Реформування законодавства

Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій

С. 5

У статті висвітлюються питання реформування законодавства у сфері фармації, зокрема проекту Закону України «Про лікарські засоби», крізь призму захисту прав пацієнтів і забезпечення доступу до лікарських засобів. Викладено позицію НДІ інтелектуальної власності НАПрН України щодо безпідставності збільшення режиму ексклюзивності даних до 11 років та патентної прив’язки як умови реєстрації лікарського засобу.

Ключові слова: лікарські засоби, ексклюзивність даних, фармація, права пацієнтів, права людини

Теорія інтелектуальної власності

Еннан Р. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності

С. 10

У статті досліджуються особливості, ознаки, види та сутність інтелектуальної, творчої діяльності. Охарактеризовано співвідношення та здійснено розмежування понять інтелектуальної та творчої діяльності, розглянуто філософські засади поняття творчості. Проаналізовано поняття, ознаки, правову природу, сутність і значення прав на результати інтелектуальної діяльності. Розглянуто питання правового режиму виключних прав, специфіки інтелектуальних продуктів. Розкрито теорії та концепції розуміння сутності та природи прав на результати інтелектуальної діяльності. Визначено відмінності між правом власності (речовим правом) і правами на результати інтелектуальної діяльності. Надано характеристику праву інтелектуальної власності як новій самостійній комплексній галузі права, виокремлено предмет і методи правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Розкрито правовий статус суб’єктів права інтелектуальної власності, правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. Досліджено поняття змісту права інтелектуальної власності. Приділено увагу аналізу функцій та принципів права інтелектуальної власності. Також досліджується специфіка інтелектуально-правових відносин (правовідносин інтелектуальної власності). Здійснено аналіз джерел права інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна діяльність, творча діяльність, право інтелектуальної власності, виключні права

Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові

С. 24

У статті досліджено основні категорії права інтелектуальної власності, проаналізовано деякі термінологічні проблеми понятійного апарату права інтелектуальної власності, встановлено певні невід’ємні характеристики об’єктів. Аналізуючи основні юридичні ознаки об’єктів права інтелектуальної власності, автор особливу увагу звертає на такі поняття як «інтелектуальний продукт», «творчий результат», «інтелектуальна власність» і визначає їх зміст та можливість використання у якості термінів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальна діяльність, творчість, творча діяльність, інтелектуальні права

Авторське право

Кулініч О. Охорона інтересів фізичної особи при створенні та використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням

С. 33

У статті розглядаються особливості охорони інтересів фізичої особи при створенні певних видів художніх творів. Здійснюється класифікація творів за способом створення. Визначаються особливості творів, результат яких залежить переважно від майстерності та творчого вміння автора. Визначаються відмінності від творів, на створення яких переважно впливають механічні пристрої, а творча складова має другорядне значення при фіксації зображення фізичної особи. Об´рунтовано висновок про посилений ступінь охорони інтересів фізичних осіб при створенні фотографій та інших творів, подібних за способом створення.

Ключові слова: зображення, спосіб створення, твір, фізична особа, інтерес, охорона

Таєвська М. Характеристика актора театру як суб’єкта виконання твору театрального мистецтва

С. 40

Автор статті досліджує питання, що пов’язані з визначенням актора театру як суб’єкта виконання театрального твору та здійснює аналіз визначення актора театру як творчої особистості, що має право на винагороду за свою творчу діяльність та є творцем оригінального виконання театрального твору (співавтором режисера-постановника).

Ключові слова: актор, твір театрального мистецтва, режисер-постановник

З історії авторського права

Троцька В. Започаткування інституту вільного використання творів у ХVІІІ ст. — ХІХ ст.: історико-правовий аспект

С. 46

Стаття присвячена ретроспективному дослідженню питань передбачення в за-конах різних країн положень щодо вільного використання творів у період від прийняття першого законодавчого акта у сфері авторського права — Статуту королеви Анни (1710 р.) — до прийняття першого міжнародного договору — Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.) У статті виявлені передумови, що сприяли започаткуванню інституту вільного використання творів.

Ключові слова: автори, видавці, виключні права, обмеження майнових прав, суспільні та приватні інтереси, внутрішні й зовнішні чинники

Патентне право

Писєва В. Вимога біологічної безпеки для фармацевтичних препаратів як об’єктів промислової власності: сучасний стан правового регулювання

С. 56

У статті автором здійснено ґрунтовний аналіз вимоги біологічної безпеки відносно фармацевтичних препаратів як об’єктів промислової власності, а також розглянуто питання правового регулювання обігу лікарських засобів біологічного та біотехнологічного походження, що є продуктами генної інженерії, результати якої відповідно до норм патентного законодавства належать до об’єктів промислової власності.

Ключові слова: біологічна безпека, об’єкти промислової власності, фармацевтичні препарати, лікарські засоби біологічного та біотехнологічного походження, генна інженерія, принцип гуманності

Право та інновації

Ревуцький С. Поняття і сутність інноваційних бізнес-інкубаторів та напрями їх діяльності у світовій економіці

С. 65

У статті розглядаються питання поняття, сутності інноваційних бізнес-інкубаторів провідних зарубіжних і вітчизняних економістів. Розкривається основна функція інноваційного бізнес-інкубатора — підтримка малого інноваційного підприємництва. Особлива увага приділяється питанням напрямів діяльності інноваційних бізнес-інкубаторів.

Ключові слова: бізнес-інкубатор, інновації

Захист прав

Коваль І. Виплата компенсації за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності: правова природа і умови застосування

С. 70

У статті проаналізовано норми чинного законодавства України, що регулюють виплату компенсації (разове грошове стягнення) за неправомірне використання об’єктів інтелектуальної власності. Виявлено підходи, що склалися в судовій практиці щодо застосування цього способу захисту прав інтелектуальної власності. На підставі проведеного дослідження визначено правову природу компенсації як міри відповідальності порушника. Обґрунтовано, що умовами виплати компенсації є проти-правна поведінка та вина порушника. Запропоновано закріпити в Цивільному кодексі України положення про те, що разове грошове стягнення застосовується, якщо порушник не доведе відсутність своєї провини.

Ключові слова: захист прав, виплата компенсації, інтелектуальна власність

Данилюк А. Щодо удосконалення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності

С. 79

У статті розглядається суть захисту прав інтелектуальної власності у цивільно- правових аспектах. Визначається місце захисту прав інтелектуальної власності в національній системі інтелектуальної власності в цілому. Підкреслюється вплив належного захисту прав на розвиток національної економіки, на створення робочих місць тощо. Підкреслюється, що ефективне використання та розпоряджання правами інтелектуальної власності можливе лише за умови створення ефективних механізмів захисту таких прав. Наводяться приклади закладення цієї ідеології у міжнародних актах, які регулюють сферу інтелектуальної власності. Наводяться приклади визнання такої тези в аналізах стану національної системи інтелектуальної власності та розробці державної політики з реалізації стратегічних завдань цієї сфери. Аналізується також національне законодавство й теорія права інтелектуальної власності щодо виокремлення ознак і складових захисту прав інтелектуальної власності в цивільно-правовому аспекті. Зокрема, підкреслюється, що на об’єкти права інтелектуальної власності (з певним винятком) поширюються способи захисту прав, передбачені ст. 16 ЦК України. Також досліджуються шляхи застосування альтернативних засобів захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, робиться висновок, що, хоча спір у галузі інтелектуальної власності може бути вирішений шляхом судового розгляду, сторони все частіше виносять свої спори на розгляд у рамках посередницької, арбітражної та інших процедур альтернативного врегулювання спорів. Відповідно, альтернативні процедури, поряд із патентним судочинством, є перспективою розвитку України у сфері удосконалення захисту прав інтелектуальної власності. Робиться також висновок про необхідність удосконалення норм Цивільного кодексу України щодо можливості застосування заходів цивільно-правового захисту.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності, альтернативне врегулювання спорів

Гумега О. Досвід європейських країн у процесі удосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності

С. 87

У статті розглядається досвід деяких європейських країн у процесі вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема в цивільно-правовому аспекті. Визначається роль глобалізації у світовому процесі інноваційного розвитку, для якого інтелектуальна власність є невід’ємною складовою. Підкреслюється роль ВОІВ та її органів у процесі вдосконалення національних систем правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Аналізується діяльність Консультативного комітету із захисту прав ВОІВ, принципи його організації та завдання. Підкреслюється опікування з боку ВОІВ такими питаннями, як зміцнення потенціалу й надання підтримки задля підвищення кваліфікації на національному, регіональному та міжнародному рівнях, а також в інтересах установ і національних посадових осіб, які мають досвід захисту прав інтелектуальної власності. Доводиться доцільність національних презентацій режимів захисту прав інтелектуальної власності.

Як приклади наводяться сучасний досвід Іспанії та Данії щодо пошуку шляхів удосконалення організації, механізмів і процедур захисту прав інтелектуальної власності. Досліджується досвід Іспанії в розбудові національних органів, покликаних боротися з порушеннями прав інтелектуальної власності. Крім цього, наголос робиться на питаннях заснування Європейського пункту спостереження за порушеннями прав інтелектуальної власності. Також аналізується досвід Данії, котра шукає нові інструменти та можливості щодо вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема й у цивільно-правовому напрямі. Досліджуються засади та перспективи створення в Данії на базі національного Відомства з патентів і товарних знаків спеціальної Групи із захисту прав. Зазначений аналіз проводиться з метою пошуку шляхів використання іноземного досвіду для розбудови національної системи захисту прав інтелектуальної власності, заснованої на європейських стандартах і принципах.

Ключові слова: глобалізація, захист прав інтелектуальної власності, Консультативний комітет із захисту прав ВОІВ, Європейський пункт спостереження за по- рушеннями прав інтелектуальної власності

Кадєтова О. Досвід Республіки Молдовиу розбудові національної системи правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності та шляхи його застосування в Україні (цивільно-правові аспекти)

С. 96

У статті аналізується досвід Республіки Молдова з розбудови національної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, з метою використання його позитивних наслідків для України. Обґрунтовується доцільність вивчення досвіду Молдови для розбудови вітчизняної системи правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Наголос робиться на необхідності таких елементів, як політична свобода, законодавча основа, життєво важливі установи, а також культура, заснована на інтелектуальній власності, для існування та розвитку суспільства, орієнтованого на інтелектуальну власність. Підкреслюється, що для виявлення справжньої цінності інтелектуальної власності має існувати відповідне професійне, інституційне, правове середовище тощо.

Досвід Молдови вивчається як через призму національного законодавства, так і через деякі інституційні елементи, що працюють в системі координації своїх зусиль заради досягнення захисту прав інтелектуальної власності. Доводиться доцільність прийняття в Україні Національної стратегії в галузі інтелектуальної власності. Для цього аналізується досвід Молдови, в якій при формуванні аналогічної стратегії діяльність зосереджувалася на базових цілях. Аналізується досягнення таких цілей, зокрема: формування збалансованого законодавства у сфері інтелектуальної власності; зміцнення інституційної основи інтелектуальної власності та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед громадськості. Аналізуються положення спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема й щодо захисту прав інтелектуальної власності. Увазі піддається практика застосування законодавства у процесі забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, зокрема і в різних правових аспектах такого захисту. Визначаються орієнтири національної політики з цього приводу. Як приклад успішної координації спільних зусиль органів влади, правовласників і громадськості наводиться діяльність Спостережної комісії за дотриманням прав інтелектуальної власності, що працює в Молдові. Робляться висновки щодо шляхів використання досвіду Республіки Молдова в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна власність, захист прав інтелектуальної власності, національна стратегія в галузі інтелектуальної власності

Міжнародний досвід

Орлюк О. Міжнародна освітня програма «Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015» та її результати для України

С. 105

У статті аналізуються результати участі української делегації в Міжнародній освітній програмі «Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015», що проводилась у жовтні 2015 р. у м. Сеулі (Південна Корея) під егідою ВОІВ, Всесвітньої асоціації жінок-винахідників і підприємців та Корейського агентства з міжнародного співробітництва. Підкреслюється, що метою Seed Project є надання можливості поглибити знання щодо процесу творчості, винахідництва, інновацій, захисту винаходів та управління правами інтелектуальної власності. Підкреслюється роль ВОІВ у розвиткові інновацій та ІР-систем у країнах з перехідним періодом.

Аналізується державна політики Республіки Корея на шляху розвитку креативності, винахідництва, творчості, тим паче, що як парадигму в Кореї визначено перехід до економіки творчості. Підкреслюються економічні, соціальні, наукові здобутки політичної моделі Кореї, котра за допомогою економічної діяльності спирається на наукові знання, креативність і прояв ініціативи, в результаті чого створюються нові рушійні сили успіху, новий ринок і нові робочі місця. Аналізуються конкретні кроки, що реалізуються як на рівні урядових програм, так і на рівні компаній. Досліджується діяльність урядових інституцій у сфері інноваційного розвитку Кореї. Наводиться досвід WWIEA щодо проведення політики розвитку жіночих ресурсів на основі розвитку креативності. Також підкреслюється значення навчальних методик, що використовуються в системі національної політики. Наведено приклади навчання креативному мисленню в Кореї та методів викладання, технік мислення, програм розвитку креативності та навчання STEAM, розробки планів дій, практик розв’язання креативних проблем тощо. Виокремлюються якості, якими мають наділятися люди з розвинених країн у майбутньому, серед яких виокремлюють здатність вирішувати проблеми за допомогою креативного підходу, критичне мислення, здатність обробляти інформацію, здатність до комунікації. Об´рунтовано висновки щодо перспектив запровадження корейського досвіду в Україні.

Ключові слова: винахід, інновація, інтелектуальна власність, Seed Project 2015, Республіка Корея, Україна

Погляд науковця

Кашканова Н. Проблеми виділення правових критеріїв класифікації медико-біологічного дослідження у правовій науці

С. 114

Стаття присвячена проблемам виділення правових критеріїв класифікації медико- біологічного дослідження у правовій науці. Зокрема, автором проаналізовані науково обґрунтовані підходи вчених, які досліджували суттєві аспекти медико-біологічних експериментів на людях та інших медичних досліджень. Окремо автором виділені різноманітні за характером критерії класифікації медико-біологічних досліджень.

Автор доходить висновку, що отримані наукові знання про різновиди медико- біологічного експерименту на людях доводять комплексність і багатовекторність природи та сутності цього сучасного для юридичної науки і практики правового явища. Саме виокремлення різновидів досліджуваного явища забезпечує конкретизаційною характеристикою (інформацією) про його зміст і сутність.

Належне та організоване здійснення медико-біологічного експерименту є запорукою отримання якісних нових знань, що зумовить їх подальше запровадження в медичній практичній діяльності, та ефективний і безпечний уплив на організм людини з метою його належного збереження, відновлення й оздоровлення.

Ключові слова: медико-біомедичні дослідження, різновиди медико-білогічних експериментів, клінічні випробування, лікарські засоби, критерії класифікації, вітчизняна правова доктрина

№ 6 (86), 2015
Tagged on: