Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №4, 2006

О. ОРЛЮК
ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Однією з основних тенденцій в науковій сфері останніх десятиріч є вибір індустріальних країн державних пріоритетів у наукових дослідженнях та чітке визначення механізмів їх реалізації. Стаття містить аналіз досвіду розвинених країн щодо розвитку законодавства про інтелектуальну власність та практики його застосування поряд з іншими ключовими напрямами лібералізації відносин у сфері використання результатів отриманих під час виконання наукових досліджень за рахунок коштів бюджетів та громадських фондів.

Ю. АТАМАНОВА
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗПОДІЛ КОМПЕТЕНЦІЙ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Автором статті проведено аналіз чинників, що допоможуть досягти вагомих результатів на шляху побудови інноваційної моделі економічного розвитку і обовязкових умов що спрятимуть цьому таких як визнання інноваційноорієнтованого стратегічного курсу соціально-економічного розвитку держави, вироблення єдиної та реальної державної інноваційної політики та створення оптимальної системи державного управління, що відповідатиме обраному курсу розвитку та змісту інноваційної політики

Ю. КАПІЦА
ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ В ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглядається проблематика питання правового регулювання укладання договорів франчайзингу в Україні у порівнянні з відповідним досвідом країн Європейського Союзу.

І. ПОЛУЕКТОВ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Автором статті досліджено актуальні питання повязані із законодавчим регулюванням цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), зазначення походжень товарів (географічні зазначення) та комерційні (фірмові) найменування, а також проаналізовано практичні приклади застосування судовими органами правових норм про захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Н. БОЧАРОВА
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Автором статті на прикладі зарубіжних країн досліджено яким чином конституційне забезпечення права інтелектуальної власності може сприяти ефективності її правої охорони.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ОТ 29 АПРЕЛЯ 2004 Г. “ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ”

Общей целью рассматриваемой Директивы является сближение национальных инструментов осуществления защиты прав интеллектуальной собственности для того чтобы создать предпосылки равенства шансов при осуществлении прав интеллектуальной собственности.

№ 4 (30), 2006
Tagged on: