Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (99) 2018

Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин

С. 5-10

З’ясовується вплив судово-правових реформ на розвиток судової юрисдикції в Україні, аналізується стан відмежування цивільної юрисдикції від господарської в контексті здійснюваних реформ і утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, пропонується низка заходів для подолання колізій у процесуальному законодавстві.

Ключові слова: юрисдикція, судово-правова реформа, спеціалізація судів, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, захист авторського права

Улітіна О. Правова природа фанфікшену. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва

С. 11-15

У статті йдеться про таке явище сучасної культури, як фанфікшен. Досліджується правова природа фанфіку та місце таких творів у системі об’єктів авторського права. Розглядаються питання правової природи фанфіку, а також співвідношення з автор­ськими правами авторів оригінальних творів, на основі яких створюються фанфіки.

Ключові слова: авторське право, фанфікшен, об’єкт авторського права, фанфік, похідний твір, пародія

Петренко І. Охорона та захист авторських прав на назву літературного твору. Судова практика в Україні й інших країнах

С. 16-26

У статті досліджуються питання, пов’язані з охороноздатністю назв творів, іденти­фікаційними ознаками оригінальності назви твору в контексті як національного зако­нодавства та правозастосовної практики, так і законодавства, а також правозастосов­ної практики інших країнах світу.

Ключові слова: оригінальна назва твору, судова практика

Зайківський О., Оністрат О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки

С. 27-42

Розглянуто вплив інтелектуальної власності на забезпечення національної безпе­ки й оборони України. Звернуто увагу на важливість здійснення заходів щодо без­умовного забезпечення охорони інтелектуальної власності, особливо у військово-тех­нічній сфері, для нейтралізації загроз безпеці держави у сфері інтелектуальної влас­ності.

Ключові слова: національна безпека й оборона, інтелектуальна власність, оборон­на сфера, об’єкти права інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, військово-технічне співробітництво

Шабалін А. Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження)

С. 43-53

У статті досліджуються питання доказування в наказному провадженні. Проаналізовані основні етапи процедури видання судового наказу у контексті доказу­вання. За результатами дослідження сформульовано висновок щодо відсутності про­цесу доказування як це передбачено для інших категорій цивільних справ, що зумов­лено специфікою спрощеного цивільного процесуального провадження.

Ключові слова: докази, суд, цивільний процес, наказне провадження, процес дока­зування, спрощене цивільне провадження

Сопова К. Господарсько-правові спори щодо прав на торговельні марки

С. 54-64

У статті розкриваються особливості господарсько-правих спорів щодо прав на тор­говельні марки, надано їх класифікацію та причини виникнення. Викладені питан­ня розмежування судової юрисдикції справ у спорах щодо прав на торговельні марки та розкриті питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Ключові слова: господарсько-правові спори, торговельна марка, судова юрисдик­ція, види спорів щодо прав на торговельні марки

Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект (ч. 2)

С. 65-73

Розглянуто економіко-правові аспекти стану та тенденцій розвитку технологій Інтернету речей (ІР), місця в ньому інтелектуальної власності. Показано роль дер­жави у сприянні розвитку ІР, проблеми та шляхи їх вирішення. Проаналізовано патентний ландшафт ІР, виявлені найбільш продуктивні компанії та винахідники ІР, показано динаміку патентування в середовищі ІР, цінність патентів, проблеми патентного пошуку. Визначено проблеми охорони інтелектуальної власності у сфері ІР, зокрема, авторських прав, винаходів, торгових марок, комерційної таємниці, інформаційної безпеки. Розглянуто інтелектуальний потенціал і невикористані мож­ливості України в розвитку технологій ІР.

Обґрунтовано висновок, що в широкому застосуванні технологій ІР закладено значний потенціал підвищення ефективності економіки.

Ключові слова: Інтернет речей, інтелектуальна власність, інноваційний розвиток, патентна активність, патентна інформація, патентний ландшафт, потенціал, технології

Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект.

С. 74-80

Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності науко­вих парків у Японії та Китаї.

Автором розглянуто законодавство Японії та Китаю з питань діяльності університе­тів, процедури інвестування для бізнесу, технологічних інновацій, податкові пільги, звільнення експортних операцій від мит і експортних податків, права на інтелектуальну власність, отриману при державному фінансуванні розробок та інших питань.

Автором простежується історія розвитку наукових парків у Японії та Китаю з мо­менту їх створення до сучасності. Розглянуті інноваційні структури та їхні особливо­сті. Проведено аналіз досліджень вчених щодо державно-правового регулювання вищої освіти, дослідних закладів і наукових парків.

Охарактеризовано сучасний стан і тенденції діяльності наукових парків в Японії та Китаї.

Ключові слова: науковий парк, наука, правове регулювання, високі технології, інновація

Омельченко О. Щодо необхідності впровадження поняття та юридичної категорії «біобанк» в українському законодавстві

С. 81-87

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності введення в українське законодав­ство поняття «біобанк» і виведення відповідної юридичної категорії та відповідного за­конодавчого терміна. Проаналізовано визначення поняття «банк пуповинної крові, інших тканин і клітин людини», що закріплені в чинних українських нормативно- правових актах. Сформовано висновки щодо доцільності використання в законодав­стві поняття «біобанк», формування відповідної юридичної категорії та запропонуван­ня її до національної правової доктрини медичного права.

Ключові слова: біобанк, біорепозитарій, біологічні матеріали людини, управління ресурсами біобанків, законодавство, правове регулювання

Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні

С. 88-97

У статті досліджується законодавство у сфері інтелектуальної власності через призму положень теорії права та цивілістичної доктрини. Надається обґрунтування, чому відносини у сфері інтелектуальної власності доцільно розглядати як об’єкт ци­вільно-правового регулювання. Підкреслюється складність викликів, що стоять перед Україною у процесі розбудови національної системи законодавства у сфері інтелекту­альної власності. Засвідчується зв’язок між якістю законодавчого регулювання, пра- возастосування та правовою культурою суспільства в цілому. Доводиться, що законо­давство у сфері інтелектуальної власності можна характеризувати через функціо­нальну, горизонтальну та вертикальну структури. До головних джерел законодавства у сфері інтелектуальної власності слід віднести Конституцію України та Цивільний кодекс України. Аналіз положень Угоди про асоціацію України з ЄС дає підстав стверджувати, що Угода також має розглядатися як головний нормативно-правовий акт для сфери інтелектуальної власності. Також пропонується головним джерелом для регулювання статусу окремого об’єкта права інтелектуальної власності визнавати й спеціальні закони у цій сфері. Підкреслюється, що перспективою розвитку законо­давства у сфері інтелектуальної власності може бути усунення подвійного рівня регу­лювання суспільних відносин у цій сфері та прийняття єдиного кодифікованого акту, що матиме комплексний характер.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство, джерело права, Угода про асоціацію

Рецензія на монографію Іващенка В. А.

«Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ-поч. ХХІ ст.)»

С. 98-101

№ 1 (99) 2018