Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №3, 2006

Б. ПРАХОВ
КВАЛІФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

На підставі розкриття сутності процесу патентування і визначенні його цілей автором статті доводиться, що класифікація об’єктів промислової власності є дуже важливим і необхідним етапом виникнення патентних прав (прав промислової власності).

С. ГЛОТОВ
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ДО ТВОРІВ У ЦИФРОВІЙ ФОРМІ

У статті автор спробував розібратися з питанням охороноздатності цифрових творів і процесу переведення твору з аналогового середовища в цифрове тобто оцифровуання і застосування норм авторського права для їх захисту.

О. ШТЕФАН
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ TRIPS В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ (ЗАКІНЧЕННЯ)

Продовження аналізу відповідності національного законодавства України в сфері права інтелектуальної власності міжнародним нормам-стандартам закріпленим в Угоді TRIPS.

О. ЧИЧУРИНА
ПАТЕНТНЫЙ СУД В СИСТЕМЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ: ЦЕЛЕСООБРАЗНА ЛИ МОДЕЛЬ?

У статті досліджуються етапи розвитоку і становлення білоруської системи охорони інтелектуальної власності, позитивні сторони законодавства Республіки Бєларусь та місця відведеного в ньому патентному суду.

В. НЕЖИБОРЕЦЬ, С. РЕВУЦЬКИЙ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ

Авторами – дослідниками доводиться що світова економіка розвивається еволюційним шляхом з хвилеподібними переходами від нижчих до більш високотехнологічних укладів (фаз) і Україні для надання нової парадигми національній економіці слід чітко визначити національні пріорітети що поєднають на засадах інновацій всі рівіні народногосподарського механізму це дозволить нашій країні зайняти гідне місце у світовому економічному розвитку.

Б. МАЛИЦЬКИЙ, О. ПОПОВИЧ
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ЗНАННЄВОГО СУСПІЛЬСТВА

Усвідомлення значення наукового знання як реального ресурсу економічного і соціального розвитку набуває все більшого поширеня і визнання у сучасному світі і набуває сили тенденція зростання впливу науки на економіку. А сучасні системи захисту інтелектуальної власності є породженням ринкової економіки і працюють на неї, намагаючись згладити протиріччя, що виникають в умовах ринкових відносин. Перевагою застосування економіки знань є можливість переходу на інноваційний шлях розвитку економіки.

І. ШУЛЬГІН
РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРАВОВЛАСНИКА ПРИ ПРОТИПРАВНОМУ ВИКОРИСТАННІ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

Викладені у вигляді статті методичні рекомендації на основі законодавства України у сфері інтелектуальної власності та інших методичних рекомендацій, на думку автора, будуть корисні оцінювачам, судовим експертам, працівникам МВС та державним інспекторам з питань інтелектуальної власності під час визначення оптимального розміру компенсації, що повинно сплачуватися правовласникові порушником його прав.

Резолюция Х юбилейной международной научно-практической конференции “Защита прав интеллектуальной собственности”

Дана резолюція ознайомлює читача з проблемами повязаними з захистом прав інтелектуальної власності в Україні, що обговорювалися протягом X ювілейної науково-практичної конференції, що проходила в м. Алушта, Автономна Республіка Крим з 29 травня по 2 червня 2006 р та запропоновані рекомендації на основі винисених учасниками підсумків.

№ 3 (29), 2006
Tagged on: