Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №6, 2007

В. ДРОБ’ЯЗКО
МІЖНАРОДНА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ (ЗАКІНЧЕННЯ)

Автор розглядає питання міжнародно-правового визнання охорони авторських і суміжних прав на основі багатосторонніх конвенцій і договорів, що були укладені між державами ще на прикінці ХІХ століття. Також досліджується характерність тенденцій, що відображаються у нормах більш пізніх конвенцій та їх вплив на законодавство договірних держав.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ
ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ПРОБЛЕМА КОНТРАФАКТУ

Автор у статті досліджує дуже важливу тему — значення кримінального права у соціальному контексті, й зокрема охорона кримінально-правовими засобами права інтелектуальної власності, що включає не тільки кримінально-правові норми, а й їх функціонування. Також у статті, висвітлюється питання соціальної сутності кримінально-правової боротьби з контрафактом, що торкається також уявлень про справедливість, рівність громадян перед судом та законом, інших результатів застосування кримінально-правових та пов’язаних з ними засобів.

Н. БОЧАРОВА
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: АРГУМЕНТИ “PRO” I “CONTRA” У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ДИСКУСІЯХ

Тема статті автора актуальна в науковому і практичному відношеннях, оскільки висвітлює важливу сучасну проблему судової спеціалізації і судової експертизи у справах, пов’язаних з інтелектуальною власністю. Проаналізований матеріал, дозволяє простежити стан теоретичного обговорення проблеми спеціалізованих судів на міжнародному рівні, виявити аргументи “за” і “проти” судової спеціалізації.

О. ФІЛІНОВСЬКИХ
ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦІАЛЬНІ НОРМИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

В статті поставлене традиційне питання: як співвідносяться загальний закон — Цивільний кодекс України і спеціальний закон – Закон України “Про авторське право і суміжні права”? Вивчення якого відбувалося під тим кутом зору, що термін “спеціальний” закон розглядається не як сам по собі закон, а як норми права (статті).

А. СУЛЕЙМАНОВА
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ НЕВИКОНАННІ ЗАКОННОГО РІШЕННЯ СУДУ, ПРОТЯГОМ БАНКРУТСТВА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДНО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

Автор статті детально досліджує можливість залучення прецедентної практики суду, як механізм захисту прав осіб, в ситуації, коли джерелом порушення таких прав є саме чинне законодавство України. Також, розглядається питання як, через використання, зокрема статей Конвенції, можливо захистити права, дієвих інструментів захисту яких в України не має.

Ю. АТАМАНОВА
ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

У своїй статті автор досліджує питання визначення напрямків діяльності держави при реалізації інноваційної функції для розкриття змісту державної інноваційної політики, встановлення предмета та принципів останньої, і на підставі отриманих результатів автором надається комплексна дефініцію терміна “державна інноваційна політика”.

О. ОРЛЮК
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Автором статті досліджується питання формування і розвиток національних венчурних систем, які є однією з основних компонентів інноваційної інфраструктури і засновуються на венчурному капіталі, і що виступають ключовими позиціями у процесі забезпечення інноваційного шляху розвитку ринкових економік.

О. БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ
ІННОВАТИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ) 1 ЧАСТИНА

В статті виділені ознаки, властиві економіці знань, обґрунтовано становлення науки інноватики та її складових, до яких віднесено інтелектуальну власність як засіб реалізації економічних інтересів, та інтелектуальну економіку як галузь знань, пов’язану з інтелектуальним капіталом. Наведена концепція дуалізму інноватики та її складових, виділено напрями розвитку інноватики й економіки інтелектуальної власності з позиції теорії та методології наукового пізнання.

№ 6 (38), 2007
Tagged on: