Право інтелектуальної власності

Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності

С. 5–13

Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів регулювання договірних відносин щодо передання майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, визначення правової природи цієї групи, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства в зазначеній галузі.

Ключові слова: договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; розпоряджання правами інтелектуальної власності; торговельна марка; інформаційні відносини, результат інтелектуальної діяльності; цивільне законодавство

Ілляшенко О. Принцип безпосереднього виконання авторського договору у сфері охорони здоров’я

С. 14–23

Стаття присвячена дослідженню принципу безпосереднього виконання авторського договору у сфері охорони здоров’я. У цій науковій статті проаналізовано вимоги, притаманні принципу безпосереднього виконання в медичній галузі, проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн. Автором об´рунтовано висновок про те, що зазначений принцип є необхідним елементом при укладенні авторського договору у сфері охорони здоров’я.

Ключові слова: договір, авторський договір, охорона здоров’я

Улітіна О. Проблематика реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, Сполучені Штати Америки та Великобританія

С. 24–30

У статті розглядається проблематика реєстрації об’єктів авторського права на прикладі фотографічних творів. Проведено аналіз схем, відповідно до яких здійснюється реєстрація авторських прав на фотографічні твори у таких країнах, як Україна, США та Великобританія. Висловлена пропозиція щодо зміни процесу реєстрації авторських прав.
Ключові слова: авторське право, фотографічний твір, реєстрація авторського права, реєстрація прав на фотографічний твір

Андрощук Г., Афян А. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення
С. 31–40

У статті розглянуто географічне зазначення як правову категорію та економіко-правовий інститут. Досліджено причини конфліктів між торговельними марками й географічними зазначеннями (конфлікти за законом про торговельні марки, законом про географічні зазначення, недобросовісну конкуренцію та комерцію під чужим ім’ям) і механізми їхнього вирішення. Розглянуто адміністративні системи захисту, міжнародні угоди (Лісабонська угода, Угода TРІПС). Проаналізовано нормативну базу, що застосовується при вирішенні спорів між торговельними марками і географічними зазначеннями в ЄС (Регламент ЄС № 2081/92, Угода ТРІПС), США (правила BATF, Акт Ленхема) та Україні. Даються рекомендації щодо альтернативного механізму вирішення конфліктів торговельних марок і географічних зазначень.

Ключові слова: географічне зазначення, торговельна марка, конфлікт, недобросовісна конкуренція, судові спори

Петренко С. Окремі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності як новизна

С. 42–48

Розглядається питання вдосконалення методичного забезпечення проведення судової експертизи об’єктів патентування при вирішенні експертної задачі щодо встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» та законодавству щодо охорони прав на винаходи (корисні моделі).

Різні підходи судової експертизи й експертизи ДП «Український інститут промислової власності» до встановлення відомості з рівня техніки ознак корисної моделі можуть призвести до різних висновків навіть при дослідженні однакових джерел інформації в однаковому обсязі. При цьому за описаних вище обставин висновок експертизи щодо умов патентоздатності корисної моделі, складений ДП «Український інститут промислової власності» за зверненням відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі), на нашу думку, буде більш коректним, аніж висновок судової експертизи, адже враховує результати дослідження еквівалентності ознак.

Цю обставину необхідно брати до уваги сторонам при наданні доказів у процесі, а також суддям при прийнятті рішення щодо необхідності призначення експертизи у справах про визнання недійсним патенту України на корисну модель і оцінки доказів.

Ключові слова: судова експертиза, корисна модель, критерії патентоздатності, новизна

Штефан А. Механізм доказування в юридичній конструкції права на судовий захист

С. 50–57

У статті аналізується правова природа механізму судового доказування, його місце в системі процесуально-правового регулювання. Досліджуються елементи права на судовий захист і значення механізму доказування в реалізації права на судовий захист.
Ключові слова: судовий захист, доказування, механізм доказування

B. Рєзнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні
С. 58–72

Статтю присвячено поняттю, ознакам і значенню електронної комерції. Розкрито співвідношення поняття електронної комерції з іншими суміжними поняттями (електронної торгівлі, Інтернет-комерції тощо). Проаналізовано міжнародний досвід правового забезпечення електронної комерції. Визначено правову основу регулювання відносин у сфері електронної комерції в Україні. Наведено орієнтовний перелік першочергових заходів, які в перспективі є покликаними забезпечити необхідне правове регулювання електронної комерції в Україні.
Ключові слова: електронна комерція, поняття електронної комерції, значення електронної комерції, ознаки електронної комерції, правове забезпечення електронної комерції, правове регулювання електронної комерції

Вірченко В., Савчук В. Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України

С. 73–82

Стаття присвячена дослідженню сутності та специфіки захисту селекційних досягнень як важливої передумови підтримки продовольчої безпеки країни. Проаналізовано економічну сутність продовольчої безпеки та досліджено механізм її підтримки. Визначено роль селекційних досягнень у системі факторів продовольчої безпеки. Проаналізовано особливості регулювання відносин щодо привласнення та комерціалізації результатів селекційної діяльності. Розглянуто основні напрями підвищення ефективності охорони селекційних досягнень в Україні.
Ключові слова: селекційні досягнення, продовольча безпека, сорти рослин, охорона селекційних досягнень

Чабан О. Повага до права фізичної особи на таємницю про стан здоров’я у відносинах між лікарем, пацієнтом і страховиком
С. 83–88

Стаття присвячена дослідженню впливу права фізичної особи на таємницю про стан здоров’я на відносини між страхувальником, страховиком та лікарем; аналізу положень законодавчих вимог до укладення договорів добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби; визначенню найбільш вдалої моделі таких договірних відносин.
Ключові слова: страхування здоров’я на випадок хвороби, лікарська таємниця, право фізичної особи на таємницю про стан здоров’я, повага, правила страхування, страхувальник, страховик, договір добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби

B. Козаченко В. Співвідношення судових рішень та узагальнень судової практики як джерел цивільного права

С. 89–94

Проаналізовано поняття та правову природу судових рішень і узагальнень судової практики, а також їх співвідношення. Визначено їхню відмінність від судового прецеденту. Досліджені питання, пов’язані з використанням судових рішень і узагальнень судової практики як джерел цивільного права.

Ключові слова: узагальнення судової практики, судові рішення, джерела цивільного права, прецедент, співвідношення, правова природа.

№ 2 (82), 2015
Tagged on: