Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2007

Т. ДЕМЧЕНКО
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОБРОСОВІСТНОСТІ ЗАЯВНИКА ПРИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКУ

Стаття присвячена дослідженню правової категорії недобросовісності заявника при подачі заявки на реєстрацію товарного знаку. Автором висвітлюються основні підходи до розуміння недобросовісності заявника відповідно до законодавства різних країни, розглядається співвідношення даної концепції із загальним розумінням недобросовісності у правовій теорії, досліджуються правові наслідки недобросовісності при подачі заявки на реєстрацію товарного знаку та аналізується стан врегулювання досліджуваного питання законодавством України.

Ю. КАПІЦА
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

У статті розглянуті рішення суду ЄС, що тлумачать положення Першої Директиви Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосуються торговельних марок, особливостей використання торговельних марок, вичерпання прав, переміщення товарів позначених торговельною маркою.

Т. КОВАЛЕНКО
ТОВАРНИЙ ЗНАК ЧИ БРЕНД

У статті розглядаються аспекти перетворення товарного знака у бренд, втілення його інтелектуальної частини в товар.. Товарний знак стає брендом тільки тоді, коли зв’язок між конкретним товаром і споживачем стає значно більшим по відношенню до аналогічних товарів на ринку.

О. ШТЕФАН
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Автор у своїй статті розглядає особливості охорони творів образотворчого та ужиткового мистецтва, як об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються в межах двох основних інститутів, авторського права та права промислової власності.

Є. ГРЕКОВ
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ФОРМА ВТІЛЕННЯ ТВОРІВ АРХІТЕКТУРИ

Зазначена стаття присвячена важливій та актуальній проблемі – сучасному стану правового регулювання авторського права на твори архітектури. При написанні роботи, автор мав за мету розглянути протиріччя, які склалися в цій сфері, а також перспективи та тенденції вдосконалення даних питань. Автор обміркував тему, що дало йому можливість викласти своє бачення проблем, які порушуються в роботі й запропонувати шляхи для їх вирішення.

В. НЕЖИБОРЕЦЬ, С. РЕВУЦЬКИЙ.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОВГОСТРОКОВОГО І СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

У статті на підставі аналізу теоретичних положень та практичного використання досвіду вітчизняних та закордонних дослідників з питань довгострокового прогнозування розглянуто це питання у взаємозв’язку і послідовності змін інноваційно-технологічних, інвестиційних, економічних і соціальних циклів.

Викладено своє бачення щодо розробки Кодексу України про науку, науково-технологічну та інноваційну діяльність, як загальної системи побудови відносин між суб’єктами наукового пошуку, процесу інтеграції науки з виробництвом.

Н. ІВАЩЕНКО
ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор розглядає характерні особливості проведення судової експертизи при вирішенні спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, робиться акцент на важливості застосування судом спеціальних знань, якими володіє фахівець-експерт, з метою отримання додаткових доказів.

І. РУДЧЕНКО
ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті автор розгляну особливості договору за замовленням на створення об’єкту права інтелектуальної власності. Особливість такого договору полягає передусім у його предметі, які має складну природу. Юридичний зміст такого договору складають права і обов’язки сторін, які носять взаємний характер або належать сторонам спільно. Визначається спосіб використання об’єкта права інтелектуальної власності. А також за яких умов за автором зберігаються всі майнові права.

№ 2 (34), 2007
Tagged on: