Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 3 (101) 2018

Дроб’язко В. Закон УРСР «Про авторське право»1929 року

С. 5-12

У статті розглядаються положення першого Закону України про авторське право, зіставлено їх з положеннями Основ авторського права 1928 року СРСР, визначені оригінальні положення республіканського законодавчого акта.

Ключові слова: виключне авторське право, основи авторського права, Закон про авторське право

Зеров К. Особливості правової охорони шрифтів правом інтелектуальної власності

С. 13-24

У статті розглядаються особливості правової охорони шрифтів за допомогою різних інститутів права інтелектуальної власності: промислових зразків, авторського права, торговельних марок і комерційної таємниці.

Обґрунтовано висновок, що шрифти можуть охоронятись як промислові зразки з класом 18-03 Міжнародної класифікації промислових зразків згідно з Локарнською класифікацією.

Визначено, що специфіка правової охорони шрифтів авторським правом у сучас­них умовах полягає в їх дуалістичній природі: з одного боку, шрифти є самостійними об’єктами авторського права і охороняються як графічні твори. Комп’ютерні растрові шрифти є цифровою формою вираження шрифтів, а отже, так само є графічними тво­рами; з другого боку, комп’ютерні контурні шрифти підлягають правової охороні як комп’ютерні програми.

Ключові слова: font, typeface, шрифт, авторське право, торговельна марка, промисловий зразок

Зайківський О., Оністрат О. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

С. 25-37

Розглянуто можливі порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері та відповідальність за їх вчинення. Проаналізовано законодавство України, що регу­лює діяльність, пов’язану з розробкою озброєння та військової техніки, а також здійс­ненням міжнародного військово-технічного співробітництва, стосовно забезпечення охорони інтелектуальної власності. Зазначено важливість охорони інтелектуальної власності та неохідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелек­туальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військо­ва техніка, військово-технічне співробітництво

Чомахашвілі О. Набуття прав на об’єкти права промислової власності як адміністративна процедура

С. 38-45

У статті приділено увагу комплексному вивченню процедури набуття прав на об’єкти промислової власності. Автором зроблено спробу визначити стадії адміністративної процедури досліджуваній в сфері. Розглянуто процедурні питання загалом і виокрем­лено складні етапи. Проаналізовано проблемні питання щодо прав суб’єктів владних повноважень, термінів та строків проведення експертизи на об’єкти. Ведеться диску­сія щодо розміру оплати таких послуг. Докладно охарактеризовані принципи надан­ня й ознаки адміністративних послуг. Здійснено зіставлення правової охорони прав промислової власності та законодавства про адміністративні послуги. Розмежовано поняття послуги та процедури. Висловлені пропозиції щодо удосконалення організаційних засад адміністративних процедур у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.

Ключові слова: набуття прав, промислова власність, адміністративні послуги, процедура

Кашинцева О. Ключові положення української патентної реформи у сфері охорони здоров’я

С. 46-50

Український уряд почав впроваджувати патентну реформу, спрямовану на досягнен­ня балансу інтересів охорони здоров’я та патентної охорони шляхом введення таких про­гресивних положень Закону України «Про захист прав на винаходи та корисні моделі»: вилучення з об’єктів патентування методів діагностики лікування та хірургічного втру­чання й нових форм відомих фармацевтичних препаратів для протидії низькоякісних патентів, які штучно розширюють патентну монополію на ліки, так звану практику «все життя»; впровадження попередньо-надання та надання після отримання патентних про­цедур опротестування в Патентному відомстві України, коли треті сторони можуть оскар­жити якість патенту, що підлягає наданню; видалення надмірно обтяжливих положень з процедури примусового ліцензування; здійснення додаткового захисту винаходів щодо фармацевтичної продукції на основі тих самих принципів, що й у законодавстві ЄС; що дозволяє проводити підготовчі заходи з регуляторним органом з питань наркотиків для забезпечення раннього входження генеричних продуктів відразу після закінчення тер­міну дії патенту (виняток Bolar).

Ключові слова: патентна реформа, права людини, доступ до ліків, охорона здоров’я

Криволапчук В., Филь С. Правова охорона географічних значень у контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС

С. 51-59

У статті досліджено питання гармонізації законодавства України до норм ЄС у сфері охорони географічних зазначень. Розглянуто правове регулювання охорони географічних зазначень в Україні та ЄС. Акцентовано увагу на розбіжностях норм як вітчизняного законодавства у сфері охорони географічних зазначень, так і між зако­нодавством України й міжнародними стандартами у зазначеній сфері. Охарактеризо­вано положення підрозділу 3 глави 9 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що ре­гулюють інститут географічних зазначень. Висвітлено проблемні питання приведен­ня охорони географічних зазначень в Україні у відповідність до норм Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Ключові слова: географічні зазначення, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, правова охорона

Бахарева О. Правове регулювання призначення та проведення судової експертизи про порушення прав на об’єкти патентного права в господарському процесі

С. 60-69

У статті здійснений огляд законодавства України, що застосовується при призна­ченні і проведенні судової експертизи об’єктів промислової власності, зокрема, про­мислових зразків, винаходів та корисних моделей. Під час написання статті були роз­глянуті та проаналізовані низка нормативно-правових актів, норми яких роз’ясню­ють процедуру здійснення всіх необхідних дій під час призначення і проведення судової експертизи, починаючи з органів досудового слідства та закінчуючи виснов­ком судового експерта.

Ключові слова: судова експертиза, право інтелектуальної власності, об’єкти патен­тного права, промисловий зразок, винахід корисна модель

Бутнік-Сіверський О. Принципи формування національної безпеки України з позиції прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку

С. 70-83

Узагальнюються теоретичні питання формування національної безпеки України з позиції загальних наукових підходів, економічної безпеки, інноваційної безпеки й інтелектуальної безпеки. Обґрунтовуються теоретичні та методологічні аспекти фор­мування національної безпеки, що повинна спиратися на інноваційно-інтелектуаль­ну сферу діяльності та розвивати теорію побудови й функціонування системи націо­нальної безпеки з огляду прав інтелектуальної власності як складової загальної нау­кової теорії та методології національної безпеки України. Такий підхід концептуаль­но відмінний від самостійної теорії інтелектуальної безпеки.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, інтелектуальна безпека, принципи формування, права інтелектуальної власності

Чередник Н. Реалізація прав інтелектуальної власності в дослідницьких університетах: теоретичні аспекти

С. 84-90

Стаття присвячена аналізу поняття реалізації прав інтелектуальної власності в контексті діяльності дослідницького університету як суб’єкта права інтелектуальної власності на підставі норм законодавства України та теоретичних підходів.

Ключові слова: дослідницький університет, вищі навчальні заклади, права інте­лектуальної власності, реалізація права, інноваційна діяльність

Пономарьова О., Кашинцева О. Деякі особливості договорів на створення та використання об’єктів патентування у сфері медицини

С. 91-98

У статті йдеться про українське законодавство у сфері інтелектуальної власності, що дозволяє патентувати способи лікування, й суперечить з європейською доктриною інтелектуальної власності. Розкрито теоретичні основи та надано деякі практичні ре­комендації щодо правового регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері медицини нормами договірного права, зокрема, договорами на створення та викори­стання об’єктів патентування у сфері медицини.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, медицина, винахідник, договір, об’єкт патентування

Кушнір І. Оподаткування податком на додану вартість операцій з нематеріальними активами в європейському законодавстві

С. 99-108

У статті розглядаються підходи законодавства Європейського Союзу та окремих держав-членів ЄС в частині справляння податку на додану вартість з операцій з не­матеріальними активами. Встановлюється, що нематеріальні активи посідають певне місце у розвиткові будівельної галузі. Аналізуються загальні підходи та фактори, що впливають на процес гармонізації європейського податкового законодавства. Дослід­жується характер оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності. Ви­значаються засади впливу європейського законодавства на гармонізацію національ­ного законодавства України у частині справляння податку на додану вартість.

Ключові слова: будівництво, європейське податкове законодавство, нематеріаль­ний актив, об’єкт права інтелектуальної власності

До відома

Оголошення про набір до аспірантури

С. 109-112

№ 3 (101) 2018