Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №5, 2008

О. ШТЕФАН
РЕКЛАМА ЯК САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

На основі аналізу чинного національного законодавства та між-народно-правових актів у науковій статті досліджується питання охорони авторським правом реклами як самостійного об’єкта авторського права.

О. ЛИТВИН
OБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АРХІТЕКТУРІ І ОСОБЛИВОСТІ ЇX ОХОРОНИ

У статті автором розглядаються питання особливості дії авторського права в архітектурі, містобудуванні, садово-паркового мистецтва та механізми захисту прав авторів у цій сфері.

В. КРИЖНА
КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ — ІМ’Я СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВАЧИ ЙОГО КОМЕРЦІЙНИЙ ПСЕВДОНІМ?

Автором досліджуються співвідношення термінів “найменування юридичної особи” та “ім’я фізичної особи-підприємця”, з одного боку, та “комерційне найменування” з іншого.

В. ХАРЧЕНКО
ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ВПОРЯДКУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор досліджує злочини у сфері інтелектуальної власності, які, на думку автора, утворюють свою самостійну групу злочинних посягань, об’єднаних єдиним родовим об’єктом, та мають право на своє відособлене, самостійне місце в системі Особливої частини закону про кримінальну відповідальність.

А. ШТЕФАН
ПОЗОВ — УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ Й РЕПУТАЦІЇ. ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ

У статті автор досліджує і аналізує різні підходи до розуміння правової природи позову та визначення позову як універсального засобу захисту прав та інтересів: честі, гідності й репутації.

А. ШАБАЛІН
СУДОВИЙ НАКАЗ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Автор статті досліджує сутність судового наказу та проводить аналіз чинного цивільно-процесуального законодавства.

С. ПОГРІБНИЙ
ВИДИ ЮРИДИЧНИХФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Стаття автора присвячена науковому дослідженню проблеми окремих видів юридичних фактів в юридичній науці, що викликано розвитком законодавства.

О. ЛОТЮК
КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор статті проводить наукове дослідження інституту конституційного контролю в зарубіжних країнах, акцентуючи увагу на особливій ролі судових установ в сфері охорони Конституції.

Л. КОМЗЮК
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЄС

Автор у своїй статті розглядає найактуальніші сучасні концептуальні проблемами гармонізації авторського права ЄС.

Т. КОВАЛЕНКО
ПРАКТИКА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В статті розглядається судова справа № Т-154/03 відносно спору між Biofarma SA та Bausch & Lomb Pharmaceuticals проти Відомства з гармонізації внутрішнього ринку.

С. РЕВУЦЬКИЙ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ

У статті розглядаються теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки на інноваційну модель розвитку. При цьому використовуються основні положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва та класичної теорії інновацій Й.А. Шумпетера.

Д. АДАМЮК
ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО І ПРАВОВОГО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ІННОВАЦІЇ”

Стаття присвячена не дослідженій в достатньому обсязі темі інноваційного права, зокрема поняття “інновації”. Встановлюються основні підходи щодо сутності інновацій в економічній та правовій науках, відповідність законодавчого визначення поняття “інновація” економічному змісту та сутності розглядуваної категорії. Розглядаються традиції радянського періоду щодо регулювання науково-технічної діяльності.

№ 5 (43), 2008
Tagged on: