Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (98) 2017

Штефан А. Докази і засоби доказування у цивільному процесі

С. 5-12

У статті розглядаються існуючі доктринальні підходи до визначення поняття доказів у їх співвідношенні із засобами доказування. Виходячи з концепції єдності в судових доказах інформації та її носія, робиться висновок про існування взаємного впливу доказів і засобів доказування. Ці категорії співвідносяться як зміст і форма його фіксації, що органічно поєднані між собою. Доказ показує, яку інформацію він несе, про що ця інформація, засіб доказування — в якій об’єктивній формі вона виражена.

Доказ охарактеризовано як фактичні дані, які мають зв’язок з принаймні однією обставиною, що входить до предмета доказування, і виражені в об’єктивній формі, яка відповідає сутності одного з передбачених процесуальним законом засобів доказування. Для визнання доказом об’єкт, що містить фактичні дані, повинен бути поданий суду безпосередньо, чи вказаний у заяві, клопотанні як той, дослідження якого потребується для встановлення обставин справи, включаючи необхідність його витребування, чи сформований на підставі ухвали суду.

Ключові слова: докази, засоби доказування, цивільний процес

Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи

С. 13-21

У статті проаналізовано ст. 42 Закону України «Про освіту», прийнятого у вересні 2017 р. Основна частина статті присвячена новому поняттю «самоплагіат». У статті досліджено: публікації закордонних науковців; рекомендації закордонних вишів щодо оформлення наукових робіт; міжнародне та закордонне законодавство на зазначену тематику.

Ключові слова: академічна доброчесність, плагіат, самоплагіат, дублікат публікації

Троцька В. Цифровий семплінг у контексті дотримання авторського права на музичні твори

С. 22-31

У статті досліджені питання змісту такого явища, як цифровий семплінг, а також інші аспекти, пов’язані з фрагментарним використанням музичних творів у контексті дотримання авторського права. Проаналізовані проблеми, що виникають на практиці при застосуванні норм законодавства у сфері авторського права та суміжних прав щодо використання уривків музичних творів. Наведені приклади з іноземної судової практики.

Ключові слова: авторське право, музичний твір, фрагмент музичного твору, звук, семпл, цифровий семплінг, семплування

Мацкевич О. Веб-сайт: визначення поняття та можливості правової охорони з позиції авторського права

С. 32-38

Стаття присвячена аналізу визначень поняття веб-сайт, є спробою узагальнення наявних у законодавстві та доктрині підходів до визначення правової природи веб-сайту. Аналізуються можливості охорони веб-сайту як об’єкта авторського права. Додатково наводяться приклади судових справ щодо веб-сайту та його контенту.

Ключові слова: веб-сайт, авторське право, об’єкт авторського права, контент

Федорова Н. Види телеформату, як об’єкта права інтелектуальної власності

С. 39-43

У статті розглянута загальна характеристика телевізійних форматів і виділено декілька основних його видів: scripted tv (формат на основі сценарію) та nonscripted tv (формат без сценарію).

Ключові слова: телеформат, види телеформату, формат на основі сценарію, формат без сценарію

Улітіна О. Співавторство при створенні фотографічного твору

С. 44-50

Стаття розглядає питання можливості виникнення співавторства при створенні фотографічного твору. Досліджуються питання можливості виникнення авторського права в моделі, що позує для фотографії. Розглянуті можливі варіанти відносин між учасниками процесу фотографування. Також проаналізовано доцільність використання релізу моделі під час створення фотографічного твору.

