Право інтелектуальної власності

Зайківський О., Оністрат О. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві

C. 5–17

Розглянуто особливості охорони інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного військово-технічного співробітництва України залежно від специфіки цієї діяльності. Проаналізовано законодавство України, що регулює діяльність, пов’язану з військово-технічним співробітництвом. Зазначено про важливість охорони інтелектуальної власності на всіх етапах військово-технічного співробітництва.

Ключові слова: інтелектуальна власність, військова сфера, міжнародне співробітництво

 

Договірні відносини

Вахонєва Т. Елементи та порядок укладення авторського договору

C. 18–27

У статті досліджено основні елементи та складові частини авторського договору, визначено процедуру й порядок укладення авторського договору, встановлено характерні ознаки його складових частин. Аналізуючи основні елементи авторських договорів, автор особливу увагу звертає на особливості правового статусу сторін авторського договору, визначає предмет і об’єкт авторського договору, з’ясовує питання форми, ціни та строковості авторського договору. Окрім цього звертається увага на проблеми застосування законодавства щодо порядку укладення авторського договору.

Ключові слова: авторський договір, сторони авторського договору, предмет автор-ського договору, об’єкт авторського договору, форма авторського договору, ціна автор-ського договору, строк авторського договору

 

Захист прав

Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні)

C. 29–38

Стаття присвячена питанням запобігання та виявлення плагіату в роботах студентів на основі аналізу відповідних досліджень, що проводилися в ЄС та Україні. Наведена статистика щодо рівня плагіату у студентських роботах, причин поширення плагіату, вжиття заходів у вищих навчальних закладах та відповідальності за порушення авторського права у вигляді плагіату в країнах ЄС та Україні. На основі досліджень узагальнені та надані висновки стосовно запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті України.

Ключові слова: авторське право, твір, порушення авторського права, плагіат, вищі навчальні заклади, викладачі, студенти.

 

Коваль І. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності

C. 39– 44

Стаття присвячена дослідженню певних аспектів правового статусу та діяльності Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності на підставі аналізу норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», наукових думок, зарубіжного досвіду. В результаті проведеного дослідження обґрунтована доцільність уточнення назви вказаного суду, піднято питання його місцерозташування, процесуальної основи здійснення судочинства, касаційного перегляду справ.

Ключові слова: спеціалізований суд, правовий статус, права інтелектуальної власності, захист прав, судочинство, касаційний перегляд

 

Патентне право

Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я: основні напрями

C. 45–48

Стаття присвячена основним напрямам патентної реформи у сфері медицини та фармації в Україні. У статті висвітлюються основні напрями реформування, висловлено пропозиції змін до законодавства в контексті адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

Ключові слова: інтелектуальна власність, охорона здоров’я, права людини, права пацієнтів

 

Капіца Ю. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні

C. 49–57

Розглядаються особливості застосування права sui generis ЄС щодо додаткової охорони лікарських засобів. Показана складність застосування цього інституту у зв’язку з різним обсягом правової охорони для лікарських засобів, що визначається патентом на винахід і сертифікатом. Беручи до уваги положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наводяться пропозиції щодо застосування механізму додаткової охорони лікарських засобів в Україні.

Ключові слова: сертифікат додаткової охорони, лікарські засоби, винаходи, інтелектуальна власність

 

Комерційна таємниця

Дмитренко В. Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України

C. 58–65

Проаналізовано національне законодавство, судову практику та правову доктрину щодо визначення сутності поняття «ноу-хау» в Україні. З’ясовано неоднозначність позицій законодавця у визначенні цього об’єкта дослідження, відсутність єдиного підходу в науковій літературі та відповідно різне тлумачення поняття «ноу-хау» судами. Обґрунтовано необхідність подальшого ґрунтовного вивчення, аналізу й узагальнення цього питання з метою ефективного захисту прав суб’єктів на свої результати інтелектуальної діяльності.

Ключові слова: ноу-хау, інформація, комерційна таємниця, секрети виробництва, конфіденційна інформація, результати інтелектуальної діяльності, науковий досвід, технологія

 

Авторське право

Штефан А. Пародія на музичний твір з текстом в порядку вільного використання творів

C. 66–74

Стаття присвячена визначенню особливостей створення пародії на основі музичного твору з текстом. Досліджено критерії, яким має відповідати переробка твору для визнання її пародією, проаналізовано відповідність створення пародії принципам вільного використання творів, встановлено особливості правової охорони та пародійної переробки музичних творів з текстом, зроблено висновки і пропозиції щодо правового регулювання створення пародій на музичні твори з текстом в режимі вільного використання творів.

Ключові слова: вільне використання творів, музичний твір з текстом, пародія, музична пародія, пародія на музичний твір з текстом

 

Погляд науковця

Калаур І. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування

C. 75–83

Наукова стаття присвячена дослідженню ролі договору у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування. Встановлено особливості договору як юридичного факту та індивідуального регулятора вказаних правовідносин. Визначено роль закону і договору та їх співвідношення в інфраструктурі регулювання досліджуваних договірних відносин.

Ключові слова: майно, договір, передання майна, правове регулювання

 

№ 5 (91) 2016