О.ОРЛЮК
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНІ «ПРО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ»

Стаття містить у собі аналіз деяких положень Закону України «Про державне регулювання у сфері ттрансферу технологій» та меж державного втручання у цю сферу.

Ю.АТАМАНОВА
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОЇ ДОСКОНАЛОСТІ

У статті атором проведено дослідження організаційно правових форм технопарків, закладених у вітчизняному законодавстві, з точки зору досконалості їх юридичної побудови, а також здатності забезпечити ефективне впровадження результатів наукових розробок як інновацій. Вивчено національну конструкцію технопарків й з позиції її адекватності моделям взаємодії наукового та промислового секторів економіки, а також визначено ступінь її законодавчої досконалості в цілому.

Б.ПРАХОВ
ЧИ Є НОУ-ХАУ ОБ’ЄКТОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті викладені практичні свідчення того чи може ноу-хау на підставі властивих ним особливостей і існуючих законодавчих норм бути віднесені до об’єктів інтелектуальної власності.

Л.РАБОТЯГОВА
ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ ПРАВ

Атором статті проведено проівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, сучасних світових тенденцій для виокремлення основних принципів правового регулювання охорони корисної моделі на основі якого вироблено рекомендації щодо балансу прав володільців патентів на корисну модель та третіх осіб.

Т.ВАСЬКОВСЬКА
ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ТВІР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Автором статті зясовується питання того в яких випадках твори декоративно-прикладного мистецтва можуть отримати правову охорону в якості промислових зразків.

С.ГЛОТОВ
NAPSTER & GROKSTER АБО ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Стаття містить огляд двох прцедентних судових рішень США, які стосуються двох знаменитих файлообмінних мереж Napster й Grokster. Важливість яких полягає у тому що одне з цих рішень визначило подальшу політику окремих спірних питань, а інше навпаки – поставило нові запитання, які й досі є невирішеними, причому не тільки в праві США, але й Європейському праві.

І.ПОЛУЕКТОВ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ (ЗАКІНЧЕННЯ)

Продовження дослідження актуальних питань пов’язаних із законодавчим регулюванням цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), зазначення походжень товарів (географічні зазначення) та комерційні (фірмові) найменування, а також проаналізовано практичні приклади застосування судовими органами правових норм про захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Л.РОМАНАДЗЕ
ОРГАНИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ЗАРУБІЖНІЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Автором проведено актуальне дослідження статусу та поноважень патентних відомств у зарубіжних країнах та того яким чином це питання регулюються в Україні.

З.МАМОН
ГНОСЕОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО АРБІТРАЖУ

Автором статті недені суперечлеві історичні свідчення того де саме вперше в історії людства було застосовано арбітражне врегулювання. Також розкрито етапи його розвитку від найдавніших часів і до сьогодення.

№ 5 (31), 2006
Tagged on: