Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2014
ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

С. Бурлаков

Міжгалузеві зв’язки права інтелектуальної власності

С. 5–14

У статті розкривається сутність права інтелектуальної власності та її місце у системі права. Особлива увага приділяється міжгалузевим зв’язкам права інтелектуальної власності.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, цивільне право, міжгалузеві зв’язки

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

О. Кашинцева

Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини

С. 15–20

У статті розглядаються питання юридичного значення змісту наукового твору в сфері медицини. Переглядаються усталені підходи пріоритету правової охорони форми твору над його змістом в авторському праві. Авторкою пропонується переглянути такий підхід на користь значення правової охорони змісту наукового твору в сфері медицини.

Ключові слова: авторське право, науковий твір, зміст твору, форма твору, правова охорона наукового твору

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Г. Прохоров-Лукін, О. Дорошенко

Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок

С. 21–29

У статті розглянуті питання встановлення однорідності і спорідненості фармацевтичних препаратів при проведенні судових експертиз торговельних марок, наведено визначення поняття «фармацевтична продукція», а також обгрунтовано положення про те, що належність фармацевтичних препаратів до лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, при істотній схожості власних ознак словесних позначень, не виключає змішування конкуруючих товарних знаків.

Ключові слова: судова експертиза, торговельні марки

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

А. Ромашко, І. Верба, Я. Лемберг

Класифікація основних міжнародних договорів в сфері інтелектуальної власності

C.30–37

Беручи до уваги важливість вивчення та практичного використання міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, охарактеризовано ієрархію цих договорів та їхній взаємозв’язок, зважаючи на об’єкти права інтелектуальної власності, і без урахування факту підписання чи введення в дію цих договорів на території України. Здійснено класифікацію міжнародних договорів, які адмініструє ВОІВ на підставі договорів, які підпадають під дію Паризької конвенції, Бернської конвенції, Римської конвенції, та показано взаємозв’язок між ВОІВ та Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин, а також показаний їх зв’язок стосовно певних об’єктів з Угодою TRIPS.

Ключові слова: інтелектуальна власність, міжнародні договори, об’єкти права інтелектуальної власності, класифікація міжнародних договорів

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

О. Оністрат, О. Зайківський, Л. Лотоха

Проблеми реалізації права міністерства оборони україни на результати інтелектуальної діяльності

C. 38–41

Розглянуті проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності, створені при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення.

Ключові слова: права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення

Русакова М.

Порівняльна характеристика законодавства україни та росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі інтернет

C. 42–56

Стаття присвячена порівняльній характеристиці нормативно-правової бази України та Російської Федерації у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Виявлено й обґрунтовано тенденції до зміни розглянутого законодавства в обох країнах. Проаналізовано не тільки правові, а й економічні наслідки відповідних законів. На основі проведеного дослідження автором відзначено низку позитивних і негативних показників як у вже чинному російському законодавстві, так і в запропонованому до прийняття законопроекті України.

Ключові слова: Інтернет, захист прав, порівняльний аналіз законодавства

Конюшко К.

Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та основні елементи

C. 57–63

У статті аналізуються підходи теорії податкового права щодо визначення інституційних механізмів розгляду податкових спорів. Розглядаються основні позиції, розроблені вітчизняними та іноземними науковцями щодо розуміння податкових спорів через призму інституційного механізму. Аналізу піддаються підходи до розуміння поняття терміну інституційного механізму загалом та його основних елементів у теорії права. Через призму теоретико-правових підходів та демократичні орієнтири суспільного розвитку робиться узагальнення щодо розуміння інституційного механізму розгляду податкових спорів.

Ключові слова: інституційний механізм, податковий спір, основні елементи інституційного механізму

№ 2 (76), 2014
Tagged on: