№ 3 (113) 2020

Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (113) 2020

В. Троцька Винятки та обмеження майнового авторського права відповідно до законодавства Великої Британії та України: порівняльний аналіз

У статті здійснено аналіз та узагальнення норм Закону Великої Британії «Про авторське право, зразки та патенти» (The Copyright, Designs and Patents Act), що стосуються винятків з авторського права. Визначено основні характеристики доктрини «fair dealing». Здійснено порівняння з положеннями про вільне використання творів, визначеними в Законі України «Про авторське право і суміжні права». Описано відмінності між доктринами «fair dealing» та «вільного використання творів». Детально досліджено ті винятки з авторського права, визначені в Законі Великої Британії, які в законі України відсутні. Розглянуто умови, за дотримання яких використання творів особою не вважатиметься порушенням авторського права. Надано пропозиції з удосконалення національного законодавства, з урахуванням результатів проведеного дослідження.

Ключові слова: винятки з авторського права, обмеження прав авторів, вільне використання творів, доктрина «fair dealing»

О. Кашинцева, М. Трофименко Дослідження «вічнозелених патентів»  на фармацевтичному ринку України

У статті представлено результати дослідження щодо частки «вічнозелених патентів» на фармацевтичному ринку України крізь призму законопроєктних ініціатив, зареєстрованих у Верховній Раді України. Авторами проаналізовано ознаки зловживання патентними правами як перешкоди доступу до лікування; новели законопроєктних ініціатив, спрямованих на їх подолання. Зокрема, ідеться про умови патентоздатності винаходів у сфері фармації, можливості оскарження заявок на винаходи будь-якою особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушує заявка, та про необхідність усунення речовин з-поміж об’єктів патентування корисних моделей.

Ключові слова: патенти на лікарські засоби, «вічнозелені патенти», зловживання правами інтелектуальної власності, права людини, право на життя, право на здоров’я

 

Ю. Капіца Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України

Розглянуто проблематику охорони прав на корисну модель в Україні у 1993–2020 роках, досвід урегулювання в державах-членах ЄС. Вказано на проблему тролінгу та перевищення кількості заявок в Україні на корисні моделі порівняно з винаходами щодо розширення об’єкта корисної моделі та зниження вимог до патентоздатності, що не відповідає практиці провідних держав-членів Євросоюзу. Обґрунтовано напрями змін законодавства, що пов’язано з введенням для корисної моделі критерію винахідницького рівня та виключенням з охорони способу, речовин, біологічного матеріалу.

Ключові слова: корисна модель, винахід, адаптація законодавства, захист прав інтелектуальної власності

 

Зайківський О., Оністрат О., Державне управління інтелектуальною власністю у сфері Національної безпеки і оборони

Розглянуто державну політику щодо управління об’єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ) у сфері національної безпеки і оборони.

У сучасних умовах поняття національної безпеки розширюється за рахунок включення в нього все нових сфер суспільного життя. Велику роль стали відігравати нові параметри безпеки, пов’язані з науково-технічною революцією.

Досліджено державну систему охорони інтелектуальної власності та ефективність забезпечення національних інтересів її структурними елементами, зокрема у сфері національної безпеки і оборони. Розглянуто наявні проблеми у цій сфері та розроблено пропозиції щодо їх вирішення.

Зазначено необхідність створення органу центральної виконавчої влади, основним завданням якого повинно бути формування та реалізація державної політики з охорони та управління інтелектуальною власністю, а також державного органу, який від імені держави та в її інтересах буде здійснювати права власника ОПІВ, що мають перебувати в державній власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, сфера національної безпеки і оборони, об’єкти права інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка

А. Штефан Доказове право як елемент системи права
Стаття присвячена дослідженню доказового права з точки зору його місця в елементній будові загальної системи права. Розглянуто існуючі наукові підходи щодо віднесення доказового права до правового інституту і підгалузі права. Охарактеризовано особливості взаємодії норм матеріального і процесуального права у доказуванні, встановлено, що доказування у цивільному судочинстві регулюється нормами процесуального права та знаходиться під впливом норм матеріального права, котрі створюють передумови для здійснення доказової діяльності. Зроблено висновок, що доказове право є самостійним комплексним утворенням, яке не належить до жодного з елементів системи права. Воно має в основі норми процесуального права та характеризується особливим порядком застосування норм матеріального права.

Ключові слова: доказування, доказове право, система права

Т. Постригань Правові аспекти індійської моделі науково-технологічних парків  та спеціальних економічних зон як основних елементів інноваційної структури
У статті розкрито важливі правові аспекти створення та діяльності науково-технологічних парків і спеціальних економічних зон в Індії.

Проведено аналіз законодавства та досліджень учених щодо державно-правового регулювання науково-технологічних  парків, спеціальних економічних зон в Індії, проблем у правовому регулюванні діяльності, причин економічних успіхів країни в цілому та тенденцій подальшого розвитку елементів її інноваційної структури.

Ключові слова: науково-технологічний парк, спеціальні економічні зони, інновація, законодавство

 

Ю. Осипова Майнові права інтелектуальної власності на ОПІВ, створені у закладах вищої освіти за договором на виконання НДДКТР
Стаття присвячена особливостям розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на ОПІВ, створені у ЗВО за договорами на виконання НДДКТР, між замовником і ЗВО-виконавцем вказаних робіт. Визначено, що розподіл майнової частини права інтелектуальної власності на категорію ОПІВ, яка розглядається, залежить від виду останніх, які є результатом проведених НДДКТР, та джерела фінансування таких робіт. Виписано можливі варіанти розподілу майнової частини права інтелектуальної власності між замовником і ЗВО-виконавцем НДДКТР. Запропоновано зміни до законодавства України.

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності; розподіл майнових прав інтелектуальної власності; об’єкти, створені у закладах вищої освіти України за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт; заклад вищої освіти; договір на виконання НДДКТР; об’єкти права інтелектуальної власності

А. Ярмолюк Впровадження моделі відкритих інновацій в умовах розвитку цифрової економіки 
У статті розглянуто поняття та особливості концепції відкритих інновацій в умовах здійснення цифрової трансформації. На підставі аналізу властивостей моделі відкритих інновацій порушено питання її застосування інноваційними підприємствами в Україні в межах скорочення життєвого циклу інновацій. Оскільки головною перевагою застосування концепції відкритих інновацій є стимулювання інноваційних підприємств до постійного впровадження креативних інновацій та відновлення. Тому що суб’єкти інноваційної діяльності надають конкурентам у використання майнові права інтелектуальної власності на технології, що використовуються, так і комерційно не застосовуються самостійно юридичними особами.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, інтелектуальна власність, відкриті інновації, інноваційне підприємство, інноваційна діяльність

 

І. Коваленко Формування суддівського корпусу як фактор впливу на генезу української державності у давньоруську добу
У статті проведено аналіз ефективності судочинства у період давньоруської державності. Досліджено порядок визначення правил формування суддівського корпусу в ту добу. Виявлено та досліджено коло історичних обставин, що вплинули на сучасну систему національного правосуддя. Проаналізовано етапи формування суддівського корпусу та вплив таких процесів на українську державність, зокрема, досліджено додержавний (общинний), державницький та церковний етапи формування суддівського корпусу.

Ключові слова: суд, суддівський корпус, інститут влади і правосуддя, додержавний, державницький та церковний етапи

Я. Коваленко Позасудові засоби захисту права на доменне ім’я
Проведено аналіз регулювання захисту права на доменне імʼя приписами «Принципів розгляду спорів про однакові доменні імена» та «Принципів єдиних правил розгляду спорів про доменні імена» (UDRP), прийнятих ICANN. Досліджено співвідношення позасудового захисту права на доменне ім’я за допомогою згаданих вище актів та судового захисту доменного імені. Зроблено спробу виокремити переваги та недоліки позасудової процедури вирішення спорів про доменні імена та наведено можливі шляхи вдосконалення такої системи.

Ключові слова: доменне ім’я, UDRP, ICANN, реєстрант, постачальник, позивач, відповідач

А. Стрижевська   Поняття таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку (стаття 163 Кримінального кодексу України)
У статті  розглядаються окремі питання поняття телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку, проаналізовано співвідношення понять «розмови» (розмови, які здійснюються телефоном) та «об’єкти», для роботи з якими призначені телекомунікації (електрозв’язок) і телекомунікаційні мережі. Розмови (як знаки, сигнали, звуки та повідомлення) можуть передаватися і прийматися за допомогою телекомунікації та телекомунікаційних мереж. Окрім розмов, телекомунікації та телекомунікаційні мережі можуть приймати й передавати також інші сигнали, звуки, повідомлення, які розмовами не визнаються.

Ключові слова: засоби зв’язку, порушення таємниці, телекомунікації