Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 6 (104) 2018

Семенюк К. Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат

С. 5-19

У статті автор розмежовує поширені правопорушення авторського права, що мають певні спільні риси — некоректне (неправомірне) цитування та плагіат. Досліджує питан­ня, які виникають при вільному використанні цитат, що можуть призводити до пору­шень, зокрема плагіату. Також автор надає характеристику цим правопорушенням.

Ключові слова: авторське право, вільне використання, цитата, некоректне циту­вання, неправомірне цитування, плагіат

Коваленко Т. Експертиза торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі

С. 20-29

Аналіз історії розвитку українського та міжнародного законодавств в галузі торго­вельних марок (знаків для товарів і послуг) містить встановлену заборону щодо реєстрації торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі. У статті розглядається відмінності між поняттями «суспільний інтерес» і «принципи гуманності та моралі», їхні характерні ознаки. Також досліджу­ється питання можливості проведення судово-експертних досліджень тоговельних марок на відповідність принципам гуманності та моралі, суспільним інтересам.

Ключові слова: торговельна марка, фірмове (комерційне) найменування

Самоловова Н. Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності

С. 30-36

Малюнки як результат творчої діяльності, можуть бути визнані об’єктами авторсько­го права, а також об’єктами промислової власності — промисловими зразками. У статті на підставі порівняльного аналізу окреслено переваги та недоліки охорони малюнків різ­ними режимами правової охорон, особливості дослідження такого об’єкта як промислово­го зразка та як об’єкта авторського права при проведенні судових експертиз.

Ключові слова: малюнок, авторське право, промисловий зразок, об’єкт промислової власності, судова експертиза

Зайківський О., Оністрат О. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

С. 37-45

Розглянуто норми законодавства України, що регулює діяльність, пов’язану з розроб­кою озброєння та військової техніки, а також здійсненням міжнародного військово-тех­нічного співробітництва, щодо відповідальності, передбаченої за порушення прав інте­лектуальної власності в оборонній сфері. Зазначено важливість удосконалення законо­давства щодо врегулювання питань відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері та розроблені пропозиції щодо його вдосконалення.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелек­туальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військо­ва техніка, військово-технічне співробітництво

Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директива ЄС2004/48/ЕС «Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності»

С. 46-54

У статті досліджуються правові й організаційні питання реалізації Директиви ЄС 2004/48/ЕС «Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності» як на загаль­ноєвропейському рівні, так і в законодавстві деяких країн-членів ЄС. Вказується на те, що основним завданням Директиви ЄС 2004/48/ЕС є створення ефективного механізму захисту права інтелектуальної власності на європейському просторі з метою прогресив­ного розвитку інноваційної економки на теренах ЄС. Проаналізовано особливості право- застосовної практики щодо реалізації Директиви ЄС 2004/48/ЕС в деяких країнах-членах ЄС (Угорщини, Австрії та ін.), визначені основні проблемні моменти пов’язані із застосу­ванням положень вищевказаної Директиви, зокрема, звернено увагу на неоднакове розу­міння «додаткових виплат» у деяких країнах-членах ЄС (ФРН, Чехії та ін.). Вказується, що наразі основні положення Директива ЄС 2004/48/ЕС знайшли втілення в законодав­стві більшості країн-членів ЄС, зокрема: Іспанії, Латвії, Литві, Угорщині тощо.

Ключові слова: ЄС, Директива ЄС 2004/48/ЕС, захист права інтелектуальної власно­сті, Європейська Комісія, Суд ЄС, країни-члени ЄС, захист права інтелектуальної влас­ності в ЄС

Штефан О. Деякі питання застосування чи незастосування медико-технологічних документів як підстава для судового захисту

С. 55-70

У статті висвітлюються деякі питання цивільно-процесуального порядку захисту основного права людини — права на здоров’я — у разі застосування чи незастосування медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, коли ініціатором процесу стають особи, що не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права та обов’язки.

Ключові слова: медико-технологічний документ, медичний протокол, особа, яка не брала участі у справі, щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, цивільний процес, право на суд, судова помилка, строк для подання апе­ляційної скарги

Сопова К. Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки

С. 71-82

У статті проаналізовано висновок експерта як засіб доказування у справах щодо прав на торговельні марки, а також інші документи (висновки патентних повірених, звіти соціологічних опитувань, рецензії на висновки експертів тощо), які подають сторони на підтвердження своїх вимог і заперечень та для з’ясування обставин, які мають значення для вирішення справи. Також розглянуті випадки, коли суди ставали на місце пересіч­ного споживача та самостійно встановлювали обставину щодо схожості позначень настільки, що їх можна сплутати.

Ключові слова: висновок експерта, висновок патентного повіреного, рецензія на ви­сновок експерта, звіт соціологічного опитування, знак для товарів і послуг, торговельна марка

Федорова Н. Директива про повернення культурних об’єктів, незаконно вивезених з території держав-членів ЄС

С. 83-92

У статті досліджується розвиток правового механізму вивезення, ввезення та повер­нення культурних цінностей з України в ЄС. Розглянуто механізм оформлення законно­го переміщення пам’яток історії та культури з меж митної території та на територію України.

Ключові слова: культурні цінності, переміщення, вивезення, ввезення

Работягова Л., Андрощук Г. Продовження строку дїї патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб

С. 93-103

У статті охарактеризовано нормативно-правові акти США, що регулюють продовжен­ня строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, спосіб використання лікарського засобу чи спосіб виготовлення лікарського засобу. Розглянуто порядок про­довження строку дії патенту, Відомством США з патентів і торгових марок, взаємодію цього відомства з Управліннямі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських засобів, яким надається дозвіл на комерційний маркетинг або використання лікарського засобу. Наведено формулу, за якою розраховується строк продовження дії патенту на винахід.

Ключові слова: патент на винахід, лікарський засіб, продовження строку дії патенту, дозвіл на комерційний маркетинг або використання

Петренко С. Межі дослідження формули винаходу (корисної моделі) при проведенні судової експертизи

С. 104-110

У статті розкриваються відмінності в підходах дослідження на відповідність умові патентоздатності «новизна» винаходів (корисних моделей) при проведення кваліфіка­ційної експертизи матеріалів заявки на винаходи (корисні моделі) та судової експерти­зи винаходів (корисних моделей). Розглянуто недоліки Методики проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями (універсальної), якою користуються судові експерти при встановленні відомості з рівня техніки сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

Ключові слова: винахід, корисна модель, судова експертиза, кваліфікаційна експер­тиза, заявка, новизна, умови патентоздатності

Дроб’язко В. Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РСР у 30-х роках ХХ ст

С. 111-116

У статті розглядаються питання підсудності справ про авторський гонорар, позов­ної давності, звільнення від сплати держмита, судових наказів, черговості задоволен­ня претензій, скарг на дії судового виконання, прийняття банком виконавчих доку­ментів про стягнення авторського гонорару, відповідальності за затримання виплати авторського гонорару.

Ключові слова: авторське право, процесуальне право, підсудність справ про авто­рський гонорар, позовна давність, судові витрати, стягнення авторського гонорару

Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід

С. 117-125

На підставі міжнародного законодавства, наднаціонального законодавства ЄС і законодавства зарубіжних країн проведено аналіз сутності та змісту електронного документообігу, визначені правовідносини, що утворюють це поняття, досліджено поняття та використання електронних документів й електронних підписів.

Ключові слова: електронна комерція, електронний документообіг, електронний документ, електронний цифровий підпис

Петренко А. Ознаки бази даних як об’єкта авторського права

С. 126-132

У статті крізь призму авторського права робиться спроба виокремити комплекс ознак баз даних. Автором аналізуються підходи українських і зарубіжних вчених до розуміння переліку ознак баз даних та формулюється висновок, що вчені у процесі вирізнення відповідних ознак здебільшого орієнтувалися на об’єктивну технологічну та функціональну сутність досліджуваних баз даних. На підставі вже опублікованих результатів досліджень ознак баз даних і зважаючи на норми чинного законодавства про авторське право, автор укладає універсальний комплекс ознак баз даних як об’єк­та авторського права.

Ключові слова: авторське право, база даних, компіляція даних, оригінальний твір, охороноздатність, цивільні правовідносини

Блажівська Н. Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини

С. 133-141

У статті досліджується обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини на прикладі зіткнення права інтелекту­альної власності та права на інформацію. Встановлено, що обмеження права інтелекту­альної власності, передбачені в чинному законодавстві, необхідно тлумачити розшире­но у випадках, коли це необхідно для забезпечення балансу із правом на інформацію.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, практика Європейського суду з прав людини, право на інформацію

Рецензія на монографію Штефан А. «Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві»

С. 142-143

До відома

С. 144-149

№ 6 (104) 2018