Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2008

МАЗУРОК Д. І.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ WIKI-ТЕХНОЛОГІЙ (АВТОРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор розкриває поняття Wiki-технології, особливості таких проектів, а також питання їх юридичного оформлення.

БОРОВИК П. А.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)З БАГАТОЛАНКОВОЮ ФОРМУЛОЮ.

У статті автор аналізує найважливіші особливості методики судово-експертного дослідження винаходу (корисної моделі) з багатоланковою формулою, підводить законодавчу базу.

ДОВГАНЬ Г. В.
ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХУ СКЛАДІ ПОЛЬЩІ У 20-30Х РОКАХ ХХ СТ.

У статті досліджується правова охорона об’єктів промислової власності на західноукраїнських землях у складі Польщі у 20-30х роках ХХ століття. Аналізується тогочасне законодавство у цій сфері, судова практика. Особлива увага приділена правовій охороні винаходів та товарних знаків.

АНДРОЩУК Г. О.
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НЕОРИГІНАЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ:АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор зосереджує увагу на охороні баз даних, які не відповідають умовам надання охорони авторським правом. У статті представлений аналіз законодавства, що надає охорону неоригінальним базам даних.

ШВЕЦЬ О. О.
ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ

В статті розглядається питання щодо необхідності оприлюднення виданих Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішень та їх реєстрація в Міністерстві юстиції України.

ПРАХОВ Б. Г.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА КОРДОНОМ

У даній статті автор розкриває широке коло традиційних та абсолютно нових господарських та юридичних проблем, що постає сьогодні перед вітчизняними органами державного управління та суб’єктами господарювання, детально аналізує деякі з них та шукає можливі шляхи їх вирішення.

ЖИЛЯЄВ І. Б.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

В статті розглядаються сучасні проблеми законодавчого забезпечення системи стратегічного державного управління в Україні. З метою аналізу стану та потенціалу цієї системи описується ієрархічна сукупність стратегічних довго-, середньо- та короткострокових прогнозних і програмних документів.

НЕЖИБОРЕЦЬ В. І.
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

У статті зроблено аналітичний огляд стану та проблем венчурного інвестування у високорозвинених країнах. Наведено основні чинники, що впливають на розвиток нової індустрії.

РУДЧЕНКО І. І.
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Стаття розкриває специфіку розвитку інноваційної системи, роль держави в управлінні інноваційними процесами. Основна увага зосереджена на різноманітних аспектах трансферу технологій, зокрема, розглядається ситуація в Україні.

№ 4 (42), 2008
Tagged on: