Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2013
Якубівський І.

Виключність майнових прав інтелектуальної власності крізь призму цивільно-правової доктрини

C. 3–9

У статті досліджено виключність як ознаку майнових прав інтелектуальної власності. Проаналізовано розуміння даної категорії у роботах вчених дореволюційного періоду, радянської доби, а також у працях сучасних науковців. Зроблено висновок про те, що виключність є окремою ознакою майнових прав інтелектуальної власності поряд з їх абсолютним характером.

Еннан Р.

Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет

С. 10–19

У статті досліджені питання правового статусу суб’єктів, правового режиму об’єктів (вміст стосунків) в мережі Інтернет, вироблена класифікація стосунків в мережі Інтернет, дано визначення їх специфіки, характерних ознак і природи. Проаналізовані питання визначення юрисдикції в мережі Інтернет і формування інтернету-права, а також специфічних меж і ознак усесвітньої мережі Інтернет.

Работягова Л.

Кодифікація інтелектуальної власності в Італії

С. 20–28

Розглянуто законодавство Італії у сфері інтелектуальної власності. Детально проаналізований вміст Кодексу промислової власності Італії як комплексного нормативно-правового акту, що забезпечує цивільно-правовий і адміністративно-правовий порядок регулювання сфери інтелектуальної власності.

Чабан О.

Правові підстави обмеження права публічної фізичної особи на таємницю про стан здоров’я

С. 29–34

Стаття присвячується дослідженню режиму відвертості інформації про стан здоров’я публічної особи, визначенню, які відомості про публічну особу є відкритою інформацією, а які — конфіденційною.

Коваленко Т.

З історії розвитку міжнародного законодавства щодо захисту авторського права

С. 35–43

Міжнародна система охорони авторських прав є складним механізмом, в основі якого, перш за все, лежить конвенція Берна про охорону літературних і художніх творів в її багаточисельних редакціях, а також Усесвітня конвенція про авторське право, головною метою якої стало створення універсального режиму для охорони і захисту авторських прав на літературні, наукові і художні твори на міжнародному рівні.

Крижна В.

Захист прав інтелектуальної власності за статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

С. 44–47

Автор аналізує положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і робить вивід, що вони можуть бути використані також для захисту прав інтелектуальної власності.

Дроб’язко В.

Адміністративна та кримінальна відповідальність в Україні за контрафакцію і піратство у сфері авторського права й суміжних прав

C. 48–54

У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту за українським законодавством.

Штефан О.

Альтернативна судова юрисдикція з розгляду цивільних справ у країнах ЄС

С. 55–62

В даній науковій статті досліджується проблеми цивільної юрисдикції, які були породжені забороною цивільним процесуальним законодавством об’єднувати в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду за правилами різного виду судочинства. Безпосередньо аналізуються сучасні європейські підходи щодо альтернативної юрисдикції.

Нежиборець В.

Принципи формування регіональних інноваційних інфраструктур: стан і шляхи розвитку

С. 63–68

У статті зроблено аналіз сучасних підходів щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності на регіональному рівні, визначено роль і місце технопаркових структур в інноваційній інфраструктурі регіону.

Львов Б.

Особливості застосування конкурентного законодавства України у сфері промислової власності

С. 69–75

У статті аналізуються положення чинного законодавства України та міжнародних актів, що регулюють питання застосування конкурентного законодавства у сфері промислової власності. Досліджуються окремі аспекти правозастосування положень конкурентного законодавства, контрольна діяльність Антимонопольного комітету України, а також судова практика.

Биков О.

Рецензія на монографію Г. Абасова «Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики»

С. 76-77

Чорнобук В.

Реалізація принципу належного фінансового забезпечення судової влади у законодавстві України

С. 78–84

У статті аналізуються гарантії незалежності судової влади з позицій належного фінансового забезпечення. Розглядаються міжнародні стандарти та їх відображення у Конституції України та чинному законодавстві про судоустрій та статус суддів. Аналізується врахування цих гарантій у бюджетному законодавстві України із метою удосконалення чинного порядку фінансування судової влади.

Мельник А.

Поняття та сутність правового регулювання земельних відносин, яке здійснюється органами місцевого самоврядування

С. 85–90

У статті проаналізовано сутність і природу правового регулювання земельних відносин та сформульовано поняття правового регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування.

Семчик О.

Цільове призначення земель залізничного транспорту в Україні

С. 91–96

В статті проведено дослідження цільового призначення земель залізничного транспорту з метою визначення змісту і особливостей елементів правового режиму зазначених земель. Встановлено, що правове регулювання використання земель для експлуатації об’єктів залізничного транспорту здійснюється з урахуванням специфіки функціонування підприємств залізничного транспорту, а також з урахуванням цільового призначення земель, на яких ці об’єкти розташовані. Доводиться, що юридично значимою ознакою цільового призначення земель залізничного транспорту є можливість використання земельних ділянок тільки для експлуатації об’єктів залізничного транспорту.

Курбатова Я.

Правова характеристика господарського договору надання залізничних транспортних послуг перевезення вантажів у світлі реформування залізничного транспорту

С. 97–102

Запропоновано новий підхід до характеристики господарського договору залізничних транспортних послуг перевезення вантажів в світлі проведення структурного реформування залізничного транспорту загального користування України. Наведено пропозиції щодо оновлення законодавства в частині регулювання порядку укладання даного господарського договору в умовах ринкових відносин.

№ 3 (71), 2013
Tagged on: