Патентне право

Кашинцева О. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС

С. 5–9

У статті розкриваються правові підстави застосування механізму примусового ліцензування винаходів, які стосуються лікарських засобів, у міжнародному праві та праві інтелектуальної власності. Аналізується досвід ЄС у сфері використання примусового ліцензування та розглядаються перспективи для України.

Ключові слова: винаходи, лікарські засоби, примусове ліцензування, інтелектуальна власність

 

Армаза-Армаза Е. Х., Писєва В. Загальний огляд нового об’єкта патентного права, що співвідноситься з новою біологічною зброєю та  стосується фармакогеноміки (англ. мовою)

С. 10–16

У статті розглядаються питання правової охорони результатів інтелектуальної діяльності у фармакогеномічній сфері. Так, результати дослідження фармакогеноміки вносять новаторські технологічні рішення в медицину загалом та власне у фармацевтику, прогнозуючи створення «персоніфікованих» лікарських засобів. Фармацевтичні компанії, інвестуючи кошти в розвиток досліджень фармагеноміки, використовують інструмент патентного захисту результатів таких досліджень, задля їх подальшої комерціалізації.

Загалом для фармацевтичних компаній результати досліджень фармакогеноміки, з одного боку, є досить вагомим стимулом для створення «персоніфікованих» лікарських засобів та за допомогою патенту отримання монопольного права розпорядження на них. Проте, з другого, перспектива скорочення прибутків від продажу лікарських засобів з позначкою на кшталт  «ефективно лише для гентопиту Х» наразі слугує перешкодою до практичної реалізації «персоніфікованих» лікарських засобів та діагностичних тестів для широкого вжитку, зумовлює питання правового характеру щодо патентної охорони таких діагностичних тестів та лікарських засобів.

Ця стаття орієнтована на правовий аналіз питання щодо належності патентної охорони для фармакогеномічних винаходів, зважаючи на те, що такі винаходи базуються на фактичному дослідженні генома людини. У статті наводиться характеристика основних принципів фармакогеноміки та персоналізованих лікарських засобів.

Також зазначено про перспективу загрози створення персоніфікованого біотероризму, а саме біотероризму з використанням персоніфікованих лікарських засобів, спрямованих на певний генотип людини. Наприкінці статті розглядаються основні правові акти, що в цілому містять норми про обсяг і обмеження патентного захисту біотехнологічних винаходів для України та ЄС.

Ключові слова: фармакогеноміка, біотероризм, лікарські засоби, винаходи, інтелектуальна власність, патенти

 

Судова експертиза

Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза: поняття та види об’єктів інтелектуальної власності

С. 17–24

У статті розглянуто теоретичні питання судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, що стосуються визначення поняття об’єкта, їх загальної класифікації та механізмів відображень цих об’єктів.

Ключові слова: теорія інтелектуальної власності, поняття об’єктів, загальна класифікація об’єктів, судова експертиза

 

Авторське право

Улітіна О., Якуша Є. Косплей і авторське право

С. 25–30

У статті розглядається таке явище сучасної культури, як косплей, і його зв’язок з різними нормами авторського права. Зокрема, автори доводять, що косплей в більшості випадків є похідним твором. Крім цього, мова йде про те, чому косплей сьогодні настільки популярний і чому правоволодільці ніяк йому не протидіють.

Ключові слова: авторське право, похідний твір, копія, косплей

 

Захист прав

Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат в США

С. 31–38

Автор цієї статті досліджує майнові та немайнові права на телеформат. У своїх дослідженнях розкриває формат, як самостійний продукт ринку, що потребує обґрунтованого правового захисту. Доходить висновку про необхідність доопрацювання законів щодо захисту телевізійних форматів в Україні на основі вивчення та аналізу досвіду інших країн.

Ключові слова: телеформат, ідея, телевізійна індустрія, виробник, мовник, інтелектуальний продукт, репутація, агент, інтеграція

 

Засоби індивідуалізації

Сенчук В. До питання про охорону офіційних назв держав від недобросовісного використання

С. 39–46

У статті досліджуються проблемні питання охорони офіційних назв держав від недобросовісного використання. Автор обґрунтовує роль європейських правових ціностей і правових стандартів у процесі гармонізації українського законодавства. Аналізує практичні питання щодо надання дозволів на використання назви держави в знаку для товарів та послуг.

Ключові слова: торговельні марки, недобросовісне використання, Паризька конвенція, офіційна назва держави, «UA», «UKR», «УКР»

 

Розвиток сфери інтелектуальної власності

Сесицький Є. Діяльність ВОІВ на сучасному етапі. Підтримка розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях і типове положення ВОІВ

С. 47–53

У статті проаналізовано особливості діяльності ВОІВ на сучасному етапі, зокрема, основні завдання та стратегічні цілі. Досліджено напрями підтримки розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях. Запропоновано метод розробки політики з інтелектуальної власності, оскільки кожна організація має виробити свою власну політику. Розглянуто типове положення ВОІВ.

Ключові слова: ВОІВ, політика з інтелектуальної власності, університети, науково-дослідні організації

 

Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні

С. 54–61

У статті досліджується вплив європейського законодавства на розвиток  законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні. Зокрема, процес імплементації положень європейського законодавства. Досліджуються шляхи розв’язання завдань, спрямованих на таку імплементацію, які значною мірою ґрунтуються на прийнятій Європейською Комісією Стратегії щодо прав інтелектуальної власності

Ключові слова: ЄС, імплементація, законодавство ЄС, захист прав, Суд ЄС

 

Право та інновації

Постригань Т. Історія правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні на базі вищих навчальних закладів

С. 62–68

Стаття розкриває важливі аспекти питань правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні. Автором проаналізовано дослідження вчених щодо проблем створення та функціонування технологічних парків, обґрунтована необхідність вдосконалення норм права, внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів України, що регулюють питання створення й діяльності технопарків за участю наукових установ і вищих навчальних закладів, простежується історія розвитку технологічних парків України з моменту їх створення до сучасності. Охарактеризовано сучасний стан і тенденції їхньої діяльності, окреслено основні проблеми та перешкоди на шляху розвитку технопарків і запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: технопарк, наука, високі технології, інновація

 

Андреєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики

С. 69–76

У статті розглядаються актуальні питання вдосконалення державної політики у сфері підтримки інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Досліджується вітчизняна й міжнародна законодавча практика покращення умов впровадження інноваційної складової в діяльність малого та середнього підприємництва. Особлива увага приділяється перспективним напрямам державної політики з посилення інтелектуального та інноваційного потенціалу суб’єктів малого й середнього бізнесу.

Ключові слова: державна політика, інтелектуальний потенціал, інноваційний розвиток, законодавча практика, мале та середнє підприємництво, розвинена ринкова економіка

 

Економіка інтелектуальної власності

Семчик В. Значення інтелектуальної власності у формуванні майна Укрзалізниці: цивільно-правові аспекти

С. 77–85

У статті аналізуються питання формування майна Укрзалізниці у процесі реорганізації в публічне акціонерне товариство. Підкреслюється, що процес реорганізації сфери залізничного транспорту в Україні був зумовлений необхідністю підвищення ефективності діяльності підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, розвитком конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень, удосконаленням системи управління залізничним транспортом шляхом розмежування господарських функцій і функцій державного управління, здійсненням ефективного державного регулювання діяльності  природних монополій тощо. При цьому базовим питанням стало визначення місця прав інтелектуальної власності у формуванні статутного фонду ПАТ «Укрзалізниця».

Ключові слова: нематеріальні активи, права інтелектуальної власності, Укрзалізниця

 

Погляд науковця

Гумега О. Вплив принципів цивільного права на правову охорону та захист прав інтелектуальної власності

С. 86–93

У статті визначається вплив принципів цивільного права на правову охорону та захист прав інтелектуальної власності. Автор підкреслює, що Україна поставила перед собою завдання реформувати національну систему правової охорони інтелектуальної власності, впровадити європейські стандарти до спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також суттєво підвищити якість і рівень захисту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: цивільне право, принципи права, охорона та захист прав, інтелектуальна власність

 

Радзивілюк В. Належність мирової угоди до процедур банкрутства

С. 94–104

Ця стаття присвячена дослідженню проблем правової регламентації мирової угоди, що слугують підґрунтям дискусій, пов’язаних з визначенням її місця серед судових процедур банкрутства. У межах цього дослідження виявлені суттєві недоліки та прогалини у правовому регулюванні  мирової угоди як судової процедури банкрутства. Висловлені пропозиції щодо вдосконалення її правової регламентації.

Ключові слова: мирова угода, судові процедури банкрутства, неспроможність, банкрутство

 

Кушнір І. Щодо деяких особливостей оподаткування нематеріальних активів забудовників в Україні

С. 105–112

У цій статті автор розкриває особливості оподаткування операцій з нематеріальними активами, якими виступають об’єкти права інтелектуальної власності, на прикладі роботи забудовників в Україні. Зокрема, на прикладі роботи ПАТ «ХК «Київмiськбуд», що є лідером будівельної галузі України.

Ключові слова: оподаткування операцій з об’єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ), програмне забезпечення, ПАТ «ХК «Київмiськбуд»

 

Тверезенко О. Ноу-хау як об’єкт права інтелектуальної власності

С. 113-121

У статті приділено увагу комплексному вивченню правової природи ноу-хау. Авто­ром зроблено спробу визначити співвідношення термінів «конфіденційна інформа­ція», «комерційна таємниця» та «ноу-хау». Проаналізовано чи є комерційна таємниця об’єктом права інтелектуальної власності та чи є ноу-хау об’єктом права інтелектуаль­ної власності. Висловлені пропозиції щодо удосконалення законодавства України в досліжуваних сферах.

Ключові слова: об’єкт права інтелектуальної власності, результат інтелектуальної діяльності, комерційна таємниця, ноу-хау

 

Пічкур О. Патентно-кон’юнктурні дослідження як стратегія і тактика науково-технологічного та інноваційного розвитку галузей економіки України

С. 122-137

У статті викладені основні недоліки ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення». Розглянуто питання щодо необхідності запровадження стандарту на проведення патентно-кон’юнктурних досліджень з метою забезпечення прийняття виважених управлінських рішень щодо створення та безпереш­кодної реалізації нової продукції, яка містить об’єкти промислової власності. Для розу­міння суті патентно-кон’юнктурних досліджень наведено зміст визначення дефініції «кон’юнктура», наведених у працях класиків економічної наук.

Ключові слова: кон’юнктура, кон’юнктурні цикли, кон’юнктурний прогноз, сегментування ринку, патентно-кон’юнктурні дослідження, кон’юнктурна інформація, патентні дослідження, патентна документація

Тематичний показчик статей за 2016 рік.

 

 

2017

№ 6 (92) 2016