№ 4 (108) 2019

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (108) 2019

Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175707

С. 5-14

У статті розглядаються питання правової охорони окремих видів творів: таких, які мають незначний (критичний) рівень творчості, наприклад, короткі фрази, вислови; та шрифтів, відносно яких дискусійними є питання щодо їх видової належності та пра­вової охорони в якості об’єктів авторського права. Проведено аналіз норм чинного законодавства України, згідно з яким охороняються об’єкти авторського права, поло­жень інших законодавств світу, а також наведено практику охорони зазначених вище об’єктів.

Ключові слова: нетипові твори, неологізм, рекламні слогани, гасла, охорона дизайну шрифтів, мінімальна творчість, оригінальні фрази

Дідук А., Юровська Г. «Охоронюваний законом інтерес» щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау)

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175708

С. 15-22

Стаття присвячена розгляду питання захисту охоронюваного законом інтересу щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау). Розкрито розме­жування понять «суб’єктивне право» та «охоронюваний законом інтерес», а також дослідження термінів «інтерес» та «охоронюваний законом інтерес». При цьому автори статті не розглядають «право доступу» до конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау) як класичне суб’єктивне цивільне право, а саме як «охоронюваний законом інтерес».

Ключові слова: охоронюваний законом інтерес, інтерес, суб’єктивне право, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, ноу-хау

Зайківський О., Оністрат О. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175709

С. 23-38

Розглянуто процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС та його вплив на національні інтереси. Проаналізовано законодавство України стосовно вре­гулювання питань охорони інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва. Зазначено необхідність удосконалення законо­давства щодо забезпечення захисту національних інтересів.

Ключові слова: євроінтеграція, інтелектуальна власність, національні інтереси, міжнародне науково-технічне співробітництво, об’єкти права інтелектуальної власності

Криволапчук В., Филь С. Захист прав інтелектуальної власності Національною поліцією та МВС України

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175710

С. 39-47

У статті розкрито зміст діяльності Національної поліції та МВС України як суб’єк­тів правової охорони інтелектуальної власності. Розглянуто структурні підрозділи Національної поліції України та установи у системі МВС України, які уповноважені здійснювати захист прав інтелектуальної власності. Висвітлено види адміністратив­них правопорушень і злочинів проти порушення прав інтелектуальної власності. Конкретизовано основні проблеми, з якими стикаються правоохоронці у боротьбі з контрафактною та піратською продукцією.

Ключові слова: права інтелектуальної власності, захист, порушення прав, Національна поліція України, МВС України

Бахарева О. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності)

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175711

С. 48-52

У статті досліджено проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у сфері промислової власності (промислових зразків, винаходів та корисних моделей) за Кримінальним кодексом України. Розглянуто і проаналізовано норми, що містить розділ V цього кодексу. Здійснено аналіз підходів науковців до питань вине­сення норм кримінального кодексу стосовно відповідальності за порушення прав інте­лектуальної власності у сфері промислової власності за межі розділу V КК України.

Ключові слова: кримінально-правова охорона, власність, інтелектуальна власність, злочини щодо інтелектуальної власності, злочини у сфері промислової власності

Постригань Т. Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175712

С. 53-58

Стаття розкриває важливі правові аспекти створення та діяльності наукових і технопаркових структур у Німеччині. Автором розглянуто законодавство Німеччини з питань діяльності університетів, механізмів підтримки інновацій, податкових пільг, захисту прав на інтелектуальну власність, отриману при державному фінансуванні розробок тощо. Простежено розвиток наукових і технопаркових структур Німеччини. Розглянуті інноваційні структури, їх особливості. Проведено аналіз досліджень учених щодо державно-правового регулювання вищої освіти, дослідних закладів, технологічних парків. Охарактеризовано сучасний стан і тенденції діяльності наукових і технопаркових структур Німеччини.

Ключові слова: науковий парк, технологічний парк, правове регулювання, високі технології, інновація

Андрощук Г. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект (ч. 2)

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175713

С. 59-69

У статті подано економіко-правовий аналіз стану і тенденцій розвитку технологій штучного інтелекту (далі — ШІ). Проаналізовано вплив ШІ на розвиток суспільства, економічний ефект, методи і галузі застосування, стан розробок у світі та Україні. Досліджено наукову та винахідницьку активність у сфері ШІ, роль охорони інтелек­туальної власності (патентного і авторського права), забезпечення балансу конкурую­чих інтересів. Узагальнено практику державного регулювання діяльності у сфері ШІ в промислово розвинених країнах і країнах ЄС. Виявлено проблеми та запропонова­но шляхи їх вирішення.

Ключові слова: штучний інтелект, технології, авторське право, патентна активність, винаходи, інтелектуальна власність

Терешко Х. Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175714

С. 70-75

Проведено аналіз нормативних змін у трансплантології, пов’язаних із прийняттям Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Розкрито право неповнолітніх осіб бути донорами гемопоетичних стовбурових клітин за умови їх поінформованості та отримання від них згоди. Досліджено законодавчі положення про порядок отримання згоди та відмови від трансплантації донорами та їхніми законними представниками.

Ключові слова: трансплантація, донор, гемопоетичні стовбурові клітини, анатоміч­ні матеріали, інформація, згода на донорство, трансплант-координатор

Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності

DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175715

С. 76-85

Стаття присвячена аналізові законодавчих актів України, що визначають підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності, дослідженню про­ектів законів у цій сфері та підготовці рекомендацій з удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності із зазначених питань.

Ключові слова: підстави набуття цивільних прав, первинні та вторинні суб’єкти права інтелектуальної власності, набуття прав інтелектуальної власності, виникнення прав інтелектуальної власності