Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №2, 2006

О. ОРЛЮК
ДО 5 РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ НДІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АПРН УКРАЇНИ

Стаття розкриває передумови та засади створенння НДІ інтелектуальної власності АпрН України, основні завдання поставлені перед ним, напрями діяльності, його багатий науковий потенціал і численні здобутки, а також ролі яку відіграє ця провідна установа у розбудові сучасної системи відносин у сфері інтелектуальної власності в Україні.

О. ДОРОШЕНКО
МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Cтаття самим автором розглядається як спроба закладення основ методологічного забезпечення вітчизняної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності. В ній дається тлумачення визначення «судова експертиза», виділяються її ознаки,обгрунтовується доречність викорстання судовим експертом спеціальних фахових знань при вирішені справ пов’язаних з об’єктами прав інтелектуальної власності.

О. ШТЕФАН
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ TRIPS В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автором статті доводиться, що для подолання існуючих перепон вступу України до ВТО та ЄС та з метою посилення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, необхідно оперативно привести націонаьне законодоваство України у відповідність вимогам що місяться в угоді TRIPS щодо цивільних , кримінальних та адміністративних процедур, а також тимчасовим проміжним засобам.

З. БОРИСЕНКО
ПРИПИНЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

У Статті розкривається історія виникнення поняття «недобросовісна конкуренція» і розвитку міжнародного та вітчизняного законодавства про захист від неї.Доводиться необхідність розробки та дотримання правил професійної етики у всіх сферах підприємницької діяльності для підвищення ефективності застосування Закону України«Про захист від недобросовісної кокуренції». І наводяться приклади практики припинення порушень завдяки діяльності вітчизняного Антимонопольного комітету. Пропонується звернути увагу державних органів на невирішені питання у цій сфері за для подоланя проблем формування в Україні справжнього ринкового середовища.

М. МЕЛЬНИКОВ
ЗМІСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ

Особисті немайнові (моральні) права захищають зв’язок особистості автора з його твором. Особисте немайнове право автору твору є є суттєвим, немайновим, невідємним від авторства та абсолютним відповідно до чого автором статті розкриваються характерні властвості немайнайнових прав що закріпленні у законодавствах різних країн світу у прівнянні вітчизнянами нормами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та статтями 423 і 438 Цивільного кодексу України.

В. ГУЛКЕВИЧ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ В ІСПАНІЇ

У статті викладена історія і сучасний стан законотворчості Іспанії у сфері кримінально-правової охорони авторського права і суміжних за для перейняття Україною важливого досвіду боротьби зі злочинністю проти авторського права і суміжних прав.

В. ПІЛЬКЕВИЧ
ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дана стаття – спроба автора відокремити форми від методів управління державним майном, окреслити цілі, завдання і функції за для розбудови ефективної системи процесу управління відповідними державними органами

Ю. СОРОЧИНСЬКИЙ
ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Аналіз данних проведенний автором ціє статті показує, що зміст державного управління інноваційною діяльністю полягає у створенні належних умов для досягнення цілей інноваційного розвитку держави, реалізації державної інноваційної політики, створенні правових основ діяльності субєктів інноваційної діяльності у визначених організаційно-правових формах, стимулюванні інновацій в усіх сферах суспільного життя.

Ю. РУДЧЕНКО
КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ДІЙСНІСТЬ

Кредитування під заставу торговельної марки – явище на Заході далеко не нове і широко розповсюджене, а в Україні навпаки недостатньо вивчені переваги цього методу. Автор статті намагається довести доцільність запровадження такого кредиту через дослідження зарубіжної та вітчизняної практики використання торговельних марок в якості об’єктів застави, висвітлення переваг такого нетрадиційного виду застави, як торговельна марка, охарактеризування проблем та виявлення факторів, які перешкоджають практичному застосуванні торговельної марки в якості застави в кредитуванні підприємств України.

В. ПЕРШИН
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

У сучасному суспільстві актуальною є проблема прийняття рішення про інвестиції полягає в оцінці плану передбачуваного розвитку подій і можливої відповідності плану та ймовірні наслідки його здійснення відповідатимуть очикуваним інвесторами результатам. А мінімізувати ризики реалізації інвестиційного проекту , повязані з відхиленням від плану,на думку автора статті, можливо завдяки приділенні особливої уваги формуванню системи мотивації й оплати праці управлінської команди. Тому гнучке використання принципів системи оплати праці на кожному етапі інвестиційного проекту й увага до нематеріальних стимулів – необхідні умови успішної реалізації інвестиційного проекту.

В. ЛИТВИН, В. ПРИГОДА
ВСЕСВІТНЯ АКАДЕМІЯ ВОІВ ТА НТУУ “КПІ” — ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ

У статті розкриваються позитивні наслідки розширення вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» студентами вітчизняних навчальних закладів зокрема НТУУ «КПІ» під егідою ВОІВ.

№ 2 (28), 2006
Tagged on: