Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2013

Пацурківський Ю.

Правовий режим власності: поняття та зміст

C. 3–9

В статті досліджуються проблеми визначення поняття правового режиму в загальнотеоретичному та галузевому розумінні. Визначено їх спільні та відмінні ознаки. Робиться висновок про те, що формування правового режиму є особливим способів правового регулювання. На основі проведеного дослідження сформульовано поняття правового режиму. Правовий режим слід розуміти як особливий порядок правового регулювання, що виражається в поєднанні юридичних засобів: дозволів, заборон, позитивних приписів, який створює необхідний соціальний стан та чітко визначений ступінь сприятливості або не сприятливості для задоволення інтересів суб’єктів права. Правовий режим власності пропонуємо розуміти в якості поєднання засобів та методів правового регулювання відносин, що складаються із приводу володіння, користування й розпорядження матеріальними благами.

Н. Мироненко, Л. Работягова

Твір архітектури як об’єкт договірних відносин

С. 10–18

Автори досліджують таку істотну умову договорів, пов’язаних з архітектурною діяльністю, як об’єкт договору – твір архітектури. Авторами робиться вивід про те, що не вся проектна документація може вважатися об’єктом авторського права, а лише та частина, яка стосується архітектурного рішення.

О. Кашинцева

Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення

C. 19–26

Найбільш поширеним в правовій літературі є визначення об’єкту авторського права як результату «духовної творчості». Твір – це результат творчої діяльності автора, його творчого мислення, продукт людського мозку, дані об’єкти є нематеріальними і мають бути об’ектівізірованнимі у відповідному матеріальному носієві. Відзначимо, що доктрина авторського права просочена аспектом «духовності»: «результат духовної творчості», «духовне благо» та інші. Автор дотримується позиції, що відхід від прагматично-інтелектуального концепту природи об’єкту авторського права у бік його «одухотворення» додало йому в очах дослідників якоїсь ефемерності, що привело, з одного боку, до помилкового упередження відносно «незручності» і «неповноцінності» правової охорони наукових творів в режимі авторського права в порівнянні з правом промислової власності, з іншої – до легкості і відчуття безкарності його порушення. Вимоги етичності висуваються не лише до вмісту твору у сфері біомедіцини, але і до способу досягнення відповідного наукового результату. Недотримання таких стандартів може привести до неможливості подальшої комерціалізації предмету договору, так неетичності вмісту і способу досягнення відповідного наукового результату виключає останній з поля офіційної науки.

О. Харченко

Промисловий зразок як об’єкт інтелектуальної власності: питання правового врегулювання

С. 27–31

Наукова стаття присвячена вивченню питань, пов’язаних із промисловим зразком як об’єктом інтелектуальної власності. Розглянуто поняття промислового зразка, критерії надання йому правової охорони. Здійснено аналіз чинного законодавства України, яке закріплює критерії придатності промислового зразка для набуття прав інтелектуальної власності на нього. Відзначені відмінності в термінології, яка застосовується законодавцем. Здійснено порівняльний аналіз із законодавством інших країн, зокрема, Росії, країн ЄС, В’єтнаму. Вивчена наукова література, яка стосується відповідних відносин. Розглянуто такі критерії промислового зразка як «новий», «оригінальний», «промислово придатний». Виділено прогалини правового регулювання відповідних відносин, здійснено розгляд законопроекту, яким пропонується внесення змін у законодавство про промисловий зразок.

Г. Юдіна

Співвідношення понять «новизна», «індивідуальний характер» та «своєрідність» промислових зразків у законодавстві європейського союзу та в проекті закону України

C. 32–39

Однією з найважливіших умов для вступу України до Європейського Союзу є удосконалення українського законодавства, зокрема й у сфері інтелектуальної власності.

У даній статті здійснено аналіз та порівняння положень щодо перевірки відповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, які містяться у Директиві Європейського Парламенту та Ради №98/71 ЄС «Про правову охорону промислових зразків» від 13 жовтня 1998 року та проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності», а саме: новизні та індивідуальному характеру/своєрідності, та виявлення співвідношень і розбіжностей у зазначених положеннях.

За результатами проведеного порівняльного аналізу надані пропозиції по вдосконаленню українського законодавства щодо правової охорони промислових зразків.

Т. Коваленко

Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів

С. 40–45

Автор досліджує киберськвоттінг як вигляд електронного бізнесу, який швидкими темпами увійшов до нашого життя. Аналізуються його види і пропонуються вирішення по запобіганню цієї протизаконної діяльності.

О. Тараненко

Географічні зазначення як об’єкт цивільно-правових відносин в Україні

С. 46–50

Стаття присвячена вивченню особливостей використання географічних вказівок в Україні. Проаналізовані основні положення і вміст вітчизняного законодавства, що стосується регулювання стосунків пов’язаних з використанням і захистом географічних вказівок.

