Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (107) 2019

Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав

DOI: https://doi.org/10.33731/32019.173808

С. 5-18

Стаття присвячена визначенню правової природи компенсації як форми відшкоду­вання майнової шкоди за порушення авторського права і суміжних прав; аналізу положення п. г) ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у співвідношенні з аналогічними нормами європейського права та законодавства держав-членів ЄС; з’ясуванню, наскільки нова модель компенсації відповідає європей­ському рівню захисту авторського права і суміжних прав; виробленню пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання виплати компенсації.

Ключові слова: компенсація, виплата компенсації, захист авторського права і суміжних прав

Смородина А. Типові ліцензійні договори за законодавством України: історія і сучасність

DOI: https://doi.org/10.33731/32019.173809

С. 19-27

У статті проаналізовано питання нормативно-правового регулювання типових ліцензійних договорів відповідно до чинного законодавства України та хронологію становлення і розвитку відповідного радянського законодавства, зокрема про типові договори у авторському праві (видавничі договори). Досліджено питання фактичної реалізації п. 1 ст. 1111 Цивільного кодексу України про затвердження типових ліцен­зійних договорів.

Ключові слова: ліцензійний договір, авторський договір, типовий договір, розпо­рядження правами інтелектуальної власності, цивільне законодавство

Кашинцева О. Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів

С. 28-31

Стаття присвячена питанням пошуку балансу між інтересами суспільства та майно­вими правами патентовласника в частині імплементації додаткової правової охорони винаходів, що стосуються лікарських засобів. Упроваджуючи положення про додаткову охорони винаходів, Україна повинна використати досвід країн ЄС у частині пом’якшен­ня дії додаткової правової охорони.

Ключові слова: сертифікати додаткової охорони, лікарські засоби, базовий патент, баланс прав

Пономарьова О. Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування

С. 32-38

Метою статті є дослідження особливостей правової природи позадоговірних форм реа­лізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини, до яких нами у про­цесі дослідження віднесено: примусову, відкриту та добровільну ліцензії. Ці форми реа­лізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини отримали своє пра­вове регулювання поза сферою договірного права.

Ключові слова: примусова ліцензія, добровільна ліцензія, медицина, майнові права

Дідук А. Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау

С. 39-46

Стаття присвячена окремим проблемним питанням порушення «права на», а точніше «права доступу» до комерційної таємниці та ноу-хау, враховуючи фізичну природу «інформації як такої». Тому в статті термін «право на» комерційну таємницю та ноу-хау використовується як умовний. Зокрема, порушенням «права на» комерційну таємницю та ноу-хау є незаконні способи отримання цієї конфіденційної інформації, незаконне її розголошення та інші неправомірні дії, що призводять до порушення вказаного права. До незаконних способів отримання комерційної таємниці та ноу-хау відноситься проми­слове шпигунство, підкуп посадової особи (службовця), яка фактично контролює комер­ційну таємницю чи ноу-хау, незаконне проникнення в приміщення його власника, прослуховування засобів зв’язку, незаконне ознайомлення зі змістом кореспонденції, що містить комерційну таємницю чи ноу-хау тощо.

Ключові слова: порушення права, право доступу, конфіденційна інформація, закрита інформація, нерозкрита інформація, секретна інформація, комерційна таємниця, ноу-хау, промислове шпигунство, комерційне шпигунство, недобросовісна конкуренція

Зайківський О., Оністрат О. Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави

С. 47-54

У статті розглянуто порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері та їх вплив на обороноздатність держави. Проаналізовано законодавство України, що регу­лює діяльність, пов’язану з розробленням озброєння та військової техніки, а також здій­сненням міжнародного військово-технічного співробітництва із забезпечення охорони інтелектуальної власності. Зазначено необхідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оборонна сфера, обороноздатність, об’єкти права інтелектуальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, військово-технічне співробітництво

Штефан О. Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні

С. 55-64

У статті на основі проведеного аналізу законодавства України, спеціальної націо­нальної та зарубіжної літератури обґрунтовано, що мирові суди (в особі мирових суд­дів) є суб’єктом судової влади і мають належати до системи судів загальної юрисдик­ції. Доведено, що кандидат на посаду судді мирового суду повинен відповідати загаль­ним вимогам, закріпленим у Конституції України та Законі України «Про судоустрій і статус суддів», що висуваються до кандидатів на посаду судді. На законодавчому рівні мають бути передбачені можливості кар’єрного зростання мирового судді. Визначено, що компетенції мирового суду повинні полягати у розгляді та вирішенні малозначних справ, а також справ, що виникають із адміністративних правопору­шень, які зараз розглядаються судами.

Ключові слова: цивільне судочинство, мирові суди, цивільна юрисдикція, малозначні справи

Кириленко А. Перспективи створення Багатостороннього інвестиційного суду та потенційний вплив цієї інституції на національну систему правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності

С. 65-77

У статті розглянуто питання впливу інвестиційних спорів «інвестор-держава» на національні системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності дер­жав, що стали стороною таких спорів; шляхи вирішення такого впливу, запропонова­ні Європейським Союзом в угодах про вільну торгівлю із, відповідно, Канадою та Тунісом. Шляхом порівняльного аналізу вказаних угод виділено типові положення, що регулюють питання захисту іноземних інвестицій і мають вплив на систему прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: Багатосторонній інвестиційний суд, інвестиційні угоди Європейського Союзу, міжнародне інвестиційне право, угода ТРІПС, угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС, угода про вільну торгівлю між Україною та Тунісом

Чернюк В. Удосконалення правового регулювання внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку

С. 78-83

Діюче законодавство України дозволяє закладам вищої освіти та науковим установам створювати інноваційні структури різних типів, включаючи наукові парки, шляхом пере­дачі до статутного капіталу новостворених юридичних осіб своїх прав на використання об’єктів інтелектуальної власності. Не дивлячись на це, рівень діяльності та розвитку таких структур в Україні залишається незадовільним. Назріла необхідність внесення відповідних змін, в тому числі в частині правового регулювання інтелектуальної власно­сті в наукових парках. У статті розкрито та проаналізовано проблеми внесення інтелек­туальної власності до статутного капіталу наукового парку, а також надано пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про наукові парки».

Ключові слова: інтелектуальна власність, статутний капітал, об’єкти права інте­лектуальної власності,наукові парки, законодавство

Андрощук Г. Тенденції розвитку технології штучного інтелекту: економіко-правовий аспект

С. 84-101

У статті подано економіко-правовий аналіз стану і тенденцій розвитку технологій штучного інтелекту (далі — ШІ). Проаналізовано вплив ШІ на розвиток суспільства, еко­номічний ефект, методи і галузі застосування, стан розробок у світі та Україні. Досліджено наукову та винахідницьку активність у сфері ШІ, роль охорони інтелекту­альної власності (патентного і авторського права), забезпечення балансу конкуруючих інтересів. Узагальнено практику державного регулювання діяльності у сфері ШІ в про­мислово розвинених країнах і країнах ЄС. Виявлено проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: штучний інтелект, технології, авторське право, патентна активність, винаходи, інтелектуальна власність

Опанасенко А. Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі

С. 102-112

У статті детально досліджено систему, особливості формування та повноваження представницьких органів кримськотатарського народу в Україні. Надано стислу історич­ну довідку щодо історії зародження та становлення системи таких органів. Виокремлено специфіку взаємодії представницьких органів кримськотатарського народу з представ­ницько-виконавчими органами кримськотатарського народу на загальнокримському, регіональному та місцевому рівнях, а також особливості взаємодії таких органів із орга­нами державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Ключові слова: Крим, кримськотатарський народ, корінний народ, Автономна Республіка Крим, Курултай кримськотатарського народу, Меджліс кримськотатарського народу, місцевий меджліс, зібрання виборців — кримських татар, регіональний меджліс, регіональна конференція кримських татар, представництво, самовизначення

Волинець І. Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту

С. 112-122

У статті розглянуто проблемні питання протидії кіберзлочинності як потенційній загрозі у сфері охорони здоров’я. Розкрито зміст понять «кіберзлочин» і «кіберзлочинність»; окреслено причини та наслідки впливу кібератак. Відповідно до характеристики видів кіберзлочинів наведено приклади здійснення кібератак у сфері охорони здоров’я. Проведено аналіз нормативно-правових актів з цієї проблематики. Визначено можливі загрози інформаційній безпеці Україні. Наголошено на важливості теоретичного та практичного вдосконалення заходів протидії кібератакам відповідно до сучасних закор­донних напрацювань боротьби з кіберзлочинністю та захисту персональних даних, а також імплементації на законодавчому рівні керівних принципів захисту даних.

Ключові слова: кіберзлочинність, хакер, кібератаки, охорона здоров’я, захист персональних даних, кібербезпека, реєстр

Еннан Р. Правовий режим «віртуальної власності»: поняття, ознаки, сутність і правова природа

С. 123-133

У статті розглянуто сутність і правову природу «віртуальної власності» в умовах фор­мування кіберпростору. Нові види соціальної взаємодії, доступні завдяки мережі Інтернет, породили віртуальні світи, що мають розвинену економічну підсистему. Віртуальні об’єкти, які існують у цих світах, нерідко мають чималу економічну цінність і можуть отримуватися за реальні гроші, що визначає доцільність їх охорони за допомогою права. Проте варто визнати, що за сучасною тенденцією до дематеріалізації та віртуалізації майна відносини, які виникають у віртуальних світах, усе складніше інтерпретува­ти мовою, успадкованою від римського права.

Видається необхідним залучити кіберпростір до сфери поточного правового регулю­вання, не протиставляючи реальний і віртуальний світи, а розуміючи, що вони існують спільно, і те, що відбувається в одному, може мати серйозні наслідки в іншому. Багато експертів погоджуються, що рано чи пізно суди, а слідом за ними й законодавці будуть змушені визнати реальність «віртуальної» власності.

Ключові слова: віртуальна власність, віртуальні відносини, кіберпростір, ігровий про­стір, віртуальний світ

Покальчук О. Окремі аспекти застосування ДРТ для осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності

С. 134-140

У статті розглянуто право осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності на транспортування та використання кріоконсервованої сперми, ооцитів, ембріонів, біологічного матеріалу, який було передано ними на збереження закладам охорони здоров’я до проходження процедури зміни (корекції) статевої належності. Запропоновано внести зміни до національного законодавства з метою уникнення право­вої невизначеності.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, права людини, рівність, недискримінація, трансгендерність, транссексуальність, репродуктивні права, ЛГБТКІ, пра­вова невизначеність, зміна статевої належності

До відома Оголошення про набір до аспірантури

С. 141-144

№ 3 (107) 2019