Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (106) 2019

Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху?

С. 5-16

У статті розглянуто питання правового регулювання відносин між суб’єктами авто­рського права та користувачами в нових реаліях використання творів у цифровій мережі. Особливу увагу приділено проблемним питанням урівноваження публічних і приватних інтересів в авторському праві через інститут вільного використання творів.

Ключові слова: публічні інтереси, приватні інтереси, баланс інтересів, суспільні від­носини, вільне використання творів, обмеження майнових прав, цифрове середовище

Федорова Н. Майнові інтереси виробників телевізійного формату

С. 17-23

У статті розглянуто майнові інтереси виробників телевізійного формату. Визначено, хто може бути виробником телевізійного формату. Досліджено законодав­чі положення, покликані захищати права та майнові інтереси продюсерів аудіовізу­альних творів (у тому числі й телевізійних форматів). Закцентовано увагу на правах авторів і виконавців.

Ключові слова: авторське право, майнові інтереси, телеформат, продюсер, аудіові­зуальний твір, автор, виконавець

Гачкевич А., Казарян Т. Встановлення ознак комерційної таємниці: на прикладі справи «США проти Чанга»

С. 24-30

Стаття присвячена проблемі кваліфікації інформації як комерційної таємниці, зважаючи на її ознаки, закріплені на законодавчому рівні. Порушені питання роз­глядаються в контексті вивчення судової справи «США проти Чанга». На основі ана­лізу судового рішення та з урахуванням доктринальних підходів конкретизовано тео­ретичні положення щодо встановлення ознак комерційної таємниці.

Ключові слова: ознаки комерційної таємниці, судова практика, Акт про економіч­не шпигунство, «США проти Чанга», розумні заходи

Коваль І., Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки

С. 31-38

Стаття присвячена дослідженню істотних умов ліцензійного договору на використан­ня торговельної марки. На підставі проведеного аналізу наукової літератури, законодав­ства, практики його застосування визначено істотні умови господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки: предмет, розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. Обґрунтовано необхідність змінити як загальне правило обов’язок ліцензіата забезпечувати відповід­ність якості вироблених ним товарів і послуг якості товарів і послуг ліцензіара на конт­роль відповідності якості таких товарів і послуг вимогам ліцензіара.

Ключові слова: торговельна марка, ліцензійний договір, істотні умови, предмет договору, укладення договору, строк договору, винагорода

Недогібченко Є. Франчайзинг: закордонний досвід

С. 39-45

Досліджено поняття франчайзингу, його елементи на прикладі національного законодавства Великої Британії, США та Франції, визначено структуру договору франчайзингу та його місце серед інших подібних договорів. Розглянуто особливості охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності як складової договору франчайзингу.

Ключові слова: франчайзинг, малий бізнес, договір франчайзингу

Зайківський О., Оністрат О. Щодо об’єктів права інтелектуальної власності, які можуть належати до сфери національної безпеки і оборони

С. 46-58

Розглянуто об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть належати до сфери національної безпеки, та проведено попередній кількісний аналіз щодо визначення мож­ливої кількості патентів, які потенційно можуть розглядатися на предмет віднесення до сфери національної безпеки і оборони. Зазначено необхідність прийняття закону про об’єкти права інтелектуальної власності у сфері національної безпеки і оборони.

Ключові слова: інтелектуальна власність, сфера національної безпеки і оборони, об’єкти права інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, міжнародна патентна класифікація

Майданик Л. Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві

С. 59-64

У статті дослідженню поняття віртуального об’єкта з приватно-правової точки зору з урахуванням правозастосовної практики зарубіжних країн. На підставі аналізу окремих судових рішень порушено питання про можливість поширення режиму речо­вого права на віртуальний об’єкт в умовах приватного права України.

Ключові слова: віртуальний об’єкт, віртуальна власність, речове право, безтілесна річ

Музика-Стефанчук О. Цифрова економіка та нові фінансові технології

С. 65-70

У статті розглянуто питання нових фінансових технологій у контексті цифрової економіки. Проаналізовано Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Досліджено зарубіжний досвід формування та розвитку цифрової економіки. Розглянуто напрями гармонізації з цифровими ініціативами, цифровий порядок денний для Європи (Digital Agenda for Europe) та єдиний цифро­вий простір (Digital Single Market).

Ключові слова: цифрова економіка, інновації, фінансові технології, Інтернет, штуч­ний інтелект

Дроб’язко В. Репресивне переслідування української культури в царській Росії

С. 71-75

Стаття присвячена розгляду репресивного переслідування, цензурних утисків української культури в царській Росії. Досліджуються положення статті 17 Бернської конвенції про можливість контролю розповсюдження, виконання і показу творів. Розглянуто питання остаточного знищення царизмом української державності, поси­лення утисків української культури. Здійснено аналіз Валуєвського циркуляра 1863 року, Емського указу 1876 року, що негативно позначилися на становленні й розвит­ку авторського права в Україні.

Ключові слова: авторське право, Бернська конвенція, Валуєвський циркуляр, Емський указ

Опанасенко А. Правовий статус корінних народів України: виклики і перспективи

С. 76-89

У статті досліджено основні шляхи врегулювання правового статусу корінних наро­дів України. Розглянуто основні законопроекти стосовно правового регулювання про­блематики корінних народів в Україні, проаналізовано роль іноземного досвіду в про­цесі їх підготовки. Визначено подальші перспективи законодавчого закріплення пра­вового статусу та механізму реалізації права на самовизначення і представництво корінних народів України, зокрема в аспекті підготовки змін до Розділу Х Конституції України.

Ключові слова: народ, національна меншина, корінний народ, самовизначення, представництво, правовий статус, конституційно-правовий статус, кримськотатарсь­кий народ, караїмський народ, кримчацький народ

№ 2 (106) 2019