Номер 1(117) 2021

Завантажити журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1(117) 2021

Улітіна О., Пилюченко Д. Правове регулювання креативних індустрій в Україні. Стаття присвячена питанню правового регулювання креативних індустрій в Україні. Розкрито суть поняття «креативні індустрії» та виокремлено основні ознаки, які їх характеризують. Визначено зв’язок галузей, що належать до креативних індустрій, зокрема з інтелектуальною власністю та з авторським правом.

У статті автори роблять огляд основних законодавчих актів України, покликаних регулювати відносини щодо діяльності креативних індустрій. Розкрито певні проблемні питання в цьому контексті, зокрема прогалини та колізії в понятійному апараті, що використовується у сфері правового регулювання правових індустрій.

Ключові слова: креативні індустрії, культурні індустрії, креативна економіка, інтелектуальна власність, авторське право

Денисенко Р. Щодо службових об’єктів інтелектуальної власності створюваних у процесі виконання договорів на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Проаналізовано правовий режим службових об’єктів, створених у процесі виконання НДР та ДКТР. Доведено необхідність включення до суб’єктів договірних відносин автора, винахідника такого об’єкта. Виокремлено ознаки службових об’єктів, досліджено зміст термінів «службові обовʼязки» та «доручення роботодавця». Розглянуто особливості розподілу майнових прав на службові об’єкти між замовником, виконавцем та працівником-автором і виплати винагороди авторові службового об’єкта, проаналізовано структуру такої винагороди, запропоновано джерела та строки її виплати.

Ключові слова: суб’єкти договірних правовідносин, службові об’єкти інтелектуальної власності, роботодавець, майнові права на службові об’єкти інтелектуальної власності, винагорода

О. Ф. Дорошенко, Л. Работягова Деякі аспекти встановлення відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності. Розглянуто адміністративний порядок встановлення відповідності зареєстрованого промислового зразка критеріям охороноздатності з урахуванням змін, внесених новою редакцією Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Дослідження проведено з використанням рішень щодо зареєстрованих промислових зразків, прийнятих Апеляційною радою Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу, судових рішень та наказів, винесених Загальним судом Європейського Союзу.

Ключові слова: зареєстрований промисловий зразок, новизна, індивідуальний характер, адміністративний порядок, недійсність прав

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Cистема національної безпеки та питання інтелектуальної власності. Розглянуто теоретичні аспекти системи національної безпеки України, її складові елементи та взаємозв’язок останніх, основні завдання та функції стратегічних суб’єктів системи національної безпеки. Досліджено вплив інтелектуальної власності на систему загроз національній безпеці та обороноздатності України. Вказано на необхідність визначення системи охорони інтелектуальної власності складовою сфери забезпечення національної безпеки та оборони України і врахування питань інтелектуальної власності в ході розроблення державної політики національної безпеки.

Ключові слова: система національної безпеки України, суб’єкти системи національної безпеки, загрози національній безпеці, інтелектуальна власність

Андрощук Г. О. Протидія недобросовісним реєстраціям  і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації (ч.2). У статті досліджено економіко-правові та інституціональні аспекти протидії недобросовісній реєстрації та використанню засобів індивідуалізації (торгових марок, фірмових найменувань, географічних зазначень, доменних імен) в умовах цифрової трансформації. Розглянуто формування теоретико-методологічних і  методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств інтелектуальної власності,  правоохоронних органів,  інструменти  цифрового пошуку та використання штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення ефективності інституту засобів індивідуалізації.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торгова марка, доменне імʼя, фірмове найменування, географічне зазначення, експертиза, реєстрація, недобросовісна конкуренція

Т. Л. Постригань Правове регулювання наукових парків Великобританії. Стаття розкриває важливі правові аспекти створення та діяльності науково-технологічних парків Великої Британії. Розглянуто законодавство цієї країни з питань податкових та інших пільг у галузі технологічних інновацій стосовно діяльності наукових і технологічних  парків.

Простежено розвиток законодавства, що регулює діяльність наукових і технологічних парків Великої Британії. Розглянуто інноваційні структури, їх особливості. Проведено аналіз досліджень учених щодо державно-правового регулювання вищої освіти, дослідних закладів, наукових парків.

Охарактеризовано сучасний стан і тенденції діяльності наукових та технологічних парків Великої Британії.

Ключові слова: науковий парк, технологічний парк, наука, правове регулювання, високі технології, інновація, пільги, податки

Шабалін А. В. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Стаття присвячена дослідженню правових та організаційних аспектів кодифікації українського законодавства у сфері інтелектуальної власності. На підставі аналізу історичного розвитку українського права інтелектуальної власності з наукових позицій, аналізу зарубіжних, у тому числі європейських, моделей правового регулювання інтелектуальної власності визначено основні критерії кодифікації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Вказано на доцільність запровадження в українську правову систему спеціального кодексу з інтелектуальної власності, завданням якого буде правове регулювання означеної сфери.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, кодифікація, законодавство, Цивільний кодекс України

Штефан О. О. Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права. Процес реформування процесуального законодавства, його гармонізації, приведення у відповідність до принципів і стандартів міжнародного права, а також інші процеси, що відбуваються у суспільстві та державі, є тими чинниками, які впливають на потребу перегляду доктринальних визначень категорій цивільного процесуального права. Саме тому у статті проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «цивільне процесуальне право» та запропоновано його авторське визначення з урахуванням положень чинного законодавства України. На основі аналізу доктринальних підходів запропоновано також авторське визначення предмета цивільного процесуального права.

Ключові слова: цивільне процесуальне право, цивільний процес, цивільне судочинство, предмет цивільного процесуального права