Захист прав

Штефан О. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування

С. 5–14

Стаття присвячена розкриттю правового статусу органів державної влади та місцевого самоуправління як учасників цивільного процесу у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин. Також досліджуються підстави звернення цих органів до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб. Окрема увага автором приділяється з’ясуванню правового статусу у цивільному процесі Державної служби інтелектуальної власності України та Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» як суб’єктів захисту прав, свобод та інтересів інших осіб.

Ключові слова: цивільний процес; спірні авторські правовідносини; органи державної влади; органи місцевого самоврядування; захист прав, свобод та інтересів інших осіб.

Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі

С. 15–25

Приділено увагу аналізу особливостей захисту авторського права в контексті діяльності засобів масової інформації, зокрема, самозахисту, технічних засобам захисту, а також питанням надання та фіксування доказів, які мають електронну форму. Автором висловлені певні рекомендації щодо змін до законодавства України, що відображено в тексті.

Ключові слова: захист, самозахист, способи захисту, докази в електронній формі

Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет.

С. 26–35

Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію. Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об’єктами авторського права, з доменними іменами. Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання твору, на який гіперпосилання адресує.

Ключові слова: гіперпосилання, Інтернет, веб-сайт, використання твору

Троцька В., Петренко С. Тимчасове відтворення творів у мережі Інтернет: правові аспекти та судова практика

С. 36–44

У статті розглянуті проблемні питання тимчасового відтворення творів у мережі Інтернет. Використання творів у цифровій формі відрізняється від аналогової тим, що існують певні особливості, спричинені технологічними процесами, які відбуваються в операціях, необхідних для обробки та передачі інформації за допомогою комп’ютера. Врахування цих особливостей у законодавстві в сфері авторського права та суміжних прав має важливе практичне значення для встановлення права Інтернет-користувачів на вільний доступ до інформації, знань і культурної спадщини.

У статті детально проаналізовані положення європейського законодавства, а саме: ст. 5 (1) Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. Досліджена зарубіжна судова практика із зазначених питань. Розглянуті норми законодавства низки іноземних країн. Акцентовано увагу на прогалинах у законодавстві у сфері авторського права та суміжних прав України щодо відсутності винятків з тимчасового відтворення серед випадків вільного використання творів. На основі проведеного аналізу зроблені висновки та надані пропозиції.

Ключові слова: відтворення, Інтернет, тимчасове відтворення, тимчасові копії, технологічний процес, вільне використання творів

Патентне право

Давидова Н. Спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (досвід США та України)

С. 45–53

Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання відносин, пов’язаних зі службовим винаходом. На підставі досвіду американських вищих навчальних закладів зроблені пропозиції з удосконалення вітчизняного законодавства.

Ключові слова: патент, вищий навчальний заклад, службовий винахід, договір про передачу патентних прав

Економіка інтелектуальної власності

Андрощук Г., Давимука С. Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий аналіз

С. 54–63

Дається економіко-правовий аналіз і прогнозні оцінки розвитку світового й українського арт-ринку. Художній ринок розглядається як система культyрних і економічних віднoсин, які визначaють сферу пропозиції та попиту на твори мистецтва, грошову вартість творів мистецтва, а також інфраструктуру і специфічні види послуг, пов’язані з обслуговуванням цього ринку. Особливу увагу приділено становленню та розвитку економіко-правового інституту права слідування, аналізу ринку творів мистецтва ЄС порівняно з найбільшими ринками інших країн. Проаналізовано основні позитивні та негативні аспекти, зумовлені прийняттям Директиви 2001/84/ЄС «Про право слідування на користь авторів оригінальних творів мистецтва» (Resale Rights Directive). Робиться висновок про необхідність формування збалансованого ринку мистецтва України з країнами-членами ЄС щодо купівлі-продажу творів мистецтва, гармонізації національних положень права слідування з положеннями Директиви 2001/84/ЄС з урахуванням наявних проблем і викладеного досвіду щодо механізму його реалізації

Ключові слова: арт-ринок, авторська винагорода, обсяг продаж, право слідування, твори мистецтва

Погляд науковця

Patsuriia N., Reznikova V. Еssence of insurance activity: economic and legal analysis

С. 64–71

У статті досліджуються актуальні питання економіко-правової сутності страхової діяльності як системоутворювальної категорії страхових правовідносин у сфері господарювання. Місце та види страхової діяльності у системі сучасних економічних відносин. Досліджені ознаки та правові засади здійснення страхової діяльності.

Для глибшого розуміння сутності страхової діяльності необхідно розглянути питання про те, до якої категорії потрібно відносити страхову діяльність — до фінансової чи кредитної. Варто зазначити, що вказане питання є дискусійним, яке переважно розвивається в контексті економічної науки, проте має і певне юридичне забарвлення. Категорії фінансів і кредиту, хоча й різні за своїм змістом, проте взаємопов’язані. Процес вартісного розподілу суспільного продукту здійснюється за допомогою вказаних економічних категорій, кожна з яких виконує специфічну, тільки їй притаманну роль.

З метою з’ясувати питання до якої категорії потрібно віднести страхування (категорії фінансів чи кредиту) науковий аналіз слід проводити спираючись на правову доктрину нормативізму, що розглядає об’єктивну логічну абстраговану форму будь-якого явища.

Поняття фінансової діяльності в наведених нормативно-правових актах є спеціальним і застосовується виключно для цілей вказаних актів законодавства та не відображає особливостей і специфіки фінансової діяльності у сфері страхування, тобто діяльності у сфері надання страхових послуг.

Можна казати про те, що страхування є фінансовою діяльністю у сфері надання специфічних послуг. При цьому, якщо звернутися до змісту чинного законодавства України, що встановлює порядок, умови та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя, визначає чітку регламентацію вказаних особливих правовідносин, дає підстави стверджувати, що страхова діяльність із страхування життя за своєю природою є фінансово-кредитною.

Ключові слова: страхування, страхова діяльність, види страхової діяльності, форми здійснення страхової діяльності

Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації

С. 72–79

В статі розглядаються проблемні питання налагодження інтелектуальної комунікації між владою та суспільством. Зокрема ролі засобів масової інформації у цьому процесі. Досліджуються особливості механізмів запровадження владно- суспільного діалогу в умовах глобальної інформатизації.

Ключові слова: інформація, владно-суспільний діалог, інтелектуальна комунікація, засоби масової інформації, інформаційний простір, інформаційне суспільство, глобальна інформатизація

Кашканова Н. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини

С. 80–88

Стаття присвячена питанням етичних принципів і правового регулювання організації та проведення клінічних випробувань лікарських засобів. Зокрема, автором розглядаються етико-правові аспекти розробки й отримання інформованої згоди. Окремо автором аналізуються положення щодо застосування плацебо при клінічних дослідженнях лікарських засобів. Автор доходить висновку, що клінічні випробування лікарських засобів є видом медико-біологінчного експерименту за участю людини та вимагає окремого регулювання Законом України «Про медико-біологічні експерименти за участю людини», над проектом якого працює автор.

Ключові слова: права людини, біомедичні дослідження, клінічні випробування, лікарські засоби, плацебо, інформована згода

№ 4 (84), 2015
Tagged on: