Мироненко Н. Управление в сфере интеллектуальной собственности

С. 5

Автор торкається проблем вдосконалення державного управління у сфері інтелектуальної власності та його зв’язку з управлінням у сфері наукової, науково-технічної діяльності, інноваційним розвитком

Ключові слова: управління інтелектуальною власністю, наука, інновації, державне управління

Савич С. Система правової охорони географічних зазначень: досвід України та підходи Європейського Союзу

С. 12

У статті розглядаються питання системи правової охорони географічних зазначень в Україні з позиції її відповідності підходам ЄС. Аналізується досвід правової охорони географічних зазначень у Республіці Польща до та після її вступу до ЄС, пропонуються відповідні зміни до вітчизняної системи правової охорони цього об’єкта інтелектуальної власності.

Ключові слова: географічне зазначення, загальносоюзна охорона, географічні зазначення сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів

Ромашко А., Литвин О., Кравець В. Застосування безоплатних баз данихдля самостійного пошуку торговельних марок

С. 21

Наведено характеристику безоплатних баз даних, наявних на сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та на сайті ВОІВ для визначенням їхніх можливостей. Визначені умови доцільності виконання самостійного пошуку як перед подачею заявки, так і під час моніторингу ситуації щодо вже зареєстрованої торговельної марки. Визначено доцільність застосування для процедур пошуку Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденської класифікації). Визначена послідовність пошуку для отримання максимально достовірних результатів при найменших для обробки масивах інформації, що продемонстровано на прикладі.

Ключові слова: торговельна марка, знак для товарів та послуг, пошук, схожість, тотожність

Ulitina O. Copyright on the photographic works in Ukraine

С. 28

У статті проаналізовані основні підходи до визначення фотографічного твору, виявлені основні проблеми, що постають перед автором фотографій, з приводу захисту авторських прав на фото. У статті вказані суттєві прогалини в національному законодавстві, що регулює питання захисту авторських прав на фотографічні твори.

Автор розглядає механізм надання захисту авторських прав на фотографії, його особливості в мережі Інтернет. Також розглядаються основні критерії, відповідно до яких надається правова охорона та захищаються права на фотографічні твори.

У статті також розглядаються деякі новітні технічні засоби захисту прав на фото-графічні твори, аналізуються їхні особливості. Зроблено огляд прогалин у національному законодавстві, що стосуються питань вільного доступу до інформації, свободи панорами.

Окрему увагу приділену такому поняттю, як цифрова фотографія, та проблематиці врегулювання питань, пов’язаних з нею на нормативному рівні.

Ключові слова: фотографія, авторське право, цифрова фотографія

Культенко А. К урегулированию вопросов правовой определенности провайдеров интернет-услуг

С. 33

У цій статті розглянуті проблеми застосування законодавства у спорах про по-рушення прав інтелектуальної власності, що вчиняються з використанням системи Інтернет. Проаналізовано рішення у справах розглянутих судами Франції про утиск авторських прав, поданих проти компанії Google. Встановлено характерні особливості інтерпретації закону в цих справах. Роз’яснена необхідність схвалення доктрини «спрямованої діяльності», пов’язаної з авторським правом при використанні системи Інтернет. Запропоновано врегулювати колізію законодавства вибором найбільш тіснопо в’язаних норм закону, щоб визначити наслідки порушення автор-ського права та позадоговірних зобов’язань, для сторін конфлікту.

Ключові слова: інтелектуальна власність, юрисдикція, колізія закону, позов, держава, суд, система Інтернет, Google

Качуровський В. Значення особистих немайнових прав інтелектуальної власності

С. 46

У статті визначено роль особистих немайнових прав інтелектуальної власності в творчій діяльності автора та у процесі правової регламентації відносин, які складаються у сфері інтелектуальної власності. Досліджено еволюцію поглядів щодо особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Визначено вплив особистих немайнових прав інтелектуальної власності на соціально-правовий статус автора.

Ключові слова: особисті немайнові права, авторське право, індивідуальність, охорона, зв’язок з твором

Андреєв Д. Засоби масової інформації як механізм інтелектуальної комунікації в процесі розвитку інформаційного суспільства

С. 53

У роботі досліджуються проблемні питання дуалістичної природи засобів масової інформації в період розвитку інформаційного суспільства. Зокрема, здійснюється аналіз механізмів реалізації функцій сучасних мас-медіа. Водночас пропонуються шляхи покращення дієвості засобів масової інформації під час забезпечення інтелектуальної комунікації між владою та інформаційним суспільством.

Ключові слова: інформація, інтелектуальна комунікація, засоби масової інформації, інформаційні технології, інформаційний простір, інформаційне суспільство.

Patsuriia N., Reznikova V. Insurance activity as economic and legal phenomenon

С. 59

Місце, роль і значення страхування як правової категорії, його суттєві ознаки, види, функції та принципи здійснення досліджуються, зазвичай, в межах галузевих юридичних наук. При цьому варто звернути увагу, що в сучасних наукових дослідженнях переважно розглядається проблематика певних видів страхових правовідносин.

Найбільш усталеним у науковій літературі є погляд на суспільні відносини як на стабільні, стійкі, такі, що повторюються, моменти спільної діяльності людей у найрізноманітніших проявах. Саме тому предметом правового регулювання є закріплена в нормах права стабільна структура людської діяльності. Результатом такої діяльності є формування різноманітних суспільних відносин, в основі яких реалізуються потреби, інтереси та цілі учасників людської діяльності, неоднорідність складу учасників, специфічність предмета й засобів діяльності, інші характерні особливості та прояви соціальних зв’язків між членами суспільства. Страхові відносини у сфері господарювання знаходять свій безпосередній прояв через страхову діяльність, яка характеризується специфікою мети здійснення, особливістю суб’єктного складу та специфічністю умов її реалізації.

Суспільні відносини щодо захисту майнових інтересів зацікавлених осіб шляхом формування страхових фондів, які забезпечують захист майнових інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, можуть бути забезпечені виключно за рахунок нормального функціонування господарської страхової діяльності, що упорядковує процес соціального регулювання страхових відносин, який здійснюється суспільством як органічною системою за допомогою соціальних норм (і норм права також).

Теорія страхової діяльності є однією з і концепцій, що визначають сутність страхування як діяльність страхових організацій щодо компенсації збитку, який виникає у страхувальників при настанні певних обставин (страхових випадків), перед-бачених законом або договором, шляхом здійснення виплат з страхового фонду, сформованого з внесків останніх.

Питання щодо необхідності визначення поняття страхової діяльності, передусім його співвідношення з такою науковою категорією, як страхування, є давньою науковою дискусією, котра й сьогодні не втратила своєї актуальності. Необхідно звернути увагу, що фахівцями були здійснені спроби визначити межі страхової діяльності, ті елементи, з яких вона складається, та надати цьому явищу загального визначення.

Ключові слова: страхування, страхова діяльність, види страхової діяльності, форми здійснення страхової діяльності

№ 5 (85), 2015
Tagged on: