Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 4 (102) 2018

Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві

С. 5-13

Стаття присвячена дослідженню творчої діяльності та її ролі в авторському праві. Розглянуто поняття творчості, взаємозв’язок творчої особистості з суспільством, про­аналізовано оригінальність і новизну як ознаки творчої діяльності, з’ясовано змістов­ну сутність художньої, наукової та технічної творчості.

Ключові слова: творча діяльність, творчість, оригінальність, новизна

Чомахашвілі О. Державна програма як системний документ у сфері охорони прав промислової власності

С. 14-21

Стаття присвячена вивченню способів регулювання відносин у сфері охорони прав промислової власності. Побудова сучасної, ефективної та оптимізованої державної системи охорони прав промислової власності неможлива за відсутності визначеності основних засад і принципів її діяльності. Запропонована структура та можливе наповнення державної програми охорони прав промислової власності як офіційного нормативно-правового документа.

Ключові слова: промислова власність, інтелектуальна власність, охорона прав, державна програма

Писєва В. Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів

С. 22-28

Стаття присвячена аналізу використання промислового зразка як об’єкта проми­слової власності у фармацевтичній галузі, а саме для лікарських засобів. При харак­теристиці промислового зразка для лікарських засобів, автор зазначає, що саме може бути безпосереднім об’єктом правової охорони та наводить приклади практичного ви­користання. Також автор приділяє увагу ролі індивідуалізованого художнього рішен­ня для лікарського засобу як дієвого механізму боротьби з контрафактним товаром.

Ключові слова: інтелектуальна власність, промисловий зразок, лікарський засіб, патент, форма лікарського засобу

Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання

С. 29-39

У статті розглянуто винахід і корисну модель як об’єкти договору розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Особлива увага приділена визначен­ню чинності патентних прав, обсягу прав, який надається патентом на винахід і патентом на корисну модель забезпеченню надійності правової охорони, тобто ймовір­ності визнання патенту недійсним повністю або частково. Показана необхідність детального дослідження предмета й об’єкта договору перед його укладенням для того, щоби зменшити ризики при його реалізації.

Ключові слова: винахід, корисна модель, об’єкт цивільного договору, обсяг правової охорони, надійність патенту, майнові права інтелектуальної власності

Зайківський О., Оністрат О. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

С. 40-53

Розглянуто можливі порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері та відповідальність за їх вчинення. Проаналізовано законодавство України, що регу­лює діяльність, пов’язану з розробкою озброєння та військової техніки, а також здійс­ненням міжнародного військово-технічного співробітництва, стосовно забезпечення охорони інтелектуальної власності. Зазначено важливість охорони інтелектуальної власності та необхідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелек­туальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військо­ва техніка, військово-технічне співробітництво

Штефан О. Малозначні спори та процедура Е8СР: порівняльно-правовий аналіз

С. 54-59

У статті в результаті аналізу Цивільного процесуального кодексу України та Регламент Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу № 861/2007 від 11.07.2007 року проведено порівняння процесуального інституту малозначних справ, який діє в Україні та процедури розгляду дрібних позовів — The European Small Claims Procedure, що існує в країнах ЄС. Розкриттю теми сприяло й дослідження судової прак­тики з цього питання.

Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, спрощене судочинство, ціна позову, європейські стандарти судочинства, малозначимі справи

Артамонова Н., Лерантович Е. Технологія блокчейн як об’єкт промислової власності: характеристика патентної активності

С. 60-71

У статті розглянуто деякі аспекти конкурентоспроможності та сучасного стану техно­логії блокчейн. Проаналізовано патентний ландшафт блокчейну, виявлено провідні країни та компанії, показано динаміку патентування, тематичну структуру патентів, цитування патентів. Зроблено висновки про високу патентоспроможність технології блокчейн її перспективність і необхідність подальшого висвітлення специфічних аспек­тів у правовому та технологічному полі блокчейну.

Ключові слова: блокчейн, патентний аналіз, винаходи, база даних Patentscope, ІТ-технології, інновації, об’єктів інтелектуальної власності, патентна інформація, патен­тний ландшафт

Дроб’язко В. Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару

С. 72-82

У статті розглядаються нормативні акти Української РСР про ставки авторського гонорару в 1925—1935 роках, простежено становлення національної системи виплат винагороди літераторам і митцям.

Ключові слова: авторське право, авторський гонорар, мінімальні розміри автор­ської винагороди, публічне виконання творів

Гетьманцева Н. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал

С. 83-92

Стаття присвячена історичному екскурсу становлення та розвитку трудового права як самостійної галузі права. Зауважується, що трудове право як галузь права є проявом єдності приватних і публічних начал. Акцентується увага, що виникнення трудового права з його центральним інститутом «трудовий договір» пов’язане з обґрун­туванням праці як особливого об’єкта правового регулювання, що не вписується в межі цивільно-правової конструкції найму праці, бо відрізняється від будь-якого об’єкта цивільних прав.

Ключові слова: приватне право, публічне право, трудове право, цивільне право, трудовий договір, трудові відносини, державне регулювання, договірне регулювання, держава, метод трудового права

Дніпров О. Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України

С. 93-99

У статті розглядається питання аналізу наукових досліджень щодо проблем дер­жавної виконавчої влади. Вказується на достатню кількість наукових праць у межах теоретичної юриспруденції, адміністративного та конституційного права. Проте ак­цент зроблено на тому, що потребує ґрунтовного переосмислення правова природа ви­конавчої влади, її співвідношення із сумісними категоріями та визначення її ролі й місця в загальній системі владних відносин в аспекті реформування правової системи в Україні.

Ключові слова: держава, державотворення, адміністративне право, виконавча влада, законодавча влада

Рецензія на монографію Міхайліної Т. «Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи»

С. 100-101

До відома

С. 102-103

№ 4 (102) 2018