Б. Падучак, М. Талда

Проблемні аспекти визначення предмету договору комерційної концесії

C. 51–57

У статті досліджуються доктринальні підходи до визначення істотних умов договору комерційної концесії. Проводиться аналіз правових норм, регулюючих предмет договору комерційної концесії. Розглядається наукові погляди відносно предмету цього вигляду договору. Визначений перелік обов’язкових елементів, які повинні включатися в комплекс прав, який є предметом комерційної концесії.

О. Кульбашна

Службові об’єкти права інтелектуальної власності: питання теорії

С. 57–61

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з множинністю правовідносин, опосредующих створення службових об’єктів права інтелектуальної власності. Автор розглядає цивільні і трудові правовідносини, пов’язані із створенням службових об’єктів права інтелектуальної власності. При цьому робиться вивід про первинність трудових правовідносин при створенні службового об’єкту.

Б. Львов

Недобросовісна конкуренція як господарське правопорушення: підходи теорії та практики

C. 62–68

У статті аналізуються положення чинного законодавства України та міжнародних актів, що регулюють питання застосування конкурентного законодавства у сфері промислової власності. Недобросовісна конкуренція розглядається з позицій господарського правопорушення. Аналізуються питання теорії господарського права і конкурентного права, а також позиції судової практики у частині кваліфікації недобросовісної конкуренції як господарського правопорушення. Розглядаються окремі елементи конкурентного правопорушення. Робляться висновки щодо удосконалення правозастовної практики у частині кваліфікації актів недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності.

І. Бенедисюк
Участь митних органіву забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності

C. 69–75

У статті аналізується участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Аналізуються положення старої та нової редакції Митного кодексу України у частині застосування запобіжних заходів. Досліджується практика розгляду господарських спорів, пов’язаних із залученням митних органів до забезпечення запобіжних заходів, які застосовуються із метою захисту прав інтелектуальної власності. Розглядається міжнародна практика залучення митних органів до забезпечення прав інтелектуальної власності. Аналізуються положення міжнародних актів у цій сфері, зокрема Угоди TRIPS. Проведений порівняльно-правовий аналіз дозволив зробити пропозиції щодо удосконалення чинного господарсько-процесуального законодавства України.

О. Покальчук

Порушення прав трансгендерних осіб щодо визначення меж медичного втручання

С. 76–82

Стаття присвячена дослідженню меж медичного втручання щодо немайнового права трансгендерних людей на репродукцію в Україні, включаючи питання стерилізації та ДРТ.

В. Іващенко

Законодавче забезпечення охорони авторських прав на українських землях у кінці XIX – на початку XX ст.

С. 83–87

Автор робить історичну ретроспективу розвитку авторських прав в даний часовий відрізок: які чинники впливали на його розвиток і удосконалення.

В.Чорнобук

Міжнародний досвід розбудови судових систем та їх фінансування

С. 88–94

У статті аналізується досвід розбудови судових систем у світі. Розглядаються різні моделі та класифікації елементів судових систем. Розкриваються підходи національного законодавства України до формування судової системи країни. Визначаються принципи побудови судової системи держави. Аналізуються питання конституційного контролю та адміністративної юрисдикції. Окреме місце відводиться питанням фінансового забезпечення. Аналізуються шляхи пошуку джерел фінансування у складних кризових умовах, в яких перебувають нині держави. Іноземний досвід використовується в якості підґрунтя для розробки пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства України у частині фінансового забезпечення функціонування судової системи.

К. Конюшко

Податковий спір як публічно-правовий спір: питання теорії та практики

С. 95–101

У статті проаналізовано поняття податкового спору з позицій теорії адміністративного та фінансового права. Розглядаються підстави віднесення податкових спорів до публічно-правових спорів. Аналізується предмет та суб’єктний склад податкового спору. Предмет податкового спору розглядається через призму публічних фінансів, з урахуванням особливостей предметного складу податкових відносин. Розглядаються напрями удосконалення діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування. Доводиться доцільність віднесення спорів, пов’язаних з порушенням прав платників податків чи порушенням приписів податкових норм, до спорів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства.

С. Куровский

Інституційні особливості правової охорони банківських відносин

С. 102–108

У статті аналізуються банківські відносини як складова фінансових відносин і публічної фінансової діяльності. Розкриваються інституційні особливості банківських відносин, пов’язані з комплексним наочним регулюванням банківського права. Банківські відносини розглядаються як об’єкт правової охорони. Аналізуються міжнародні стандарти і національне банківське законодавство. Досліджується вплив економічного стану країни на стабільність банківської системи і банківські відносини. Пропонуються дороги вдосконалення правозастосування у сфері банківської діяльності. У тому числі як в частині вдосконалення національного законодавства, так і узагальнень судовими органами України.

№ 6 (74), 2013
Tagged on: