Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2016
Освіта з інтелектуальної власності

Солощук М., Шуба І. Доля дисципліни «інтелектуальна власність» у часи змін

C. 5–16

У статті досліджено ставлення, обізнаність студентів-пятикурсників щодо питань інтелектуальної власності, плагіату та купівлі контрафактного товару. Розглянуто проблемні питання формування освіти як необхідної умови забезпечення демократичного суспільства. Було доведено недоцільність виключення зі списку обов’язкових дисципліни «Інтелектуальна власність».

Ключові слова: інтелектуальна власність, плагіат, контрафакт, євроінтеграція, менталітет, обізнаність, ліцензійний програмний продукт

 

Патентне право

Капіца Ю. Єдиний європейський патент і нові можливості патентування в Європейському Союзі

C. 17–27

Розглядаються нові можливості патентування в ЄС, пов’язані з введенням єдиного європейського патенту, проблемні питання нового режиму охорони. Показані особливості правового режиму єдиного європейського патенту, що визначається нормами міжнародного права, права ЄС і національного права.

Ключові слова: патентування в Європі, винахід, інтелектуальна власність, єдиний європейський патент

 

Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості

C. 28–40

У статті досліджені проблеми та шляхи відновлення конкурентоспроможності фарма-цевтичної промисловості України, запропоновані засоби державного регулювання господарських відносин, які передбачають зміну правового режиму надання патентної охорони з урахуванням специфіки фармацевтичної сфери.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновація, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, конкурентоспроможність, фармацевтична промисловість

 

Договірні відносини

Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання

C. 41–51

У статті розглянуто винахід і корисну модель як об’єкти договору розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Особлива увага приділена визначенню чинності патентних прав, обсягу прав, який надається патентом на винахід і патентом на корисну модель. забезпеченню «надійності» правової охорони, тобто ймовірності визнання  патенту недійсним повністю або частково. Показана необхідність детального дослідження предмета й об’єкта договору перед його укладанням  для того, щоб зменшити ризики при його реалізації.

Ключові слова: винахід, корисна модель, право інтелектуальної власності, об’єкти промислової власності, договірні відносини

 

Зінич Л. Деякі аспекти участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності

C. 52–58

Стаття присвячена розгляду проблемних питань участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності. Розглянуто особливості укладення державою ліцензійного договору про використання об’єктів промислової власності.

Ключові слова: держава, договірні відносини, використання, об’єкти промислової власності

 

Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об’єктів авторського права

C. 59–68

У статті досліджено основні види авторських договорів, проаналізовано деякі термінологічні проблеми понятійного апарату договірного авторського права, визначено характерні ознаки договорів про передачу виключного та невиключного авторського права. Аналізуючи основні юридичні ознаки різних видів авторських договорів, автор особливу увагу звертає на сутність зобов’язальних авторських правовідносин, визначає юридичний зміст основних видів авторських договорів, встановлює критерії відмежування авторського договору від інших видів договорів.

Ключові слова: авторський договір, виключні права, невиключні права, об’єкти авторського права, відчуження авторських прав

 

Захист прав

Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві

C. 69–77

У статті проаналізовано зміст допустимості доказів у цивільному судочинстві та критерії, за якими доказ може бути визнано недопустимим. Запропоновано зміни і доповнення до чинного процесуального законодавства, спрямовані на вдосконалення правового регулювання допустимості доказів.

Ключові слова: докази, цивільне судочинство

 

Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС

C. 78–87

Розглядаються питання законодавства та судової практики країн ЄС щодо від- шкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство країн ЄС, судова практика, відшкодування шкоди

 

Гумега О. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права

C. 88–95

У статті судовий захист прав інтелектуальної власності досліджується через призму принципів цивільного права. Принцип захисту цивільних прав та інтересів визначається в якості одного з базових принципів цивільно-правового регулювання. Визначаються особливості цього принципу, викликані специфікою об’єктів права інтелектуальної власності, особливостями набуття правової охорони. Аналізуються положення теорії та чинного законодавства у частині визначення способів захисту прав інтелектуальної власності як одного факторів, що визначають особливості реалізації принципу захисту цивільних прав та охоронюваних інтересів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, захист цивільних прав та інтересів, принцип цивільного права, судовий захист

 

Авторське право

Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення

С. 96–104

У статті окреслено проблематику авторського права на вільне програмне забезпечення в Україні. Автор наводить приклади діючих в Україні нормативних актів та їх значення для авторсько-правового регулювання вільного програмного забезпечення. Додатково розглядаються найбільш поширені в світі публічні ліцензії та способи їх вибору при захисті авторських прав. Пропонуються способи поліпшення регулювання в сфері вільного програмного забезпечення як об’єкта права інтелектуальної власності.

Ключові слова: авторське право, вільне програмне забезпечення, пропріетарне програмне забезпечення, вільна ліцензія, ліцензійні умови

 

Іващенко В. Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960–1980-х рр. XX століття

С. 105–111

У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання у сфері авторського права, на території УРСР упродовж 60–80-хх рр. XX століття. На основі джерельної бази й теоретичних напрацювань, показано низку законодавчих кроків радянської влади у реформуванні власної моделі системи охорони авторського права. Автором охарактеризовано зміни в законодавстві СРСР та УРСР у зв’язку з приєднанням до Всесвітньої конвенції про авторське право.

Ключові слова: радянське керівництво, Цивільний кодекс УРСР, авторське право, об’єкти авторського права, майнові права, строк охорони

 

Погляд науковця

Стефанчук М. До питання історико-правового розвитку категорії «фізична особа»

С. 112– 118

У статті розглядаються етапи становлення категорії «фізична особа» у правовій доктрині Стародавнього Риму, європейській правовій традиції та вітчизняному цивільному законодавстві. Автора приділяє увагу проблемі започаткування й утвердження системи індивідуалізаційних ознак фізичної особи, а також еволюції категорії «правосуб’єктність» як основної умови участі фізичної особи в цивільних правовідносинах.

Ключові слова: фізична особа, цивільні правовідносини, правоздатність, дієздатність, правова доктрина, індивідуалізаційні ознаки

 

Агафонова Н. Питання розвитку конституційної реформи в сучасній Україні

С. 119–131

Стаття присвячена дослідженню розвитку конституційної реформи в Україні. Наголошено на актуальності дослідження питань історії конституційних перетворень, оскільки конституційна реформа в Україні не є завершеною та кожен новий її етап має піддаватись аналізу щодо його мети, конкретних завдань, ролі основних суб’єктів і результативності. Зазначено, що ключовим фактором, який визначив перебіг конституційної реформи в Україні, є прийняття Конституції України 1996 р. Цю історичну подію можна вважати основною віхою в оцінці періодів, етапів і напрямів сучасної конституційної реформи. Виділено п’ять періодів конституційної реформи в Україні. Проведено аналіз  періодів і напрямів конституційної реформи в Україні, визначено їхні спільні та відмінні риси. Розглянуто супутні державно-правові і суспільно-політичнізаходи та події в межах певних історичних рамок, роль основних учасників конституційної реформи. Зазначено, що сучасний період конституційної реформи в Україні зумовлений усіма попередніми періодами й етапами. Він несе в собі відбиток усіх основних суперечностей як змісту Конституції України, так і конституційного процесу, що необхідно зважати в процесі конституційних перетворень.

Ключові слова: Конституція України, конституційна реформа, періоди конституційної реформи, напрями конституційної реформи, конституційний процес

 

Економіка інтелектуальної власності

Баїк О. До питання термінологічного визначення «роялті» в законодавстві України

С. 132–141

У статті аналізується визначення терміна «роялті» в енциклопедичній літературі та національному законодавстві. Висвітлюються наукові підходи щодо трактування «роялті», визначеного Податковим кодексом України, та пропонуються шляхи вдосконалення терміна. На основі цього робиться авторський висновок про доопрацювання змісту терміна «роялті» у податковому законодавстві України.

Ключові слова: національне законодавство, податкове законодавство, Податковий кодекс України, роялті, платіж, об’єкти інтелектуальної власності

№ 2 (88) 2016
Tagged on: