№ 5 (79), 2014

Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2014

Афанасьєва (Горська) К. Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору

Стаття присвячена вивченню нових течій і концепцій авторського-правового регулювання в умовах глобальних змін інформаційного простору. Особлива увага приділяється необхідності законодавчого закріплення в авторському праві інтересів громадянського суспільства щодо збереження культурної спадщини та розширення доступу до нього. Також розглядаються можливі механізми регулювання автор-ського права для підтримки балансу інтересів усіх учасників процесу створення та розповсюдження інформації.

Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні

Приділено увагу проблемам, які виникають у зв’язку з оцифруванням творів, переведенням їх у цифрову форму, та подано загальний огляд невирішених проб-лем, пов’язаних з цифровізацією творів. Автор доходить висновку щодо необхідності розмежування понять «оцифрування» та «цифровізація», про необхідність створення глобальної системи охорони авторського права в цифровому середовищі й осучаснення законодавства України

Романюк М. Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав

У статті надано загальну характеристику законодавства України у сфері охорони суміжних прав. Розглянуті основні напрями адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з урахуванням змін, які відбуваються в міжнародному праві. Проаналізовано низку положень директив Ради ЄС та Європейського Парламенту. Автором пропонується переглянути строки охорони суміжних прав, закріпити на законодавчому рівні порядок виплати справедливої винагороди.

Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред’явлення позову про захист авторського права

Науково-практична стаття присвячена питанням процесуальної форми позовної заяви. Автором розкривається зміст позовної заяви, відповідно до вимог процесуального законодавства, а також висвітлюються процесуально-правові наслідки недодержання вимог закону щодо змісту позовної заяви, що ілюструються числен-ними прикладами із судової практики у справах, які виникають із авторських правовідносин.

Штефан А. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи захисту авторського права

Стаття присвячена аналізу правової природи та особливостей застосування відновлення становища, яке існувало до порушення права, та поновлення права як способів захисту авторського права. Розглянуто умови та особливості застосування цих способів захисту, приклади судової практики.

Кашинцева О. Ethical Validity of Researches on Human Beings as the Objects of Patent Law in Ukraine = Кашинцева О. Етична легітимність біомедичних досліджень на організмі людини як об’єктів патентного права в Україні.

У статті досліджуються тенденції правового регулювання біомедичних досліджень з позиції міжнародних етичних норм і вимог моралі. Аналізується вітчизняне законодавство з позиції його імплементації у європейську правову матерію.Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким розвитком індустрії біомедичних досліджень. Підписання та ратифікація Україною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода про асоціацію) висуває перед українською науковою спільнотою нові виклики щодо уніфікації умов легітимізації результатів наукових досліджень у сфері біології та медицини, зокрема їх об’єктивізація у відповідні об’єкти інтелектуальної власності. Відповідно до положень Угоди про асоціацію винаходи вважаються непатентоспроможними у випадках, коли їхнє комерційне використання суперечить ordre public (cуспільному порядку). Положення Глави 22 Розділу V Угоди також вимагають адаптації положень національного законодавства до законодавства ЄС у сфері медицини.У статті аналізуються положення Конвенції про біомедицину. Основний прин-цип Конвенції про біомедицину, який визначає її дух, — це принцип домінування інтересів окремої людини над інтересами науки та суспільства в цілому. Згадана Конвенція беззаперечно встановлює пріоритет прав людини як об’єкта дослідження над правими людини як суб’єкта дослідження.Щодо Гельсінської декларації, то Всесвітня медична асоціація (ВМА) розробила цей документи для закріплення етичних принципів медичних досліджень за участю людини як об’єкта дослідження, зокрема й дослідження на людських матеріалах (human beings materials) та даних, які можна ідентифікувати. Незважаючи на те, що згадана Декларація адресована передусім вченим-лікарям, ВМА заохочує й інших учасників медичних досліджень, які відбуваються за участю людини як об’єкта дослідження, дотримуватися закріплених у документі принципів.У статті визначаються загальні принципи проведення біомедичних досліджень:

•принцип пріоритетності людського життя, здоров’я, гідності та біологічної недоторканності;

•принцип пріоритетності права особи на самовизначення, недоторканність приватного життя й конфіденційність особистої інформації об’єктів дослідження;

•принцип відповідності біомедичного досліджень національному законодавству країни проведення;

•принцип недопустимості та заперечення наукового і правового визнання результатів медикобіологічних експериментів у разі відсутності відповідного національного законодавства у країні здійснення експерименту;

•принцип чіткого визначення дизайну наукового дослідження за участю людини як об’єкта дослідження у протоколі, де дослідником чітко зазначаються задіяні етичні аспекти та вказати, як враховані принципи чинної Гельсінської декларації;

•принцип обов’язковості подання інформації про фінансування, спонсорів, інституційну належність, інші потенційні конфлікти інтересів, засоби заохочування суб’єктів та об’єктів, задіяних в дослідженні;

•принцип обов’язкового моніторингу біотичним комітетом медикобіологічного експерименту.

Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС

У зв’язку з підписанням Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та державами-членами Україна взяла на себе зобов’язання продовжити вдосконалення механізмів охорони прав інтелектуальної власності з метою забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного рівню ЄС.

У цій статті здійснено аналіз та порівняння визначень поняття «промисловий зразок», яке використовується у Директиві Європейського Парламенту та Ради № 98/71 ЄС «Про правову охорону промислових зразків» від 13.10.1998 року та Законі України «Про охорону прав на промислові зразки». А також проведено аналіз і порівняння переліку об’єктів, які можуть отримати правову охорону як промислові зразки та переліку об’єктів, що не можуть отримати правову охорону як промислові зразки, згідно з українським законодавством, проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» та європейського законодавства.За результатами проведеного порівняльного аналізу надані пропозиції по вдосконаленню українського законодавства щодо правової охорони промислових зразків.

Бутнік-Сіверський О., Троцька В. Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства

Стаття присвячена теоретико-методичним аспектам недоцільності ототожнення ліцензійних договорів і договорів найму (оренди) з позиції правового регулювання договірних відносин у сфері права інтелектуальної власності, найму (оренди), з урахуванням вимог бухгалтерського обліку та нарахування податків. Акцентовано увагу на специфіці правового регулювання договірних відносин. Визначено, що потрібно розглядати право інтелектуальної власності як окремий цивільно-правовий інститут, який потребує чіткого відображення в законодавстві. З огляду на це запропоновано внести відповідні зміни до Цивільного кодексу України. Крім цього, розглянуто економіко-правові особливості сплати платежів. Окрему увагу приділено оподаткуванню доходів у вигляді роялті, паушальних платежів і орендної плати. Зазначено про прогалини в законодавстві щодо оподаткування доходів у вигляді паушальних платежів. Запропоновані зміни до Податкового кодексу України. Водночас, при розгляді питань бухгалтерського обліку обґрунтовано недоцільність відображення об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів при оренді необоротних активів.

Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС

Стаття присвячена аналізу основних господарсько-правових приписів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Угоди TRIPS, присвячених питанням обігу об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення інноваційного розвитку. Визначені їхні позитивні та негативні риси, висловлені рекомендації з удосконалення вітчизняної економіко-правової політики в контексті виконання взятих міжнародних зобов’язань.