ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакція приймає рукописи статей, що раніше не друкувалися, на електронних носіях, набраних у програмі MS Word, обсягом до 12 сторінок (шрифт — Times New Roman, розмір — 14, інтервал — 1,5).

Статті повинні відповідати вимогам ВАК України щодо наукових робіт (http://www.nbuv.gov.ua/law/03_vak1.html), обов’язково мати рецензію й анотації російською та англійською мовами (з перекладом трьома мовами прізвища й імені автора і назви статті). Прохання до авторів: разом з матеріалами надсилати свою фотографію. Ілюстративний матеріал має бути у форматі .tif або .jpg, розміром 300 dpi.

Файли статті й фото обов’язково потрібно назвати прізвищем автора!

До статей дописувачів, які не мають наукового ступеня, обов’язково мають додаватися: рецензія кандидата чи доктора наук відповідного фаху, витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином.

Стаття має містити такі відомості (з нового абзацу через один рядок):

1) з лівого краю аркуша одним рядком − прізвище та повне ім’я автора (авторів) українською мовою; науковий ступінь, вчене звання чи інша інформація, що стосується наукової діяльності автора (-ів); назва установи, організації, де працює автор (автори);

2) з лівого краю аркуша вгорі − УДК;

3) посередині наступного рядка − назва статті українською мовою;

4) з нового абзацу українською мовою анотація (3−4 речення) − коротка характеристика статті, проблем або пропозицій;

5) з нового абзацу − ключові слова (до 6−8 слів або словосполучень) українською мовою;

6) стаття такого змісту − вступ; постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

7) список літератури − при написанні статті обов’язковим є посилання на авторів і джерела використаних або цитованих матеріалів; список посилань наводять згідно з ДСТУ 7.1:2006, оформлюють як прикінцеві примітки, тобто у [ ], відповідно до вимог ВАК України за Формою 23.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються мовні помилки (граматичні, синтаксичні, пунктуаційні тощо). Список літератури наводять у порядку згадування в роботі (не потрібно робити текстових посилань у написаному, лише цифри у квадратних дужках (наприклад, [12, 43]);

8) після статті з нового абзацу − анотації:

російською − прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст анотації (3−4 речення), ключові слова (до 6−8 слів або словосполучень);

англійською − прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст розширеної анотації (1−1,5 сторінки А4, 3000−5000 знаків), ключові слова (6−8 слів або словосполучень);

якщо стаття написана іншою мовою (польською, іспанською тощо) − прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст анотації мовою статті (3−4 речення), ключові слова (до 6−8 слів або словосполучень);

10) інформація про автора (авторів).

У файлі статті, на наступному аркуші подають відомості про автора (співавторів):

прізвище, ім’я та по батькові;

контактна інформація (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса).

image_pdfimage_print