Завантажитии Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2009

О. ШТЕФАН
ДЕЩО ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХОДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дана наукова стаття присвячена Директиві ЄС №2004/48 про реалізацію прав інтелектуальнї власності. Безпосередньо проаналізовано одне із положень Директиви, присвячене особливому порядку заходів, спрямованих на збереження доказів та обсягу їх врахування в національному законодавстві.

ПЕТРЕНКО І.І.
ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

У даній статті досліджується історичний аспект виникнення та поширення плагіату як одного з порушень авторських прав, розглядається використання способів охорони та захисту літературних творів від плагіату в електронному середовищі.

А.А. АМАНГЕЛЬДИ
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

В статті розглянуті основні класифікації авторського договора, його поняття. Досить ретельно розкриті елементи авторського договора та його суттєві умови. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавтсва в сфері авторського права Казахстана, Росії та інших країн.

МАЦКЕВИЧ О.О.
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ (ФІРМОВИХ) НАЙМЕНУВАНЬ ТА ЗАКОНОДАВСТВАМИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Проаналізувавши чинні нормативні акти, автор статті дійшов висновку, що наявних у ЦК України положень недостатньо для врегулювання правовідносин, пов’язаних з використанням комерційних (фірмових) найменувань.

ХАРЧЕНКО В.Б.
КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАНН: ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Метою даної статті є визначення змісту суспільних відносин права інтелектуальної власності на комерційне найменування, його структури, царини, в якій відбувається його оборот, змісту та обсягу комерційного найменування як предмета злочину.

ШЕВЧЕНКО М.М., ГАЛИЦЯ І.О., ГАЛИЦЯ О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ- НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Враховуючи якісні відмінності трьох основних етапів розвитку інноваційної сфери України, автори статті досліджують особливості інноваційних процесів на кожному з них.

ТЕРЕЗІ І.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Дана стаття присвячена розгляду заходів адміністративно-правової відповідальності за порушення оздоровчого призначення. Автор статті пропонує розробити комплексну методику визначення шкоди, заподіяної в результаті порушення правового режиму земель оздоровчого призначення.

№ 4 (48) 2009