Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2013

Бутнік-Сіверський О., Орлюк О.

Людський капітал в Інтелектуальній економіці (економіко-правовий погляд та закордонний досвід)

С. 3-10

У цій публікації розглядається розиток сучасної теорії людського капіталу під впливом модернізацію економіки з урахуванням економіки знань, де світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілі-заційний прогрес, в основі якого покладено механізм інноваційного розвитку за участю людини-творця. Визначено, що в науці інноватики сьогодні виділяють право на результат інтелектуальної діяльності та Інтелектуальну економіку, яка спирається на теорію і методологію інтелектуального капіталу, в який відповідне місце повинно зайняти сучасна теорія людського капіталу, як оновлена методологія її сприйняття з позиції потреби розподілу на теорії людського потенціалу, людських ресурсів та людського капіталу в Інтелектуальній економіці, що і стало метю цього дослідження.

Кашинцева О., Іолкін Я.

Особливості реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я

С. 11-15

Стаття присвячена питанням особен­ності реалізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я. Авторами аналізується правовий статус суб’ек­тов інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я крізь призму можливості використання (прімене­нія) об’єкту інтелектуальної собст­венності в медичній практиці. Ав­тори приходять до висновку, що без полу­ченія спеціального статусу суб’єкта медичної практики автор не може повною мірою реалізувати імуществен­ниє права інтелектуальної собствен­ності у сфері охорони здоров’я.

Дорошенко О., Мінченко Н., Берестюк О.

Причини виникнення конфліктів торговельних марок і доменних імен та способи їх вирішення

С. 16-21

В статті розглядаються такі питання, як визначення доменного імені та його структура, основні дії, що призводять до виникнення конфліктів між власниками торговельних марок та особами, які навмисно їх використовують під час реєстрації свого доменного імені. Розглянуто проблемні питання вирішення зазначених конфліктів, що виникають на підґрунті неможливості ефективного захисту прав володільців як торговельних марок, так і доменних імен, спираючись на діюче вітчизняне законодавство у цій сфері.

Штефан А.

Визнання правочину недійсним як спосіб захисту авторського права

С. 22-31

У статті розглядається содержа­ніє такого способу захисту авторського права, як визнання операції недей­ствітельной. Аналізуються умови дійсності операцій прімені­тельно до сфери авторського права, аналізуються матеріали судової практики.

Андрощук Г.

Європейська стратегія охорони промислової власності (частина 1)

С. 32-42

У роботі проаналізовано разві­тіє Концепції стратегії інтеллекту­альной власності в світі. Рассмот­рени основні складові страте­гиі промислової власності для країн Європи: економічні і соци­альниє вигоди від забезпечення прав промислової власності, под­держка інновацій, реформування законодавства про торгівельні марки, патентна реформа, процедури раз­решенія суперечок, правозастосування, боротьба з контрафакцією і піратством.

Робиться вивід про необхідність розробки і реалізації Стратегії розвитку національної системи інтел­лектуальной власності в Україні.

Ямпольська О.

Територіальні аспекти використання товарних знаків Європейського Співтовариства

C. 43-51

У статті досліджено територіальні аспекти використання товарних знаків Європейського Співтовариства. На основі аналізу підготовчих матеріалів, пов’язаних з розробкою Регламенту Ради ЄС № 207/2009, рішення Суду ЄС у справі ONEL/OMEL та публікацій за останні роки на цю тему зроблено висновки та внесено низку пропозицій щодо критеріїв географічного охоплення справжнього використання товарних знаків Європейського Співтовариства.

Афанасьєва К.

Специфіка договірних відносин із художниками-ілюстраторами у видавничій діяльності

С. 52-58

У статті розглядаються право­виє проблеми, зв’язані з іллюстрі­рованієм творів в іздатель­ськом справі. Особлива увага приділяється специфіці договірних стосунків між видавництвом і художником, дотриманню немайнових прав автора, врегулюванню питань со­авторства і правовій оцінці художе­ственного запозичення.

Пилюченко Д.

Ключові характеристики ліцензування копілефт

C. 59-67

У статті розкривається походження та зміст поняття копілефт, а також доводиться доцільність приєднання до Creative Commons та закріплення «вільних ліцензій» на законодавчому рівні.

Крупчан О.

Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права

С.68-73

У статті аналізуються методологічні основи адміністративно-правових досліджень діяльності органів виконавчої влади.

Майданик Л.

Право на використання імені відомої особи post mortem: поняття, природа, законодавче регулювання в Україні та за кордоном

C. 74-79

Розглядаються питання щодо стану і тенденцій нормативного регулювання права на iм’я, висвітлюються поняття і юридична природа права на використання імені відомої особи після її смерті (post mortem) за цивільним законодавством України та іноземних країн.

Янчук А.

До питання про вплив громадського контролю на модернізацію економіки України: конституційно-правовий аспект

C. 80-86

В статті досліджуються конституційно-правові засади контрольної діяльності народу, висвітлюється відповідне законодавче регулювання та його недоліки, розкривається зв’язок контрольної діяльності народу з економікою України, вплив контрольної діяльності народу на модернізацію економіки України.

Ващенко Ю.

Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання

C.87-91

У статті досліджуються проблемні аспекти нормативно-правового регулювання права на доступ до енергетичних послуг. Автор аналізує міжнародно-правові акти, законодавство України та інших держав, позиції дослідників та висловлює власну думку щодо доцільності та рівня нормативно-правової регламентації права на доступ до енергетичних послуг.

№ 4 (72), 2013
Tagged on: