№ 6 (116) 2020

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6(116) 2020

Авторське право та суміжні права

Зеров К.  Захист авторського права на компьютерні програми. У статті розглянуто основні підходи до правової охорони комп’ютерних програм. Наголошено, що комп’ютерна програма має «юридично байдужі» та «юридично значущі» елементи форми вираження. Наведено основні підходи до використання (копіювання) коду комп’ютерних програм у складі інших комп’ютерних програм. Зроблено висновок, що «недослівне копіювання» комп’ютерної програми не може визнаватися порушенням авторського права в Україні, а модифікація комп’ютерної програми шляхом усунення технічних засобів захисту програми та її подальше використання дає підстави кваліфікувати такі дії як два окремі види порушення авторського права.

Ключові слова: комп’ютерна програма, авторське право, дослівне копіювання, недослівне копіювання

Штефан О. Поняття порушення суб’єктивного авторського права: теоретичний аспект. В статті на доктринальному рівні досліджується проблема охорони суб’єктивного авторського права. Джерельна база, що аналізується у статті, дозволила виявити відсутність єдиного підходу до визначення порушення авторського права, критерії класифікації порушень та їх ознаки. В статті запропонований авторський підхід до вирішення окресленої проблеми.

Зокрема, запропоноване нижче визначення порушення авторських прав є винним, незаконним, караним діянням (дією чи бездіяльністю), яке завдає шкоди або порушує особисті немайнові та / або майнові права власників авторських прав, за які виникає юридична відповідальність.

Ключові слова: авторське право, порушення, класифікація порушень, ознаки порушень, порушення суб’єктивного  авторського права

 

Кедя Ю.О. Співавторство при створенні літературних творів за законодавством України та Франції. Стаття присвячена дослідженню законодавчої бази щодо визначення та застосування умов співавторства видавництвами та самими співавторами. Розглядається різниця між співавторством у створенні твору та колективними творами. Порівняльний аналіз із законодавством Франції дає можливість більш детально проаналізувати недоліки та переваги українського законодавства стосовно визначеного завдання. Аналіз нормативно-правової бази України та Франції надає  можливість розмежувати поняття співавторства та колективного твору задля відображення необхідних положень у законодавстві України.

Ключові слова: співавторство, складений твір, колективний твір, літературний твір

 

Федорова Н. В. Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби. Стаття присвячена дослідженню питань щодо охорони дизайну авторських ювелірних виробів та біжутерії. Проаналізовано поняття «Функціональності», щодо ювелірних виробів а сааме, визначено, що ювелірні вироби не можуть охоронятися як звичайний твір, оскільки є винятково утилітарними. Наприклад, стрілки або цифри на циферблаті годинника вважаються функціональними, оскільки ексклюзивне використання цих аспектів серйозно перешкоджатиме здоровій конкуренції в годинниковій галузі. З іншого боку, унікальний дизайн ювелірних виробів не може вважатися функціональним, оскільки має ексклюзивне використання його особливої комбінації елементів. Здійснено аналіз Європейського законодавства та судової практики США.

Ключові слова: авторське право, ювелірні вироби, біжутерія, недобросовісна конкуренція, торгова марка, судова практика

Право промислової власності

Г. Юдіна Новий підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків в Україні. У статті проведено порівняльній аналіз норм Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції від 14.10.2020 р. та норм зазначеного закону в редакції від 05.12.2012 р., у результаті якого встановлено, що норми закону в редакції від 05.12.2012 р. щодо правовідносин, повʼязаних з установленням обсягу правової охорони та факту використання промислового зразка у виробі або пізніше зареєстрованому промисловому зразку, а також вимоги, що висуваються до засобів, з допомогою яких встановлюється обсяг правової охорони, суттєво відрізняються від норм закону в редакції від 14.10.2020 р.

Ключові слова: обсяг правової охорони, інформований користувач, загальне враження, ступінь свободи автора, зареєстрований промисловий зразок, незареєстрований промисловий зразок

 

Мироненко Н. М. Серія торговельних марок: теорія, законодавство, правозастосування. У статті на основі аналізу доктрини права інтелектуальної власності, законодавства України, правозастосовної практики досліджується стан та перспективи надання правової охорони серії торговельних марок. Пропонується визначення терміну «серія знаків» та ознак домінуючого елемента, що об’єднує знаки в серію. Доведено обов’язковість однакового положення домінуючого елемента в структурі всіх знаків з метою створення у споживачів стійкого образу щодо певного товару та його виробника. Сформульовано пропозиції, спрямовані на підвищення якості законодавства у сфері права інтелектуальної власності (ІВ).

Ключові слова: торговельна марка, серія знаків, домінуючий елемент,  оригінальність, розрізняльна здатність

Гоменюк Ю. Зміна парадигми додаткової правової охорони винаходів у контексті реформи патентного законодавства України. Стаття присвячена дослідженню питань додаткової охорони винаходів у контексті реформи національного патентного законодавства України. Проаналізовано недоліки правового регулювання режиму продовження строку дії патенту на винахід до прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», а також висвітлено основні відмінності концепції додаткової охорони. Детально проаналізовано мету та завдання додаткової охорони в контексті врахування національних інтересів і стану розвитку національної фармацевтичної галузі. Обґрунтовано більшу гнучкість та адаптивність механізму додаткової охорони, розкрито можливі опції інтерпретації статті 271 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» в частині визначення об’єкта й обсягу додаткової охорони.

Ключові слова: продовження строку дії патенту, додаткова охорона, сертифікат додаткової охорони, винаходи у сфері фармації, реформа патентного законодавства

Тверезенко О. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки. Стаття присвячена аналізу законодавчих актів України, згідно з якими регулюються відносини щодо здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки. Підготовлено рекомендації з удосконалення законодавства України, зокрема запропоновано внести уточнення до законів України у сфері інтелектуальної власності, якими, у тому числі, відокремити захист майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності від здійснення майнових прав інтелектуальної власності. Запропоновано авторське визначення терміну «здійснення майнових прав інтелектуальної власності». Аргументовано доцільність створення Державного реєстру України добре відомих торговельних марок, а також визначення в законі чіткого переліку правомочностей осіб, торговельні марки яких визнані добре відомими.

Ключові слова: торговельна марка, добре відома торговельна марка, майнові права інтелектуальної власності, здійснення майнових прав інтелектуальної власності, передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності

 

Захист прав інтелектуальної власності

А. Дмитрук Право інтелектуальної власності, як система охорони результатів творчої діяльності. У статті розглянуто особливості правової охорони результатів творчої діяльності як об’єктів права інтелектуальної власності. Визначено суб’єктивні та об’єктивні аспекти права інтелектуальної власності та свободи творчості. Проаналізовано основні підходи до поняття «право інтелектуальної власності» та співвідношення його з поняттям «право власності». Визначено підстави загальних умов охороноздатності об’єктів права інтелектуальної власності, які висуваються законодавством до результатів творчої діяльності. Запропоновано зміни до ч. 1 та ч. 2 статті 54 Конституції України.

Ключові слова: результати творчої діяльності, право інтелектуальної власності, свобода творчості, суб’єктивні та об’єктивні аспекти права інтелектуальної власності, суб’єктивні та об’єктивні аспекти свободи творчості

Недогібченко Є. Кримнінально-правовий захист об’єктів індивідуалізації в Україні та закордоном. У статті досліджено кримінально-правовий захист об’єктів індивідуалізації на прикладі національного законодавства України, Великої Британії, США, Швейцарії, Німеччини. Автор також звернув увагу, що правове регулювання охорони промислової власності, до якої відносять торговельні марки (знаки для товарів і послуг), фірмові найменування та добре відомі знаки, на міжнародному рівні відбувається в межах низки угод. Досліджено особливості охорони та захисту прав на об’єкти індивідуалізації в кожній країні та запропоновано зміни до статті 229 КК України.

Ключові слова: об’єкт індивідуалізації, торговельна марка, знак для товарів і послуг, кримінальна відповідальність, кримінально-правовий захист

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Питання інтелектуальної власності в теорії національної безпеки. Розглянуто теоретичні аспекти національної безпеки, взаємозв’язок цінностей, інтересів і цілей особистості, суспільства та держави, їх вплив на формування національних цінностей, інтересів і цілей з метою розроблення державної політики щодо забезпечення національної безпеки та оборони України. Досліджено необхідність урахування питань інтелектуальної власності в цих процесах. Зазначено важливість здійснення подальших досліджень з розроблення єдиного підходу до вдосконалення системи охорони інтелектуальної власності та визначення її як складової сфери забезпечення національної безпеки та оборони України.

Ключові слова: національна безпека, національні цінності, національні інтереси, національні цілі, інтелектуальна власність

О. Бахарева Обʼєкти прав інтелектуальної власності: загальні умови захисту. Стаття присвячена об’єктам інтелектуальної власності. У тексті статті розкриваються поняття об’єктів інтелектуальної власності з посиланням на нормативно-правові акти, що регулюють питання правомочності використання об’єктів інтелектуальної власності та встановлюють загальні положення про право інтелектуальної власності; розглянуте їх місце у системі законодавства України. При цьому, об’єкти інтелектуальної власності розділені на окремі групи, такі як: об’єкти патентування, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, об’єкти авторського права, об’єкти селекційних досягнень, об’єкти науково-технічної інформації, об’єкти нетрадиційних рішень (ноу-хау), кожній з яких притаманні певні відмінності.

Ключові слова: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; компʼютерні програми

 

Економіка інтелектуальної власності

Буров О. Дистанційна робота та людський капітал: нові виклики та загрози (міжнародний досвід). У статті розглянуто питання ролі людського капіталу при переході до дистанційної форми праці. Проведено аналіз світових змін у сфері безпечного та ефективного використання цифрового бізнес-середовища та кваліфікації трудової сили в умовах зростання дистанційної праці. Аналіз проведено за такими напрямами: криза та інноватика, нова парадигма бізнесу «Дані — це нове золото», організація робочої сили в умовах переходу до дистанційної праці, пріоритети професій сьогодення, проблеми кібербезпеки при дистанційній роботі.

Ключові слова: людський капітал, дистанційна праця, кібербезпека, персонал, цифрова економіка

Андрощук Г. О. Протидія   недобросовісним реєстраціям  і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації. У статті досліджено економіко-правові та інституціональні аспекти протидії недобросовісній реєстрації та використанню засобів індивідуалізації (торгових марок, фірмових найменувань, географічних зазначень, доменних імен) в умовах цифрової трансформації. Розглянуто формування теоретико-методологічних і  методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств інтелектуальної власності,  правоохоронних органів,  інструменти  цифрового пошуку та використання штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення ефективності інституту засобів індивідуалізації.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торгова марка, доменне імʼя, фірмове найменування, географічне зазначення, експертиза, реєстрація, недобросовісна конкуренція

Право та інновації

Постригань Т. Правове регулювання інноваційного парку Польщі. Стаття розкриває важливі правові аспекти створення та діяльності інноваційного парку Польщі, створення та діяльності науково-технологічних  парків. Автором розглянуто законодавство Польщі з питань діяльності наукових та технологічних  парків, технологічних інновацій, податкових та інших пільг.

Автором простежується розвиток законодавства, що регулює діяльність наукових та технологічних парків Польщі. Розглянуті інноваційні структури, їх особливості. Проведено аналіз досліджень вчених щодо державно-правового регулювання вищої освіти, дослідних закладів, наукових парків.

Охарактеризовано сучасний стан та тенденції діяльності наукових та технологічних  парків Польщі.

Ключові слова: технологічний, науковий парк, наука, правове регулювання, високі технології, інновація

О. Чомахашвілі Заходи правовового виховання щодо популяризації винахідницької діяльності. Стаття присвячена дискусійному питанню необхідності або неможливості популяризації винахідницької діяльності. Зроблено огляд понять «винахідництво», «винахідницька діяльність», «винахідник». Розглянуто можливості опікування державою питань створення необхідних умов для збереження та зміцнення свого інтелектуального потенціалу, а також для пошуку шляхів його якісного розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід у цій сфері. Особливу увагу приділено організації творчості молоді через конкурсну діяльність, яка стала важливим напрямом державної політики майже всіх промислово розвинених країн. Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики в Україні неможливе без активізації творчої індивідуальності та винахідництва, що безпосередньо повʼязано з розвитком як вищої, так і професійної освіти.

Ключові слова: винахідницька діяльність, винахідництво, винаходи, інтелектуальна власність

Погляд науковця

А. Шабалін Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні. Статтю присвячено дослідженню історично-правових аспектів процедури захисту речових прав на землю в українському праві. Досліджено основні етапи правого захисту речових прав на землю, у кожному періоді визначено свої особливості щодо означеної процедури захисту відповідного речового права. Значна увага приділена питанням матеріально-правової регламентації та процесуального порядку захисту речового права на землю в порядку цивільного судочинства.  Розкрито особливості генезису правового захисту речових прав на землю в порядку цивільного судочинства  на сучасному етапі розвитку українського права. Запропоновано авторську періодизацію етапів розвитку цивільно-процесуального захисту речових прав на землю.

Ключові слова: цивільно-процесуальний захист, суд, порушення речового права на землю, цивільний процес

О.Покальчук Допоміжні репродуктивні технології як юридична категорія. У статті проаналізовано поняття «допоміжні репродуктивні технології», подане у працях українських і зарубіжних учених. Зважаючи на природу та сутність застосування допоміжних репродуктивних технологій, як кола суспільних відносин, автором зроблено висновок, що основний масив досліджень припадає на цивільно-правову сферу наукового пізнання, адже саме право на допоміжні репродуктивні технології є складовою системи особистих немайнових прав, що становить елемент предмету правового регулювання норм цивільного права. Водночас доктринальне розуміння допоміжних репродуктивних технологій у межах юридичної літератури має достатньо багатоаспектний, водночас неоднозначний характер розуміння.

Ключові слова: особисті немайнові права, допоміжні репродуктивні технології, юридична категорія

 

Пономарьова О. Медичні дослідження: стан та пролематика. У статті проаналізовано медичні дослідження за участю людини, законодавство України та міжнародні акти. Вказано на необхідність закріплення на рівні закону поняття широкого значення «медичні дослідження», який включав би такі види: «медико-біологічні експерименти», «клінічні випробування» тощо. У міжнародних актах виявлено розбіжність у понятійному розумінні поняття «медичні дослідження». З’ясовано,  що всі проаналізовані у статті нормативно-правові акти передбачають, що медичні дослідження за участі людини як об’єкта дослідження розпочинаються виключно після надання особою добровільної інформованої згоди на проведення над нею досліджень.

Ключові слова: медичні дослідження, етичні аспекти досліджень, права пацієнта як об’єкта дослідження, інформована згода

О. Орлюк, Н. Корогод Удосконалення системи управління  інтелектуальною власністю в Україні. У статті управління інтелектуальною власністю розглядається як напрям стратегічного удосконалення розвитку сфери інтелектуальної власності України. Підкреслюється визначальна роль інтелектуальної власності та відтворення ефективної національної системи правової охорони інтелектуальної власності у розбудові інноваційної, цифрової економіки країни. Аналізуються підходи теорії економіки, управління, а також положення національного законодавства стосовно категорії «управління інтелектуальною власністю» та стратегічних напрямів розвитку сфери інтелектуальної власності. Доводиться, що поняття «управління інтелектуальною власністю» доцільно застосовувати не лише на рівні підприємств, як це пропонується у науковій літературі останніх десятирічь, а й у широкому розумінні — через призму окремих галузей чи національної економіки в цілому. Аналізують кроки України як країни Східного партнерства по входженню в цифровий, інноваційний, дослідницький простори ЄС та пропонуються кроки з метою удосконалення управління інтелектуальною власністю в інституціональному розрізі.

Ключові слова: Європейський Союз, інноваційний розвиток, інтелектуальна власність, комерціалізація, правове регулювання, управління, цифрова економіка