О. ШТЕФАН
ФОТОГРАФІЧНИЙ ТВІР ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ

Автором статті розглядається такий об’єкт авторського права, як фотографічний твір. Особливості набуття фотографією статусу твору, а також, як такий твір охороняється законодавством у різних країнах світу.

Б. ПРАХОВ
СТИМУЛЮВАННЯ ВИНАХІДНИЦТВА В АСПЕКТІ ВІДНОСИН МІЖ РОБІТНИКОМ ТА РОБОТОДАВЦЕМ

Автор у статті розглядає відносини що складаються між робітником і роботодавцем у разі створення працівником у зв’язку виконання своїх службових обов’язків або конкретного завдання роботодавця: службового винаходу, корисної моделі, або промислового зразка. А також правове регулювання відповідних стосунків між робітником і працедавцем. В чому полягає недосконалість законодавства, яке регулює такі відносини.

Т. ВАСЬКОВСЬКА
ОХОРОНОЗДАТНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

В статті розглядаються умови охороноздатності промислових зразків в Україні. Дається детальна оцінку суттєвих ознак художньо-конструкторських рішень промислових зразків в залежності від виробів. Визначення поняття “загальнодоступних відомостей” при встановленні такого критерію, як новизна.

Т. ЗАКОРЕЦЬКА
ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

Дана стаття присвячена проблемним питанням охорони і захисту прав суб’єкта інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції. Мета статті, полягає у розкритті проблемних питань правової охорони та захисту права інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції. Аналіз чинного законодавства України, яке регулює ці питання, з тим, щоб висвітлити недоліки та прогалини, а також надати пропозиції по удосконаленню законодавства для забезпечення надійної охорони та захисту права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

І. ЗЕМЦОВА
СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ТА ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ ЕКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

У роботі розглянуто особливість пізнавального процесу експертного дослідження, яка полягає в передумовах формування внутрішнього переконання експерта: наявності спеціальних знань та на їх основі — в професійній (спеціальній) оцінці властивостей і ознак об’єкта експертного дослідження, у відносній свободі експерта щодо вибору методів дослідження.

О. ШКУДУН
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ, ТОРГОВІ МАРКИ ЯКИХ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ

Стаття присвячена проблемним аспектам діяльності іноземних компаній, які зареєстрували знаки для товарів і послуг та розповсюдили на них міжнародну правову охорону інших держав, зокрема України. Звертається увага на особливість законодавства України в цій сфері, а також надаються рекомендації, щодо захисту інтересів іноземних компаній, у випадку подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва на знаки для товарів і послуг, що зареєстровані за міжнародною процедурою.

В. МИЗАРАС
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ

Автор в статье рассматривает правовые предписания действующих в настоящее время в Литве законов, а также правовые нормы Директивы 2004/48/EG, регулирующие компенсаторные правовые последствия нарушения неимущественных субъективных прав.

№ 3 (35), 2007
Tagged on: