Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2008

К. ЩУКІНА, В. КРАЩЕНКО
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК КРІЗБ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

Авторами розкрито відомості про проведену, вперше в практиці судової експертизи нашої країни, статистичну обробку 229 висновків судових експертиз торговельних марок, виконаних за останні шість років НДІ ІВ АПрН України. Увага читача акцентується на причинах виникнення спорів, для розв’язання яких призначені судові експертизи. Пропонується, у співпраці з судами та правоохоронними органами, здійснювати постійний мо-ніторинг судової практики щодо всіх об’єктів інтелектуальної власності та внести необхідні зміни до чинного законодавства щодо торговельних марок.

Т. ВАСЬКОВСЬКА
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

В статті розглядаються нагальні проблеми експертизи промислових зразків, детально описується система реєстрації промислових зраз-ків в Україні, способи захисту прав на них в судовому й іншому порядку, згідно законодавства України. Також описуються етапи судової експертизи.

О. КРИЖНИЙ
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ФІРМОВОГО НАЙМЕНУВАННЯ, КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Автор проводить аналіз діяння як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України, а також розглядає окремі питання відмежування даного скла-ду злочину від інших. З цією метою опрацьовано нормативні акти в цій царині й визначено основні напрямки вдосконалення законодавства.

О. КУЛІКОВ, О. ПІЧКУР, В. РЕДЬКО
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО БРЕНДІНГУ В ЄВРОПІ (ЗАКІНЧЕННЯ)

У статті подається визначення поняття брендінгу, а також характеристика його особливостей. Увага акцентується саме на корпоративному та державному брендінгу, крім того, наводяться деякі цікаві історичні відомості з цього питання.

І. ГАЛИЦЯ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИВІЛЕЯМИ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ.

Розглядаюсться позитивні та негативні аспекти застосування систем управління привілеями як мотиваційних механізмів, описана інноваційна номенклатура як одна із таких систем.

В. НЕЖИБОРЕЦЬ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються теоретичні засади конкурентоспроможності регіонів України. Досліджено основні методологічні засади щодо визначення показників інвести-ційної привабливості регіонів. Наведено регіональні особливості та рейтинги інноваційної привабливості регіонів.

Н. КОТКОВ
ДО ПИТАННЯ ЗМІН І ЗРУШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ З ПОЗИЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ.

У статті досліджується сутність категорій “інноваційний прорив”, “нова економіка”, “інноваційна економіка” і доводиться, що ще не достатньо вирішена проблема вибору головного напряму розвитку інновацій з урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку інноваційної сфери України. Залишаються також відкритими питання стосовно того, від чого і до чого просувається у своєму розвитку промисловість України, які основні напрями найбільш точно відображають структурні зміни й зрушення в промисловості з позиції життєвого циклу технологічного укладу.

Е. ШТЕФАН
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЧЕПЯТКИ

Автор надає цікаву інформацію про таке явище як опечатка, її витоки, відомі казуси, які спричинені помилкою друкаря, а також їх історичне значення, використання опечатки як рекламний хід.

№ 2 (40), 2008
Tagged on: