематику, що стосується подільності деяких об’єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності, договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, способи використання об’єкта права інтелектуальної власності


Захист прав

Штефан О. Захист права інтелектуальної власності в умовах використання 3D-технологій

C. 25-31

У статті досліджується вплив 3D-технологій на шляхи реформування законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Безпосередньо розкривається сутність 3D-друку й тих можливостей, котрі отримує людина щодо відтворення будь-якої речі з будь-якого матеріалу. Автором здійснюється аналіз чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності щодо можливості «вільного відтворення» об’єктів цього права способом 3D-друку. Проведене дослідження дає підстави до висновку, що в зазначеному контексті законодавство не відповідає сучасному рівню техніки й технології і стає безпорадним у здійсненні функції охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності. На основі аналізу можливостей 3D-принтера та сфер його застосування у статті наводяться шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності.

Ключові слова: 3D-модель, 3D-принтер, 3D-технології, право інтелектуальної власності, об’єкти права інтелектуальної власності, об’єкти авторського права, об’єкти промислової власності, вільне відтворення об’єктів права інтелектуальної власності, порушення прав інтелектуальної власності

Троцька В. Вільне використання творів з метою забезпечення функціонування державного механізму
C. 32-41

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань вільного використання творів з метою забезпечення громадського порядку, здійснення адміністративного, парламентського та судового провадження. У межах цієї статті здійснено порівняно-правовий аналіз відповідності норм національного законодавства положенням європейського законодавства. Окрема увага приділена розгляду судової практики у сфері вільного використання творів.

Ключові слова: автор, вільне використання творів, громадська безпека, парламентські процедури, адміністративне, судове провадження

Авторське право

Санченко О. Поняття театральної постановки за законодавством України
C. 42-48

У статті досліджується легальне визначення театральної постановки як об’єкта права інтелектуальної власності. Встановлено, що законодавче поняття складається з чотирьох основних елементів: віднесення до творів театрального мистецтва, утворення на основі іншого твору — драматичного, музично-драматичного чи літературного, наявність єдиного задуму та конкретної назви. У статті детально проналізовано кожен елемент і на основі цього окреслено шляхи подальшого вдосконалення законодавчої дефініції театральної постановки як об’єкта права інтелектуальної власності.

Ключові слова: театральна постановка, об’єкт права інтелектуальної власності, театр, драматичний твір, вистава

Штефан А. Формат телепередачі: сутність, зміст, правова охорона
C. 49-58

Стаття присвячена аналізу формату телевізійної передачі, з’ясуванню його відмінностей від інших телепередач, дослідженню складових телеформату та можливостей його правової охорони.

Ключові слова: формат телевізійної передачі, телеформат, правова охорона телеформату

Патентне право

Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості
C. 59-67

У статті досліджені проблеми та шляхи відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості України, запропоновані засоби державного регулювання господарських відносин, які передбачають зміну правового режиму надання патентної охорони з урахуванням специфіки фармацевтичної сфери.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновація, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, конкурентоспроможність, фармацевтична промисловість

Чернюк В. Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності
C. 68–75

У статті аналізуються стан та проблеми діяльності наукових парків в Україні як складової національної інноваційної системи. Визначаються правові засади організації та діяльності наукових парків, розглядаються положення чинного законодавства, що мають сприяти розвиткові їх діяльності як структурного елементу інноваційної економіки. Визначаються проблеми провадження інноваційної діяльності як такої в Україні та проблеми, характерні для діяльності саме наукових парків, та пропонуються певні шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: наукові парки, інновації

Комерційна таємниця

Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування
C. 76-85

На прикладах розгляду справ про незаконне привласнення комерційної таємниці у різних судових інстанціях проаналізована практика захисту комерційної таємниці в США, її економічний вплив на міжнародну торгівлю, економіку компаній і країн. Для підвищення ефективності захисту інтелектуальної власності запропонована схема дій для компаній, призначена для охорони комерційної таємниці і ослаблення потенційної загрози крадіжок.

Ключові слова: безпека, інтелектуальна власність, комерційна таємниця, недобросовісна конкуренція, збитки, економічне шпигунство

Данилюк А. Поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності
С. 86-94

У статті досліджуються питання поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності. Аналізуються питання визначення юрисдикції судів у цілому, враховуючи проведення в України судової реформи. Розкриваються положення цивільного матеріального та процесуального законодавства стосовно захисту цивільних прав. Досліджуються норми спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності. Доводиться,що  цивільна юрисдикція надає оптимальні можливості для захисту прав інтелектуальної власності. Це випливає як з універсального характеру цивільної юрисдикції, так і з властивостей спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності, обумовлених цивільно-правовою природою особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: цивільна юрисдикція, інтелектуальна власність

Яковлєв А. Конституційний процес в контексті європейської інтеграції України: правовий аспект
С. 95–103

У статті досліджується специфіка конституційного процесу в сучасній Україні в контексті її європейської інтеграції. Автор обґрунтовує роль європейських правових цінностей та правових стандартів в процесі модернізації Конституції України й утвердження принципів конституціоналізму. Особлива увага надається проблемам конституційного забезпечення сталого демократичного розвитку України, створенню надійних та ефективних конституційних механізмів гарантування принципу верховенства права. Проаналізовано стан та перспективи розвитку конституційного законодавства України в частині втілення рекомендацій ЄС.

Ключові слова: конституційний процес, європейська інтеграція, європейські правові стандарти, європейські правові цінності, демократія, верховенство права, конституціоналізм

Погляд науковця

Волинець І. Етико-правові аспекти застосування плацебо
C. 104–112

У статті досліджено історію виникнення терміна «плацебо». Розглянуто позитивний та негативний вплив плацебо-ефекту. Проаналізовано норми національного та міжнародного законодавства, що регулюють етико-правові аспекти застосування плацебо.

Ключові слова: плацебо, плацебо-ефект, сліпі методи, клінічні випробування
№ 6 (86), 2015

Реформування законодавства

Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій

С. 5

У статті висвітлюються питання реформування законодавства у сфері фармації, зокрема проекту Закону України «Про лікарські засоби», крізь призму захисту прав пацієнтів і забезпечення доступу до лікарських засобів. Викладено позицію НДІ інтелектуальної власності НАПрН України щодо безпідставності збільшення режиму ексклюзивності даних до 11 років та патентної прив’язки як умови реєстрації лікарського засобу.

Ключові слова: лікарські засоби, ексклюзивність даних, фармація, права пацієнтів, права людини

Теорія інтелектуальної власності

Еннан Р. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності

С. 10

У статті досліджуються особливості, ознаки, види та сутність інтелектуальної, творчої діяльності. Охарактеризовано співвідношення та здійснено розмежування понять інтелектуальної та творчої діяльності, розглянуто філософські засади поняття творчості. Проаналізовано поняття, ознаки, правову природу, сутність і значення прав на результати інтелектуальної діяльності. Розглянуто питання правового режиму виключних прав, специфіки інтелектуальних продуктів. Розкрито теорії та концепції розуміння сутності та природи прав на результати інтелектуальної діяльності. Визначено відмінності між правом власності (речовим правом) і правами на результати інтелектуальної діяльності. Надано характеристику праву інтелектуальної власності як новій самостійній комплексній галузі права, виокремлено предмет і методи правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Розкрито правовий статус суб’єктів права інтелектуальної власності, правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. Досліджено поняття змісту права інтелектуальної власності. Приділено увагу аналізу функцій та принципів права інтелектуальної власності. Також досліджується специфіка інтелектуально-правових відносин (правовідносин інтелектуальної власності). Здійснено аналіз джерел права інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна діяльність, творча діяльність, право інтелектуальної власності, виключні права

Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові

С. 24

У статті досліджено основні категорії права інтелектуальної власності, проаналізовано деякі термінологічні проблеми понятійного апарату права інтелектуальної власності, встановлено певні невід’ємні характеристики об’єктів. Аналізуючи основні юридичні ознаки об’єктів права інтелектуальної власності, автор особливу увагу звертає на такі поняття як «інтелектуальний продукт», «творчий результат», «інтелектуальна власність» і визначає їх зміст та можливість використання у якості термінів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальна діяльність, творчість, творча діяльність, інтелектуальні права

Авторське право

Кулініч О. Охорона інтересів фізичної особи при створенні та використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням

С. 33

У статті розглядаються особливості охорони інтересів фізичої особи при створенні певних видів художніх творів. Здійснюється класифікація творів за способом створення. Визначаються особливості творів, результат яких залежить переважно від майстерності та творчого вміння автора. Визначаються відмінності від творів, на створення яких переважно впливають механічні пристрої, а творча складова має другорядне значення при фіксації зображення фізичної особи. Об´рунтовано висновок про посилений ступінь охорони інтересів фізичних осіб при створенні фотографій та інших творів, подібних за способом створення.

Ключові слова: зображення, спосіб створення, твір, фізична особа, інтерес, охорона

Таєвська М. Характеристика актора театру як суб’єкта виконання твору театрального мистецтва

С. 40

Автор статті досліджує питання, що пов’язані з визначенням актора театру як суб’єкта виконання театрального твору та здійснює аналіз визначення актора театру як творчої особистості, що має право на винагороду за свою творчу діяльність та є творцем оригінального виконання театрального твору (співавтором режисера-постановника).

Ключові слова: актор, твір театрального мистецтва, режисер-постановник

З історії авторського права

Троцька В. Започаткування інституту вільного використання творів у ХVІІІ ст. — ХІХ ст.: історико-правовий аспект

С. 46

Стаття присвячена ретроспективному дослідженню питань передбачення в за-конах різних країн положень щодо вільного використання творів у період від прийняття першого законодавчого акта у сфері авторського права — Статуту королеви Анни (1710 р.) — до прийняття першого міжнародного договору — Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.) У статті виявлені передумови, що сприяли започаткуванню інституту вільного використання творів.

Ключові слова: автори, видавці, виключні права, обмеження майнових прав, суспільні та приватні інтереси, внутрішні й зовнішні чинники

Патентне право

Писєва В. Вимога біологічної безпеки для фармацевтичних препаратів як об’єктів промислової власності: сучасний стан правового регулювання

С. 56

У статті автором здійснено ґрунтовний аналіз вимоги біологічної безпеки відносно фармацевтичних препаратів як об’єктів промислової власності, а також розглянуто питання правового регулювання обігу лікарських засобів біологічного та біотехнологічного походження, що є продуктами генної інженерії, результати якої відповідно до норм патентного законодавства належать до об’єктів промислової власності.

Ключові слова: біологічна безпека, об’єкти промислової власності, фармацевтичні препарати, лікарські засоби біологічного та біотехнологічного походження, генна інженерія, принцип гуманності

Право та інновації

Ревуцький С. Поняття і сутність інноваційних бізнес-інкубаторів та напрями їх діяльності у світовій економіці

С. 65

У статті розглядаються питання поняття, сутності інноваційних бізнес-інкубаторів провідних зарубіжних і вітчизняних економістів. Розкривається основна функція інноваційного бізнес-інкубатора — підтримка малого інноваційного підприємництва. Особлива увага приділяється питанням напрямів діяльності інноваційних бізнес-інкубаторів.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, інновації

Захист прав

Коваль І. Виплата компенсації за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності: правова природа і умови застосування

С. 70

У статті проаналізовано норми чинного законодавства України, що регулюють виплату компенсації (разове грошове стягнення) за неправомірне використання об’єктів інтелектуальної власності. Виявлено підходи, що склалися в судовій практиці щодо застосування цього способу захисту прав інтелектуальної власності. На підставі проведеного дослідження визначено правову природу компенсації як міри відповідальності порушника. Обґрунтовано, що умовами виплати компенсації є проти-правна поведінка та вина порушника. Запропоновано закріпити в Цивільному кодексі України положення про те, що разове грошове стягнення застосовується, якщо порушник не доведе відсутність своєї провини.

Ключові слова: захист прав, виплата компенсації, інтелектуальна власність

Данилюк А. Щодо удосконалення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності

С. 79

У статті розглядається суть захисту прав інтелектуальної власності у цивільно- правових аспектах. Визначається місце захисту прав інтелектуальної власності в національній системі інтелектуальної власності в цілому. Підкреслюється вплив належного захисту прав на розвиток національної економіки, на створення робочих місць тощо. Підкреслюється, що ефективне використання та розпоряджання правами інтелектуальної власності можливе лише за умови створення ефективних механізмів захисту таких прав. Наводяться приклади закладення цієї ідеології у міжнародних актах, які регулюють сферу інтелектуальної власності. Наводяться приклади визнання такої тези в аналізах стану національної системи інтелектуальної власності та розробці державної політики з реалізації стратегічних завдань цієї сфери. Аналізується також національне законодавство й теорія права інтелектуальної власності щодо виокремлення ознак і складових захисту прав інтелектуальної власності в цивільно-правовому аспекті. Зокрема, підкреслюється, що на об’єкти права інтелектуальної власності (з певним винятком) поширюються способи захисту прав, передбачені ст. 16 ЦК України. Також досліджуються шляхи застосування альтернативних засобів захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, робиться висновок, що, хоча спір у галузі інтелектуальної власності може бути вирішений шляхом судового розгляду, сторони все частіше виносять свої спори на розгляд у рамках посередницької, арбітражної та інших процедур альтернативного врегулювання спорів. Відповідно, альтернативні процедури, поряд із патентним судочинством, є перспективою розвитку України у сфері удосконалення захисту прав інтелектуальної власності. Робиться також висновок про необхідність удосконалення норм Цивільного кодексу України щодо можливості застосування заходів цивільно-правового захисту.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності, альтернативне врегулювання спорів

Гумега О. Досвід європейських країн у процесі удосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності

С. 87

У статті розглядається досвід деяких європейських країн у процесі вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема в цивільно-правовому аспекті. Визначається роль глобалізації у світовому процесі інноваційного розвитку, для якого інтелектуальна власність є невід’ємною складовою. Підкреслюється роль ВОІВ та її органів у процесі вдосконалення національних систем правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Аналізується діяльність Консультативного комітету із захисту прав ВОІВ, принципи його організації та завдання. Підкреслюється опікування з боку ВОІВ такими питаннями, як зміцнення потенціалу й надання підтримки задля підвищення кваліфікації на національному, регіональному та міжнародному рівнях, а також в інтересах установ і національних посадових осіб, які мають досвід захисту прав інтелектуальної власності. Доводиться доцільність національних презентацій режимів захисту прав інтелектуальної власності.

Як приклади наводяться сучасний досвід Іспанії та Данії щодо пошуку шляхів удосконалення організації, механізмів і процедур захисту прав інтелектуальної власності. Досліджується досвід Іспанії в розбудові національних органів, покликаних боротися з порушеннями прав інтелектуальної власності. Крім цього, наголос робиться на питаннях заснування Європейського пункту спостереження за порушеннями прав інтелектуальної власності. Також аналізується досвід Данії, котра шукає нові інструменти та можливості щодо вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема й у цивільно-правовому напрямі. Досліджуються засади та перспективи створення в Данії на базі національного Відомства з патентів і товарних знаків спеціальної Групи із захисту прав. Зазначений аналіз проводиться з метою пошуку шляхів використання іноземного досвіду для розбудови національної системи захисту прав інтелектуальної власності, заснованої на європейських стандартах і принципах.

Ключові слова: глобалізація, захист прав інтелектуальної власності, Консультативний комітет із захисту прав ВОІВ, Європейський пункт спостереження за по- рушеннями прав інтелектуальної власності

Кадєтова О. Досвід Республіки Молдовиу розбудові національної системи правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності та шляхи його застосування в Україні (цивільно-правові аспекти)

С. 96

У статті аналізується досвід Республіки Молдова з розбудови національної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, з метою використання його позитивних наслідків для України. Обґрунтовується доцільність вивчення досвіду Молдови для розбудови вітчизняної системи правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Наголос робиться на необхідності таких елементів, як політична свобода, законодавча основа, життєво важливі установи, а також культура, заснована на інтелектуальній власності, для існування та розвитку суспільства, орієнтованого на інтелектуальну власність. Підкреслюється, що для виявлення справжньої цінності інтелектуальної власності має існувати відповідне професійне, інституційне, правове середовище тощо.

Досвід Молдови вивчається як через призму національного законодавства, так і через деякі інституційні елементи, що працюють в системі координації своїх зусиль заради досягнення захисту прав інтелектуальної власності. Доводиться доцільність прийняття в Україні Національної стратегії в галузі інтелектуальної власності. Для цього аналізується досвід Молдови, в якій при формуванні аналогічної стратегії діяльність зосереджувалася на базових цілях. Аналізується досягнення таких цілей, зокрема: формування збалансованого законодавства у сфері інтелектуальної власності; зміцнення інституційної основи інтелектуальної власності та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед громадськості. Аналізуються положення спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема й щодо захисту прав інтелектуальної власності. Увазі піддається практика застосування законодавства у процесі забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема і в різних правових аспектах такого захисту. Визначаються орієнтири національної політики з цього приводу. Як приклад успішної координації спільних зусиль органів влади, правовласників і громадськості наводиться діяльність Спостережної комісії за дотриманням прав інтелектуальної власності, що працює в Молдові. Робляться висновки щодо шляхів використання досвіду Республіки Молдова в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, захист прав інтелектуальної власності, національна стратегія в галузі інтелектуальної власності

Міжнародний досвід

Орлюк О. Міжнародна освітня програма «Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015» та її результати для України

С. 105

У статті аналізуються результати участі української делегації в Міжнародній освітній програмі «Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015», що проводилась у жовтні 2015 р. у м. Сеулі (Південна Корея) під егідою ВОІВ, Всесвітньої асоціації жінок-винахідників і підприємців та Корейського агентства з міжнародного співробітництва. Підкреслюється, що метою Seed Project є надання можливості поглибити знання щодо процесу творчості, винахідництва, інновацій, захисту винаходів та управління правами інтелектуальної власності. Підкреслюється роль ВОІВ у розвиткові інновацій та ІР-систем у країнах з перехідним періодом.

Аналізується державна політики Республіки Корея на шляху розвитку креативності, винахідництва, творчості, тим паче, що як парадигму в Кореї визначено перехід до економіки творчості. Підкреслюються економічні, соціальні, наукові здобутки політичної моделі Кореї, котра за допомогою економічної діяльності спирається на наукові знання, креативність і прояв ініціативи, в результаті чого створюються нові рушійні сили успіху, новий ринок і нові робочі місця. Аналізуються конкретні кроки, що реалізуються як на рівні урядових програм, так і на рівні компаній. Досліджується діяльність урядових інституцій у сфері інноваційного розвитку Кореї. Наводиться досвід WWIEA щодо проведення політики розвитку жіночих ресурсів на основі розвитку креативності. Також підкреслюється значення навчальних методик, що використовуються в системі національної політики. Наведено приклади навчання креативному мисленню в Кореї та методів викладання, технік мислення, програм розвитку креативності та навчання STEAM, розробки планів дій, практик розв’язання креативних проблем тощо. Виокремлюються якості, якими мають наділятися люди з розвинених країн у майбутньому, серед яких виокремлюють здатність вирішувати проблеми за допомогою креативного підходу, критичне мислення, здатність обробляти інформацію, здатність до комунікації. Об´рунтовано висновки щодо перспектив запровадження корейського досвіду в Україні.

Ключові слова: винахід, інновація, інтелектуальна власність, Seed Project 2015, Республіка Корея, Україна

Погляд науковця

Кашканова Н. Проблеми виділення правових критеріїв класифікації медико-біологічного дослідження у правовій науці

С. 114

Стаття присвячена проблемам виділення правових критеріїв класифікації медико- біологічного дослідження у правовій науці. Зокрема, автором проаналізовані науково обґрунтовані підходи вчених, які досліджували суттєві аспекти медико-біологічних експериментів на людях та інших медичних досліджень. Окремо автором виділені різноманітні за характером критерії класифікації медико-біологічних досліджень.

Автор доходить висновку, що отримані наукові знання про різновиди медико- біологічного експерименту на людях доводять комплексність і багатовекторність природи та сутності цього сучасного для юридичної науки і практики правового явища. Саме виокремлення різновидів досліджуваного явища забезпечує конкретизаційною характеристикою (інформацією) про його зміст і сутність.

Належне та організоване здійснення медико-біологічного експерименту є запорукою отримання якісних нових знань, що зумовить їх подальше запровадження в медичній практичній діяльності, та ефективний і безпечний уплив на організм людини з метою його належного збереження, відновлення й оздоровлення.

Ключові слова: медико-біомедичні дослідження, різновиди медико-білогічних експериментів, клінічні випробування, лікарські засоби, критерії класифікації, вітчизняна правова доктрина
№ 5 (85), 2015

Мироненко Н. Управление в сфере интеллектуальной собственности

С. 5

Автор торкається проблем вдосконалення державного управління у сфері інтелектуальної власності та його зв’язку з управлінням у сфері наукової, науково-технічної діяльності, інноваційним розвитком

Ключові слова: управління інтелектуальною власністю, наука, інновації, державне управління

Савич С. Система правової охорони географічних зазначень: досвід України та підходи Європейського Союзу

С. 12

У статті розглядаються питання системи правової охорони географічних зазначень в Україні з позиції її відповідності підходам ЄС. Аналізується досвід правової охорони географічних зазначень у Республіці Польща до та після її вступу до ЄС, пропонуються відповідні зміни до вітчизняної системи правової охорони цього об’єкта інтелектуальної власності.

Ключові слова: географічне зазначення, загальносоюзна охорона, географічні зазначення сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів

Ромашко А., Литвин О., Кравець В. Застосування безоплатних баз данихдля самостійного пошуку торговельних марок

С. 21

Наведено характеристику безоплатних баз даних, наявних на сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та на сайті ВОІВ для визначенням їхніх можливостей. Визначені умови доцільності виконання самостійного пошуку як перед подачею заявки, так і під час моніторингу ситуації щодо вже зареєстрованої торговельної марки. Визначено доцільність застосування для процедур пошуку Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденської класифікації). Визначена послідовність пошуку для отримання максимально достовірних результатів при найменших для обробки масивах інформації, що продемонстровано на прикладі.

Ключові слова: торговельна марка, знак для товарів та послуг, пошук, схожість, тотожність

Ulitina O. Copyright on the photographic works in Ukraine

С. 28

У статті проаналізовані основні підходи до визначення фотографічного твору, виявлені основні проблеми, що постають перед автором фотографій, з приводу захисту авторських прав на фото. У статті вказані суттєві прогалини в національному законодавстві, що регулює питання захисту авторських прав на фотографічні твори.

Автор розглядає механізм надання захисту авторських прав на фотографії, його особливості в мережі Інтернет. Також розглядаються основні критерії, відповідно до яких надається правова охорона та захищаються права на фотографічні твори.

У статті також розглядаються деякі новітні технічні засоби захисту прав на фото-графічні твори, аналізуються їхні особливості. Зроблено огляд прогалин у національному законодавстві, що стосуються питань вільного доступу до інформації, свободи панорами.

Окрему увагу приділену такому поняттю, як цифрова фотографія, та проблематиці врегулювання питань, пов’язаних з нею на нормативному рівні.

Ключові слова: фотографія, авторське право, цифрова фотографія

Культенко А. К урегулированию вопросов правовой определенности провайдеров интернет-услуг

С. 33

У цій статті розглянуті проблеми застосування законодавства у спорах про по-рушення прав інтелектуальної власності, що вчиняються з використанням системи Інтернет. Проаналізовано рішення у справах розглянутих судами Франції про утиск авторських прав, поданих проти компанії Google. Встановлено характерні особливості інтерпретації закону в цих справах. Роз’яснена необхідність схвалення доктрини «спрямованої діяльності», пов’язаної з авторським правом при використанні системи Інтернет. Запропоновано врегулювати колізію законодавства вибором найбільш тіснопо в’язаних норм закону, щоб визначити наслідки порушення автор-ського права та позадоговірних зобов’язань, для сторін конфлікту.

Ключові слова: інтелектуальна власність, юрисдикція, колізія закону, позов, держава, суд, система Інтернет, Google

Качуровський В. Значення особистих немайнових прав інтелектуальної власності

С. 46

У статті визначено роль особистих немайнових прав інтелектуальної власності в творчій діяльності автора та у процесі правової регламентації відносин, які складаються у сфері інтелектуальної власності. Досліджено еволюцію поглядів щодо особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Визначено вплив особистих немайнових прав інтелектуальної власності на соціально-правовий статус автора.

Ключові слова: особисті немайнові права, авторське право, індивідуальність, охорона, зв’язок з твором

Андреєв Д. Засоби масової інформації як механізм інтелектуальної комунікації в процесі розвитку інформаційного суспільства

С. 53

У роботі досліджуються проблемні питання дуалістичної природи засобів масової інформації в період розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, здійснюється аналіз механізмів реалізації функцій сучасних мас-медіа. Водночас пропонуються шляхи покращення дієвості засобів масової інформації під час забезпечення інтелектуальної комунікації між владою та інформаційним суспільством.

Ключові слова: інформація, інтелектуальна комунікація, засоби масової інформації, інформаційні технології, інформаційний простір, інформаційне суспільство.

Patsuriia N., Reznikova V. Insurance activity as economic and legal phenomenon

С. 59

Місце, роль і значення страхування як правової категорії, його суттєві ознаки, види, функції та принципи здійснення досліджуються, зазвичай, в межах галузевих юридичних наук. При цьому варто звернути увагу, що в сучасних наукових дослідженнях переважно розглядається проблематика певних видів страхових правовідносин.

Найбільш усталеним у науковій літературі є погляд на суспільні відносини як на стабільні, стійкі, такі, що повторюються, моменти спільної діяльності людей у найрізноманітніших проявах. Саме тому предметом правового регулювання є закріплена в нормах права стабільна структура людської діяльності. Результатом такої діяльності є формування різноманітних суспільних відносин, в основі яких реалізуються потреби, інтереси та цілі учасників людської діяльності, неоднорідність складу учасників, специфічність предмета й засобів діяльності, інші характерні особливості та прояви соціальних зв’язків між членами суспільства. Страхові відносини у сфері господарювання знаходять свій безпосередній прояв через страхову діяльність, яка характеризується специфікою мети здійснення, особливістю суб’єктного складу та специфічністю умов її реалізації.

Суспільні відносини щодо захисту майнових інтересів зацікавлених осіб шляхом формування страхових фондів, які забезпечують захист майнових інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, можуть бути забезпечені виключно за рахунок нормального функціонування господарської страхової діяльності, що упорядковує процес соціального регулювання страхових відносин, який здійснюється суспільством як органічною системою за допомогою соціальних норм (і норм права також).

Теорія страхової діяльності є однією з і концепцій, що визначають сутність страхування як діяльність страхових організацій щодо компенсації збитку, який виникає у страхувальників при настанні певних обставин (страхових випадків), перед-бачених законом або договором, шляхом здійснення виплат з страхового фонду, сформованого з внесків останніх.

Питання щодо необхідності визначення поняття страхової діяльності, передусім його співвідношення з такою науковою категорією, як страхування, є давньою науковою дискусією, котра й сьогодні не втратила своєї актуальності. Необхідно звернути увагу, що фахівцями були здійснені спроби визначити межі страхової діяльності, ті елементи, з яких вона складається, та надати цьому явищу загального визначення.

Ключові слова: страхування, страхова діяльність, види страхової діяльності, форми здійснення страхової діяльності
№ 4 (84), 2015

Захист прав

Штефан О. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування

С. 5–14

Стаття присвячена розкриттю правового статусу органів державної влади та місцевого самоуправління як учасників цивільного процесу у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин. Також досліджуються підстави звернення цих органів до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб. Окрема увага автором приділяється з’ясуванню правового статусу у цивільному процесі Державної служби інтелектуальної власності України та Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» як суб’єктів захисту прав, свобод та інтересів інших осіб.

Ключові слова: цивільний процес; спірні авторські правовідносини; органи державної влади; органи місцевого самоврядування; захист прав, свобод та інтересів інших осіб.

Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі

С. 15–25

Приділено увагу аналізу особливостей захисту авторського права в контексті діяльності засобів масової інформації, зокрема, самозахисту, технічних засобам захисту, а також питанням надання та фіксування доказів, які мають електронну форму. Автором висловлені певні рекомендації щодо змін до законодавства України, що відображено в тексті.

Ключові слова: захист, самозахист, способи захисту, докази в електронній формі

Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет.

С. 26–35

Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію. Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об’єктами авторського права, з доменними іменами. Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання твору, на який гіперпосилання адресує.

Ключові слова: гіперпосилання, Інтернет, веб-сайт, використання твору

Троцька В., Петренко С. Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет: правові аспекти та судова практика

С. 36–44

У статті розглянуті проблемні питання тимчасового відтворення творів у мережі Інтернет. Використання творів у цифровій формі відрізняється від аналогової тим, що існують певні особливості, спричинені технологічними процесами, які відбуваються в операціях, необхідних для обробки та передачі інформації за допомогою комп’ютера. Врахування цих особливостей у законодавстві в сфері авторського права та суміжних прав має важливе практичне значення для встановлення права Інтернет-користувачів на вільний доступ до інформації, знань і культурної спадщини.

У статті детально проаналізовані положення європейського законодавства, а саме: ст. 5 (1) Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. Досліджена зарубіжна судова практика із зазначених питань. Розглянуті норми законодавства низки іноземних країн. Акцентовано увагу на прогалинах у законодавстві у сфері авторського права та суміжних прав України щодо відсутності винятків з тимчасового відтворення серед випадків вільного використання творів. На основі проведеного аналізу зроблені висновки та надані пропозиції.

Ключові слова: відтворення, Інтернет, тимчасове відтворення, тимчасові копії, технологічний процес, вільне використання творів

Патентне право

Давидова Н. Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (досвід США та України)

С. 45–53

Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання відносин, пов’язаних зі службовим винаходом. На підставі досвіду американських вищих навчальних закладів зроблені пропозиції з удосконалення вітчизняного законодавства.

Ключові слова: патент, вищий навчальний заклад, службовий винахід, договір про передачу патентних прав

Економіка інтелектуальної власності

Андрощук Г., Давимука С. Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий аналіз

С. 54–63

Дається економіко-правовий аналіз і прогнозні оцінки розвитку світового й українського арт-ринку. Художній ринок розглядається як система культyрних і економічних віднoсин, які визначaють сферу пропозиції та попиту на твори мистецтва, грошову вартість творів мистецтва, а також інфраструктуру і специфічні види послуг, пов’язані з обслуговуванням цього ринку. Особливу увагу приділено становленню та розвитку економіко-правового інституту права слідування, аналізу ринку творів мистецтва ЄС порівняно з найбільшими ринками інших країн. Проаналізовано основні позитивні та негативні аспекти, зумовлені прийняттям Директиви 2001/84/ЄС «Про право слідування на користь авторів оригінальних творів мистецтва» (Resale Rights Directive). Робиться висновок про необхідність формування збалансованого ринку мистецтва України з країнами-членами ЄС щодо купівлі-продажу творів мистецтва, гармонізації національних положень права слідування з положеннями Директиви 2001/84/ЄС з урахуванням наявних проблем і викладеного досвіду щодо механізму його реалізації

Ключові слова: арт-ринок, авторська винагорода, обсяг продаж, право слідування, твори мистецтва

Погляд науковця

Patsuriia N., Reznikova V. Еssence of insurance activity: economic and legal analysis

С. 64–71

У статті досліджуються актуальні питання економіко-правової сутності страхової діяльності як системоутворювальної категорії страхових правовідносин у сфері господарювання. Місце та види страхової діяльності у системі сучасних економічних відносин. Досліджені ознаки та правові засади здійснення страхової діяльності.

Для глибшого розуміння сутності страхової діяльності необхідно розглянути питання про те, до якої категорії потрібно відносити страхову діяльність — до фінансової чи кредитної. Варто зазначити, що вказане питання є дискусійним, яке переважно розвивається в контексті економічної науки, проте має і певне юридичне забарвлення. Категорії фінансів і кредиту, хоча й різні за своїм змістом, проте взаємопов’язані. Процес вартісного розподілу суспільного продукту здійснюється за допомогою вказаних економічних категорій, кожна з яких виконує специфічну, тільки їй притаманну роль.

З метою з’ясувати питання до якої категорії потрібно віднести страхування (категорії фінансів чи кредиту) науковий аналіз слід проводити спираючись на правову доктрину нормативізму, що розглядає об’єктивну логічну абстраговану форму будь-якого явища.

Поняття фінансової діяльності в наведених нормативно-правових актах є спеціальним і застосовується виключно для цілей вказаних актів законодавства та не відображає особливостей і специфіки фінансової діяльності у сфері страхування, тобто діяльності у сфері надання страхових послуг.

Можна казати про те, що страхування є фінансовою діяльністю у сфері надання специфічних послуг. При цьому, якщо звернутися до змісту чинного законодавства України, що встановлює порядок, умови та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя, визначає чітку регламентацію вказаних особливих правовідносин, дає підстави стверджувати, що страхова діяльність із страхування життя за своєю природою є фінансово-кредитною.

Ключові слова: страхування, страхова діяльність, види страхової діяльності, форми здійснення страхової діяльності

Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації

С. 72–79

В статі розглядаються проблемні питання налагодження інтелектуальної комунікації між владою та суспільством. Зокрема ролі засобів масової інформації у цьому процесі. Досліджуються особливості механізмів запровадження владно- суспільного діалогу в умовах глобальної інформатизації.

Ключові слова: інформація, владно-суспільний діалог, інтелектуальна комунікація, засоби масової інформації, інформаційний простір, інформаційне суспільство, глобальна інформатизація

Кашканова Н. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини

С. 80–88

Стаття присвячена питанням етичних принципів і правового регулювання організації та проведення клінічних випробувань лікарських засобів. Зокрема, автором розглядаються етико-правові аспекти розробки й отримання інформованої згоди. Окремо автором аналізуються положення щодо застосування плацебо при клінічних дослідженнях лікарських засобів. Автор доходить висновку, що клінічні випробування лікарських засобів є видом медико-біологінчного експерименту за участю людини та вимагає окремого регулювання Законом України «Про медико-біологічні експерименти за участю людини», над проектом якого працює автор.

Ключові слова: права людини, біомедичні дослідження, клінічні випробування, лікарські засоби, плацебо, інформована згода