Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2016
Привітання з ювілеєм

C. 5

Право інтелектуальної власності

О. Зайківський, О. Оністрат. Охорона інтелектуальної власності як фактор забезпечення якості при розробці озброєння та військової техніки

С. 22–33

У статті досліджуються проблеми охорони інтелектуальної власності при розробці зразків озброєння та військової техніки як фактор забезпечення їхньої якості та конкурентоздатності.

Ключові слова: інтеллектуальна власність, військова сфера

 

Авторське право

В. Хоменко, С. Москаленко, Р. Кірін, А. Хоменко. Шахові партії як об’єкт авторського права

C. 34–42

У статті аналізується міжнародне й українське законодавство в аспекті можливості визнання шахових партій об’єктами авторського права. Досліджується відповідність партій критеріям охороноздатності, що висуваються до об’єктів авторського права. Особлива увага приділена оригінальності як складовій частини творчості.

Ключові слова: авторське право, об’єкти авторського права, критерії охороноздатності, оригінальність, шахи, шахові партії

 

О. Мацкевич. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право

C. 43–50

Здійснено аналіз Директиви 2010/13/ЄС та зроблений загальний огляд її положень. Окрему увагу приділено аналізу положень зазначеної Директиви з позиції доктрини авторського права. Розглянуто можливість імплементації положень директиви у національне законодавство.

Ключові слова: Директива 2010/13/ЄС, авторське право, мовлення, аудіовізуальні медіа послуги

 

Засоби індивідуалізації

Т. Коваленко. Торговельна марка та авторське право

C. 51–58

Прагнучи оригінальності, як торговельну марку деякі виробники бажають використовувати слогани та зображення. У результаті, що така торговельна марка буде поєднувати в собі кілька систем захисту.

Завданням статті є розгляд прикладів торговельних марок та об’єктів авторського права, розглянуті засоби правильного їх використання, розглянуті переваги та недоліки реєстрації торговельних марок і творів.

Метою статті є висвітлення специфічності реєстрації торговельних марок і об’єктів авторського права.

Ключові слова: торговельна марка, авторське право

 

Захист прав

О. Штефан. Окремі аспекти прояву плагіату

C. 59–67

Стаття присвячена розкриттю проявів плагіату. Безпосередньо зосереджується увага на плагіаті в науці. В статті доводиться штучність терміна «академічний плагіат», оскільки сфера вчинення правопорушення не впливає на кваліфікаційні ознаки плагіату та притягнення до встановленої законодавством України відповідальності винних осіб. Проведений аналіз законодавства у сфері авторського права та судової практики дали авторові підстави до висновку, що плагіат є комплексним порушенням, яке зачіпає як особисті немайнові права автора твору, так і майнові права суб’єктів авторського права внаслідок посягання на об’єкт авторського права шляхом незаконного (протиправного) використання твору способом оприлюднення (його опублікуванням) в повному обсязі або частково під ім’ям особи, що не є автором цього твору. Також у статті доводиться, що ініціювати захист авторського права, яке було порушене в результаті вчинення плагіату, можуть виключно суб’єкти авторського права, котрим належать особисті та/чи майнові авторські права. Саме вони є заінтересованими в захисті прав та законних інтересів особами.

Ключові слова: порушення авторського права, плагіат, плагіат у науці, академічний плагіат, суб’єкти авторського права

 

Штефан А. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору

C. 68–79

У статті дається характеристика ознак плагіату, визначається, які твори з точки зору авторсько-правової охорони можуть бути об’єктом плагіату, досліджуються відмінності у використанні ідеї та елементів форми вираження твору, пропонується авторська теорія щодо визначення складу юридично байдужих та охоронюваних елементів форми вираження творів наукового характеру.

Ключові слова: твір у галузі науки, науковий твір, плагіат, ідея, форма вираження твору

 

Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС (продовження статті)

C. 80–87

Розглядаються питання законодавства та судової практики країн ЄС щодо відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство країн ЄС, судова практика, відшкодування шкоди

 

Патентне право

Лузан А. Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просторі

C. 88–95

У статті розглядаються теоретичні та практичні питання, пов’язані із системою правової охорони винаходів як в Україні, так і в деяких країнах Європи. Визначаються нормативно-правові джерела, що регулюють відносини у сфері винахідництва й інновацій, а також певні особливості патентних режимів у цих країнах. У підсумку пропонуються заходи щодо поліпшення стану цивільно-правової охорони винаходів у нашій державі.

Ключові слова: винахід, інновації, патент, цивільно-правова охорона, патентування

 

Економіка інтелектуальної власності

С. Ревуцький Розвиток процесів глобалізації в світовій економіці в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

C. 96–102

Автор розглядає питання розвитку процесів глобалізації у світовій економіці в другій половині ХХ — на початку ХХІ століть.

Досліджуються питання змісту процесів глобалізації на макрорівні, мезорівні та макрорівні. Аналізуються питання особливостей процесів глобалізації в згаданих періодах. Особлива увага приділяється сценаріям розвитку світової економіки на різних рівнях глобалізації — розвинута НІС (країни ЄС, США) та нерозвинена НІС (Україна).

Ключові слова: глобалізація, процес глобалізації, національна інноваційна система (НІС)

№ 4 (90) 2016
Tagged on: