Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 2 (100) 2018

Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-х рр. ХХ ст.

С. 5-11

Стаття присвячена розгляду положень Основ авторського права СРСР 1925 і 1928 рр., їх порівняльному аналізу. Відповідно до зазначених актів за всіма авто­рами визнавалося виключне право на створені ними твори, що за законом 1925 р. мало чинність протягом 25 років від моменту першого видання або першого вико­нання твору, а від 1928 р. стало для більшості творів довічним правом. Порівняно з періодом «воєнного комунізму», цей етап є періодом поступового відновлення та розширення авторських прав.

Ключові слова: авторське право, основи авторського права, об’єкти авторського права, викуп авторського права

Улітіна О. Фан-арт і авторське право

С. 12-15

Стаття розглядає питання правової природи фан-арту. Досліджуються основні озна­ки фан-арту та його співвідношення з авторським правом на твори, на основі яких він створюється. Розглянуті можливі порушення авторського права при створенні твору фан-арту відповідно до національного законодавства.

Ключові слова: авторське право, фан-арт, похідний твір, порушення авторського права

Штефан А. Висновок експерта у цивільному судочинстві

С. 16-28

Стаття містить дослідження правової природи висновку експерта, порівняльну характеристику цього засобу доказування з консультаціями спеціаліста і висновком експерта в галузі права, аналіз особливостей та процесуальних наслідків їх викорис­тання у цивільному судочинстві. Розглянуто поняття спеціальних знань, вимоги, яким має задовольняти експертне дослідження, подано пропозиції з удосконалення норм цивільного процесуального законодавства.

Ключові слова: висновок експерта, консультації спеціаліста, висновок експерта в галузі права

Зайківський О., Оністрат О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки

С. 29-40

Розглянуто вплив інтелектуальної власності на забезпечення національної безпе­ки й оборони України. Звернуто увагу на важливість здійснення заходів щодо без­умовного забезпечення охорони інтелектуальної власності, особливо у військово-тех­нічній сфері, для нейтралізації загроз безпеці держави у сфері інтелектуальної влас­ності.

Ключові слова: національна безпека й оборона, інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, військо­во-технічне співробітництво

Гордейчук В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок

С. 41-48

У статті розглядаються проблемні питання теоретичного визначення поняття «охороноздатність торговельної марки» відповідно до положень законодавства України й основних міжнародно-правових актів у сфері охорони інтелектуальної власності. Також надано аналіз основних позитивних умов і ознак, які визначають охороноздатність торговельної марки як охоронюваного об’єкта правовідносин інте­лектуальної власності. Проаналізовані такі умови охороноздатності, як наявність вираженого в об’єктивній формі умовного позначення, розрізняльна здатність тор­говельної марки, патентна чистота й інші умови, що впливають на можливість отримання правової охорони.

Ключові слова: торговельна марка, товарний знак, знак для товарів і послуг, об’єкт правовідносин інтелектуальної власності, охороноздатність, позитивні умови охоро- ноздатності

Бутнік-Сіверський О. Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки

С. 49-58

У статті досліджуються ознаки термінів «інноваційність» і «рівень інноваційності», їхня відмінність і розкривається природа інноваційності як особливої ознаки, що характеризує результат динамічного, системного та цілеспрямованого оновлення цілісних науково-виробничих формувань. Розвивається концепція потрійної спіралі для формування системи взаємовідносин між органами державного управління, біз­несовими структурами та науковими організаціями в умовах поступу до неоекономі- ки, де розвивається менеджмент комерціалізації та капіталізації інтелектуальної власності.

Ключові слова: інноваційність, рівень інноваційності, цілісність науково-виробничих формувань, неоекономіка, концепція потрійної спіралі, менеджмент комерціалізації

Ревуцький С. Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку неоекономіки наприкінці ХХ — у першій половині ХХІ ст.

С. 59-64

У статті узагальнюється практичне втілення теоретичних положень Н. Контратьєва про компенсаційний розвитку світової економіки в інноваційному прориві та пріоритети наприкінці ХХ ст. і в першій половині ХХІ ст.

Ключові слова: технологічні уклади, інноваційний прорив та пріоритети, неоекономіка

Коваль І. Щодо розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності

С. 65-72

Стаття присвячена дослідженню стану національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності. Визначено етапи формування національної страте­гії вивчення інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах. Розкрито проблемні аспекти законодавчого регулювання в цій сфері. Запропоновано напрями подальшого розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності, зокрема, шляхом запровадження для ви­вчення студентами магістратури навчальної дисципліни «Комерціалізація прав інте­лектуальної власності».

Ключові слова: національна система юридичної освіти, інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності, вищі навчальні заклади, комерціалізація прав інтелектуальної власності

Постригань Т. Технологічні парки на базі університетів Франції: питання правового регулювання

С. 73-78

Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності техно­логічних парків у Франції. Автором розглянуто законодавство Франції з питань ді­яльності університетів, механізмів підтримки інновацій, захисту інтересів авторів, по­даткових пільг, прав на інтелектуальну власність, отриману при державному фінан­суванні розробок та інших питань. Простежена історія розвитку технологічних парків у Франції від моменту їх створення до сучасності. Розглянуті інноваційні структури, їхні особливості. Проведено аналіз досліджень вчених щодо державно-правового регу­лювання вищої освіти, дослідних закладів, технологічних парків. Охарактеризовано сучасний стан й тенденції діяльності технологічних парків у Франції.

Ключові слова: технологічний парк, наука, правове регулювання, високі техноло­гії, інновація

Волинець І. Правове регулювання генериків в Україні та США: порівняльно-правовий аспект

С. 79-89

У статті розглядаються питання правового регулювання лікарських засобів, а саме такої групи, як генеричні лікарські засоби. Аналізується міжнародне законодавство щодо реєстрації, сертифікації, дотримання стандартів якості та безпеки для випуску генеричних лікарських засобів. Досліджуються стандарти GCP та GMP, їх реалізація національним законодавством, дотримання положень на вітчизняному фармацевтич­ному ринку. Проводиться аналіз розвитку та перспективи виробництва генериків.

Ключові слова: лікарські засоби, генерик, клінічні випробування, виробнича прак­тика, стандарт, патент, директиви, інтелектуальна власність

До відома

Орієнтовний план заходів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, присвячених ХІІ Всеукраїнському фестивалю науки

С. 90-91

№ 2 (100) 2018