Ключові слова: авторське право, фотографія, співавторство, реліз моделі

Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет

С. 51-56

У статті розглянуто особливості розміщення творів у мережі Інтернет, визначено, за яких умов твір може бути розміщений в мережі Інтернет, і обсяг його правової охорони, підходи до кваліфікації дій щодо розміщення творів у мережі Інтернет. Визначено необхідність договірного регулювання відносин щодо реалізації майнових прав на твори, розміщені в мережі Інтернет, а також розглянуто можливі способи договірного регулювання розглянутих відносин.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, твори, мережа Інтернет, майнові права, відтворення, доведення до загального відома, онлайн- ліцензування, сreative commons

Бутнік-Сіверський О. Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви (ч. 2)

С. 57-67

У статті досліджуються проблемні питання щодо перегляду усталених теоретичних понять класичної економіки, які під впливом трансформаційних процесів не можуть характеризувати наявні зміни за старим змістом і трактуванням в умовах послідовного просування до нової інтелектуальної економіки. Зазначено, що вдосконалення технологічної структури економіки можливо лише за умови інтенсивного впровадження інновацій, збільшення обсягів інвестицій і вкладень капіталу на технічне переоснащення та модернізацію за інноваційно-інтелектуальним напрямом розвитку, що є ознакою інноваційної технологічної реструктуризації. Ця конструкція доповнюється поняттям «технологічності» як відтворення методичного підходу входження до нової інтелектуальної економіки. Використання терміна «інноваційна інтенсифікація економічного розвитку», до конструкції якого додано «інноваційність», що дозволило розглянути інтенсифікацію як якісну ознаку економічного розвитку в умовах трансформаційних процесів в інтелектуальній економіці. Використання на шляху до нової інтелектуальної економіки ознаки «інноваційний інтелектуальний прорив», в конструкцію якої додано «інтелектуальність», посилює результативну участь людського капіталу в проривному оновленні техніко-технологічного середовища.

Ключові слова: неоекономіка, інноваційність, технологічність, реструктуризація, інтелектуальний прорив, нова інтелектуальна економіка

Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект (ч. 1)

С. 68-78

У статті розглянуто економіко-правові аспекти стану та тенденцій розвитку технологій Інтернету речей (ІР), місця в ньому інтелектуальної власності. Показано роль держави у сприянні розвитку ІР, актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Проаналізовано патентний ландшафт ІР, виявлено найбільш продуктивні компанії та винахідників ІР, показано динаміку патентування в середовищі ІР, цінність патентів, проблеми патентного пошуку. Визначено проблеми охорони інтелектуальної власності у сфері ІР, зокрема, авторських прав, винаходів, торгових марок, комерційної таємниці, інформаційної безпеки. Розглянуто інтелектуальний потенціал і невикористані можливості України в розвитку технологій ІР.

Зроболено висновок, що у широкому застосуванні технологій ІР закладено значний потенціал підвищення ефективності економіки.

Ключові слова: інтернет-речі, інтелектуальна власність, інноваційний розвиток, патентна активність, патентна інформація, патентний ландшафт, потенціал, технології

Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика

С. 79-86

Стаття присвячена проблемним питанням поняття договору про передачу ноу- хау. Юридична природа договору про передачу ноу-хау залишається належним чином не визначеною та недостатньо дослідженою. Це спричинено майже повною відсутністю правових приписів щодо порядку укладання, використання та розірвання таких договорів, їх різновидів, специфікою змісту та деякими іншими умовами.

Ключові слова: ноу-хау, договір про передачу ноу-хау, ліцензія, ліцензійний договір, ліцензіар, ліцензіат, цесія, цедент, цесіонарій

Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень

C. 87-96

У статті висвітлюються правові засади охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень з позицій національного законодавства, міжнародних стандартів та підходів ВОІВ. Досліджується діяльність Постійного комітету із законодавства в області товарних знаків, промислових зразків та географічних зазначень щодо розгляду цього питання та вироблення спільних підходів стосовно охорони назв держав та включення їх до позначень. Підтримується ідея, що механізм охорони назв держав має бути закріплений на рівні міжнародних стандартів і реалізований у національних законодавствах держав-членів ВОІВ.

Ключові слова: ВОІВ, охорона назв держав, позначення, торговельний знак

Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2017 р.

С. 97-102

№ 6 (98) 2017