Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 5 (103) 2018

Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід

С. 5-10

У статті розглядаються особливості гармонізації національних законодавств країн ЄС з положеннями Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/84 від 27.09.2001 року про право слідування на користь автора оригіналу твору мистецтва. Здійснено огляд історичного контексту прийняття Директиви 2001/84/ЄС, проаналізо­вано досвід європейських країн щодо імплементації положень Директиви.

Ключові слова: авторське право, право слідування, Директива про право слідуван­ня, Директива 2001/84/ЄС, ЄС

Федорова Н. Телеформат як складова ринку інформаційних ресурсів. Трансляція та ретрансляція програм

С. 11-17

У статті розглянуто телеформат як складову ринку інформаційних ресурсів. Проаналізовано трансляцію та ретрансляцію програм у контексті телеформату. Розглянуто досвід ЄС у сфері трансляції та ретрансляції програм і перспективи для України. Запропоновані пропозиції щодо вдосконалення законодавства, а саме змінна та доповнення термінології, такої як «трансляція» та «відтворення».

Ключові слова: телеформат, трансляція, ретрансляція, відтворення, фіксація про­грами на матеріальному носії, фіксація контенту в електронній формі

Троцька В. Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС

С. 18-29

У статті розглядаються питання правового регулювання вільного використання творів для цілей музеїв. Приділено увагу особливостям діяльності цифрових музеїв. Визначено різницю між поняттями «музей» і «цифровий музей». Проаналізовано зако­нодавство ЄС щодо винятків і обмежень авторського права для музеїв. Охарактеризовані основні умови вільного використання творів. Наведена судова практика ЄС. Висловлені пропозиції щодо вдосконалення національного законодав­ства у сфері авторського права та суміжних прав.

Ключові слова: музеї, цифрові музеї, Інтернет, вільне використання творів, об­меження майнових прав авторів, відтворення (оцифрування) творів

Дідук А. Особливості укладення договору про передачу ноу-хау

С. 30-38

Стаття присвячена проблемним питанням укладення договору про передачу ноу-хау. При цьому, правова природа договору про передачу ноу-хау залишається належ­ним чином не визначеною та недостатньо дослідженою. Договір про передачу ноу-хау, як і власне ноу-хау, з’явилися порівняно недавно. Можливо, тому майже повністю від­сутні правові приписи щодо порядку укладення, використання та розірвання такого договору, його різновидів, специфіки змісту та деяких інших умов.

Ключові слова: ноу-хау, договір про передачу ноу-хау, ліцензія, ліцензійний дого­вір, ліцензіар, ліцензіат, цесія, цедент, цесіонарій

Зайківський О., Оністрат О. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

С. 39-47

Розглянуто норми законодавства України, що регулює діяльність, пов’язану з розроб­ленням озброєння та військової техніки, а також здійсненням міжнародного військово-технічного співробітництва, щодо відповідальності, передбаченої за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері. Звернено увагу на важливість удоскона­лення законодавства щодо врегулювання питань відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері та розроблені пропозиції щодо його вдоско­налення.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелек­туальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військо­ва техніка, військово-технічне співробітництво

Нижний А. Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі)

С. 48-56

Стаття присвячена аналізу актуальних пропозицій щодо вдосконалення законодав­ства у сфері способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моде­лі). Обґрунтовано висновок про передчасність відмови від такого способу захисту, як визнання патенту недійсним і заміна його визнанням недійсними прав інтелектуальної власності. Висловлюються пропозиції про вдосконалення чинного законодавства щодо регулювання наслідків визнання недійсними патентів на винаходи (корисні моделі).

Ключові слова: визнання прав недійсними, визнання патенту недійсним, державна реєстрація прав на винаходи (корисні моделі)

Семчик В. Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності

С. 57-62

Стаття присвячена питанню місця інтелектуальної власності в процесі формуван­ня майна публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Проведено аналіз сучасних норм законодавства України, що регулюють питання віднесення інте­лектуальної власності до формування майна Укрзалізниці. Підкреслюється важли­вість захисту прав інтелектуальної власності в цій галузі. Проаналізовано досвід Китаю в цій сфері, що вказує на необхідність і актуальність розробки цього питання в Україні.

Ключові слова: права інтелектуальної власності, Укрзалізниця, нематеріальні активи

Орлюк О. До питання про вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні

С. 63-74

У статті досліджується необхідність урегулювання питань, які виникають у зв’язку з діяльністю патентних повірених, на законодавчому рівні в Україні. На основі аналізу національного законодавства, законодавства ЄС, а також законодавства європейських країн розроблено низку пропозицій щодо врегулювання питань діяльності патентних повірених в Україні. Розроблені підходи щодо здійснення професійної діяльності патент­ними повіреними в Україні, засновані на успішному досвіді низки європейських країн та ЄС загалом. На базі проведеного аналізу пропонується врегулювати діяльність патент­них повірених на законодавчому рівні й, відповідно, таким законом має стати Закон «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні».

Ключові слова: патентні повірені, європейський повірений з товарних знаків, націо­нальна система охорони інтелектуальної власності, професійна етика

Дегтяренко Ю. Актуальні та проблемні питання законодавства України у сфері охорони сортів рослин у співвідношенні з Угодою про асоціацію з ЄС

С. 75-82

У статті здійснено аналіз українського законодавства у сфері охорони сортів рослин у зв’язку з набранням чинності Угодою про асоціацію України з ЄС. Виявлено проблеми, що потребують нагального розв’язання та запропоновано підходи до їх вирі­шення.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, захист прав інте­лектуальної власності, Угода про асоціацію України з ЄС, адаптація законодавства, охорона сортів рослин

Блажівська Н. Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини

С. 83-92

У статті досліджується захист прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини. Встановлено статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які своїм змістом охоплюють права інтелектуальної власності. З’ясовано умови захисту права інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, практика Європейського суду з прав людини

До відома

С. 93-94

№ 5 (103) 2018