Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2014
Кашинцева О. Вплив етико-правових норм на легітимність наукового результату у сфері біомедичних досліджень

У статті аналізуються тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності крізь призму міжнародних етичних стандартів проведення медикобіо-логічних досліджень за участю людини. Українське законодавство розглядається з перспективи інтеграції в європейську правову матерію.

Воронцова К. Права суб’єктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров’я

Предметом розгляду цієї статті є питання, пов’язані з визначенням поняття суб’єктів інтелектуальної власності на традиційні знання. На основі норм міжнародного права та рекомендацій автором виділені права суб’єктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров’я та надана їх коротка характеристика. Автором обґрунтована необхідність прийняття норм права з метою врегулювання відносин інтелектуальної власності з приводу об’єктів традиційних знань.

Афанасьєва (Горська) К. Поширення нелегального медіаконтенту в Інтернеті: проблеми правового регулювання

Значне збільшення каналів отримання інформації та її хаотичне поширення призводять до ситуації, коли неоднорідність інформаційних потоків ускладнює їх регулювання. Автор статті аналізує моделі регулювання та оцінює їхню ефективність в умовах трансформації медіа. Ініціативи з регулювання з боку мас-медіа продемонстрували добрі результати, про що свідчить позитивна динаміка боротьби з піратством і співввідношення легального та нелегального контенту в мережі. Проте власне сектор ЗМІ все ще перебуває в пошуку ефективних моделей стримування поширення нелегального контенту.

Петренко І. Правова характеристика літературного твору як об’єкта авторського права

У статті автор досліджує визначення поняття терміна «літературний твір», а також умови, відповідно до яких, літературний твір можна віднести до охоронюваних об’єктів авторського права. На підставі проведеного аналізу норм законодавства, згідно з яким регулюються права на літературні твори, автором запропоновані зміні до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Андрощук Г., Афян А. Угода про асоціацію з ЄС: наслідки для інституту географічних зазначень в Україні

Здійснено дається аналіз положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стосуються інституту географічних зазначень: їхнє правове й економічне значення, негативні тенденції, економічні наслідки та шляхи подолання. Дослідження не обмежується тільки текстом Угоди, а зачіпає також історію її підготування та переговорного процесу. Значна увага приділяється перспективам захисту європейських географічних зазначень в Україні та українських — у Європі. Через призму положень Угоди про асоціацію в статті висвітлюється сучасний стан правової охорони географічних зазначень в Україні й окреслюється коло можливих проблем. При виробленні рекомендацій щодо подолання проблем у статті використано іноземний досвід імплементації аналогічних Угоді норм, зокрема в Молдові.

Юдіна Г. Особливості процедури реєстрації промислових зразків відповідно до законодавства ЄС та України

Інтеграційні та гармонізаційні процеси, що сьогодні спостерігаються в суспільстві, поширюються практично на всі сфери правовідносин, пов’язані з внутрішньо- та зовнішньоекономічними аспектами. Так, інтеграція до ЄС є одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС є необхідним кроком для приєднання до ЄС. Одним з розділів Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та державами-членами ЄС є право інтелектуальної власності, що охороняє право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності, визначене законодавством. До таких результатів належать, зокрема, промислові зразки.

У статті здійснено аналіз і порівняння положень законодавства ЄС та України, пов’язаних з процедурою реєстрації промислових зразків, зокрема основних вимог до складу документів заявки про видачу патенту на промисловий зразок, необхідних для встановлення дати її подання в ЄС та Україні.

За результатами проведеного порівняльного аналізу надані пропозиції щодо вдосконалення законодавства України стосовно правової охорони промислових зразків.

Писєва В. Деякі особливості ліцензійного договору на використання об’єктів патентного права в будівництві

У статті розглянуто питання встановлення належності сторін у ліцензійному договорі на використання об’єктів патентного права у будівництві, а також питання, що походить з практичної реалізації відповідної договірної конструкції на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в будівельній сфері, а саме визначення етапу будівництва, на якому доцільно укладати вказаний ліцензійний договір.

Бутнік-Сіверський О., Троцька В. Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства

Стаття присвячена теоретико-методичним аспектам недоцільності ототожнення ліцензійних договорів і договорів найму (оренди) з позиції правового регулювання договірних відносин у сфері права інтелектуальної власності, найму (оренди), з урахуванням вимог бухгалтерського обліку та нарахування податків. Акцентовано увагу на специфіці правового регулювання договірних відносин. Визначено, що потрібно розглядати право інтелектуальної власності як окремий цивільно-правовий інститут, який потребує чіткого відображення в законодавстві. З огляду на це запропоновано внести відповідні зміни до Цивільного кодексу України. Крім цього, розглянуто економіко-правові особливості сплати платежів. Окрему увагу приділено оподаткуванню доходів у вигляді роялті, паушальних платежів і орендної плати. Зазначено про прогалини в законодавстві щодо оподаткування доходів у вигляді паушальних платежів. Запропоновані зміни до Податкового кодексу України. Водночас, при розгляді питань бухгалтерського обліку обґрунтовано недоцільність відображення об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів при оренді необоротних активів.

Падучак Б. Особливості погодження договорів про трансфер технологій

У статті визначено суб’єктів трансферу технологій, проаналізовано порядок погодження договорів про трансфер технологій, створених за державні кошти, і які передаються нерезидентам, а також договорів про ввезення в Україну (закупівлю) технологій за державні кошти. Визначено критерії проведення державної експертизи таких технологій, виявлено позитивні та негативні моменти таких форм державного регулювання сфери трансферу технологій.

Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС

Стаття присвячена аналізу основних господарсько-правових приписів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Угоди TRIPS, присвячених питанням обігу об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення інноваційного розвитку. Визначені їхні позитивні та негативні риси, висловлені рекомендації з удосконалення вітчизняної економіко-правової політики в контексті виконання взятих міжнародних зобов’язань.

Львов Б. Запровадження європейських стандартів економічної конкуренції до сфери промислової власності України

У статті досліджуються питання економічної конкуренції. Розглядається необхідність забезпечення її ефективного правового захисту. Аналізується європейський досвід у розбудові економічної конкуренції. Доводиться необхідність запровадження європейських стандартів у сфері економічної конкуренції до національного законодавства України. Визначається роль наукової бази у формуванні правових засад економічної конкуренції. Розглядаються підходи науки господарського права до економічної конкуренції. Досліджується значення економічної конкуренції для розвитку сфери промислової власності. Аналізуються положення європейського законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції.

Гумега О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: пошук шляхів удосконалення

У статті аналізуються теоретичні підходи до захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Досліджуються проблеми в системі захисту прав. Розглядаються теоретичні конструкції, що виникають з охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Доводиться, що істотна роль належить цивільно-правовим способам і методам захисту прав інтелектуальної власності. При цьому провідне місце для розв’язання спорів, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності, належить судовим органам. Підкреслюється необхідність дотримання балансу приватних і публічних інтересів. Досліджується законодавство ЄС, яке регулює питання захисту прав інтелектуальної власності. Визначається їх закріплення в національному цивільному та цивільному процесуальному законодавстві України. Також аналізуються проблеми у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Визначаються шляхи їх розв’язання через розробку відповідних правових механізмів.

Данилюк А. Перспективи запровадження в Україні патентної юстиції

У статті розглядається суть патентної юстиції. Досліджується досвід європейських країн у запровадженні патентного судочинства. Аналізується досвід діяльності Федерального патентного суду Федеративної Республіки Німеччини, що є одним з найстаріших патентних судів у Європі. Також розглядається досвід Швейцарського федерального патентного суду як одного з наймолодших патентних судів. Досліджується питання створення Європейського патентного суду. Визначаються позитивні риси запровадження патентної юстиції в Україні. Вона має усунути дуалізм судового розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності. Можливість залучення суддів, які володіють юридичними та технічними знаннями, усуне необхідність звернення до експертів. Скорочення часу розгляду патентних спорів має привести до скорочення матеріальних витрат і відновлення ділової репутації. Патентне судочинство також усуне дуалізм судової системи, що нині існує щодо розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності.

Пацурія Н. До питання про кодифікацію страхового законодавства

У статті досліджуються питання впливу кодифікації господарського законодавства на практику правотворчості, правозастосування та правореалізації при встановленні, зміні і припинення страхових правовідносин.

Визначаються теоретичні підґрунтя кодифікації та її необхідність.

Обґрунтовується доцільність, своєчасність і позитивність кодифікації страхового законодавства.

Вказується на вплив кодифікації страхового законодавства на розвиток науки господарського права за напрямом страхова діяльність, страхові правовідносини.

Пацкан В. Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України та його роль у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина

Статтю присвячено міжпарламентському співробітництву Верховної Ради України та його ролі в забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. Охарактеризовано міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України та Міжпарламентського союзу, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Визначено вплив Парламентської Асамблеї Ради Європи на забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Куровський С. Банківські відносини як об’єкт фінансово-правового регулювання

У статті аналізуються особливості банківських правовідносин як об’єкту фінансово-правового регулювання. Визначаються особливості банківських правовідносин, їх характерні риси. Із цією метою аналізуються особливості предметного регулювання банківського права та банківського законодавства. Аналізується вплив фінансового права на розвиток банківської системи. Визначаються особливості участі Національного банку України у банківських відносинах. Наводиться приклад із судової практики розгляду спору в системі господарського судочинства, що демонструє особливості банківських відносин.

№ 6 (80), 2014
Tagged on: