Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2014

Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики та лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров’я.

Українське законодавство з інтелектуальної власності, дозволяючи патентувати способи лікування, йде у розріз з європейською доктриною інтелектуальної власності. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України неодноразово піднімалося питання про необхідність переосмислення правової природи об’єктів патентування у сфері охорони здоров’я. За цим напрямом ведуться дослідження Центром гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Коваль І. Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об’єкти інтелектуальної власності

Проаналізовано чинне законодавство України та проект Закону України «Про вищу освіту» щодо правового режиму прав інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах, та їхньої комерціалізації. Виявлені проблеми правового, організаційного, фінансового забезпечення комерціалізації прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами та запропоновані шляхи їх вирішення.

Троцька В. Сутність вільного використання об’єктів авторського права і суміжних прав

У статті розглянуті проблемні аспекти термінології законодавства, що стосується вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав. Крім цього, розглянуті наукові підходи різних учених до визначення цього поняття. На підставі наведеного запропоновано авторське визначення поняття «вільне використання».


Федорова Н. Телеформат як об’єкт правової охорони

Одним з найпотужніших технологічних винаходів сучасного світу є телебачення та його організаційно-інтелектуальний творчий продукт, який на практиці отримав назву «телевізійний формат». Як об’єкт законодавчого регулювання, на жаль, телеформат не існує в жодній країні світу. Метою дослідження є розгляд законних способів захисту, які застосовуються в телеіндустрії для охорони телеформатів.

Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність

Автор статті робить загальний висновок про те, що порушення авторського права відбувається тоді, коли твір, який охороняється авторським правом, використовують шляхом відтворення, перекладу, адаптування, демонстрування, публічного виконання, розповсюдження, транслювання без згоди чи дозволу правовласника. Авторським правом не охороняються власне ідеї або факти. Авторське право надає охорону способу вираження таких ідей. Щоб уникнути плагіату, необхідно виражати цю ідею власним, унікальним, оригінальним стилем.

Зайківський О., Оністрат О., Лотоха Л. Інтелектуальна власність і держава

У статті обґрунтовується актуальність і пріоритетне значення питань охорони інтелектуальної власності, що належить державі, аналізуються вимоги Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, інших законодавчих і нормативно-правових актів, міжнародного законодавства щодо врегулювання власності держави на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені за бюджетні кошти або стосуються сфери національної безпеки й оборони.Авторами статті доводиться необхідність визначення: спеціального статусу об’єктів інтелектуальної власності воєнного, спеціального та подвійного призначення; структурного підрозділу, що визначатиме об’єкти права інтелектуальної власності, які стосуються державної безпеки, умови набуття та здійснення права власності на об’єкти права інтелектуальної власності, причетні до цієї сфери.

Романюк В. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об’єктами права інтелектуальної власності

У статті підіймаються теоретичні та практичні питання оподаткування доходів нерезидентів-фізичних осіб, які вони отримують від операцій з об’єктами права інтелектуальної власності. Розглядаються вихідні засади щодо міжнародних податкових угод, укладених Україною, та особливості їх застосування. Аналізуються положення чинного податкового законодавства України у сфері оподаткування доходів, нарахування роялті, паушальних платежів, тощо, та надаються рекомендації щодо удосконалення такого законодавства.

Пацурія Н. Господарсько-правовий дискурс щодо проблематики визначення споживача страхової послуги

У статті досліджуються теоретико-практичні питання визнання суб’єкта господарювання споживачем страхової послуги.

Куровський С. До питання про вплив банківського законодавства та судової практики на банківську діяльність в Україні

У статті розглядаються питання щодо комплексного характеру банківського законодавства, його впливу на формування банківського права як комплексної галузі права. Досліджуються положення теорії банківського права та норми банківського законодавства України у частині визначення особливостей регулювання банківської діяльності. Визначаються риси банківського законодавства та місце нормативно-правових актів Національного банку України у системі банківського законодавства. Досліджується значення судової практики у частині регулювання банківської діяльності.

Чередник Н. Інститут вільного використання об’єктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах – проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз

У даній статті проаналізовано законодавче закріплення інституту вільного використання об’єктів авторського права у міжнародно-правових актах, законодавстві США, Сполученого Королівства, України, проведено порівняльний аналіз досвіду застосування в контексті виникнення нових форм такого використання.

№ 4 (78), 2014
Tagged on: