Захист прав

Штефан О. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин

C. 5–15

Наукова стаття присвячена розкриттю специфіки такого різновиду доказів, як пояснення сторін і тертіх осіб, які беруть участь у справах, що виникають зі спірних авторських правовідносин. Безпосередньо у статті провадиться аналіз цивільного процесуального законодавства, підходів цивільної процесуальної доктрини та судової практики, щодо визначення місця цього різновиду доказів серед інших засобів доказування та форм реалізації в цивільному судочинстві пояснень сторін і тертіх осіб. Дослідження цієї проблематики через призму судової практики дозволило сформулювати низку пропозицій щодо вдосконалення положень Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: цивільне судочинство, докази, засоби доказування, пояснення сторін, пояснення третіх осіб, захист авторського права

 

Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін

C. 16–23

Комерційний світ останніми роками проявляє серйозний інтерес до процесу медіації. Цей інтерес частково зумовлений невдоволеністю сторін вартістю та тривалістю деяких судових розглядів і результатами вирішення спорів у процесі судових засідань. Досвід показує, що процес медіації часто дає результат, прийнятний для обох сторін спору. У цій статті автор має наміри з’ясувати переваги процесу медіації, пояснити прості основні особливості та переваги медіації,  що здійснюється за Правилами з медіації Центру ВОІВ.

Ключові слова: ВОІВ, медіація, Центр ВОІВ, врегулювання спорів

Авторське право

Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій

С. 24–36

У статті розглядаються зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийняті у 2016 р., згідно з якими передбачена можливість вільного використання літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі пародії. Автор аналізує основні ознаки, притаманні пародіям, а також визначає умови вільного використання творів для створення пародій, наводить приклади із зарубіжної судової практики.

Ключові слова: пародія, авторське право, твір, обмеження та винятки, вільне використання творів

Право та інновації

Коваль І. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення

С. 37–45

Стаття присвячена дослідженню правової характеристики об’єктів екологічного підприємництва. Визначено поняття, види, особливості правового режиму екологічної продукції. Встановлено ознаки екологічних інновацій. Запропоновано поняття об’єктів інтелектуальної власності й технологій екологічного призначення. Сформульовано пропозиції щодо законодавчого закріплення правового режиму екологічної продукції.

Ключові слова: екологічне підприємництво, екологічна продукція, екологічні інновації, екологічна корисність, об’єкти інтелектуальної власності

 

Патентне право

Іващенко В. Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930–1940 рр.)

С. 46–55

У статті проаналізовано нормативно-правове регулювання охорони винаходів та технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації (1930–1940 рр.). На основі джерельної бази й теоретичних напрацювань показано низку законодавчих кроків радянської влади у процесі формування власної моделі системи охорони винаходів і технічних удосконалень. Автором характеризуються зміни в законодавстві СРСР та УСРР у зв’язку з прийняттям Положення про винаходи і технічні удосконалення 1931 р. й низки підзаконних нормативно-правових актів. Визначено позитивні та негативні аспекти радянського законодавства у сфері винахідництва та раціоналізації.

Ключові слова: радянське керівництво, УСРР, Положення про винаходи і технічні удосконалення, винаходи, авторське свідоцтво, патент, авторська винагорода

Погляд науковця

Ільющенкова К. Еволюція правового регулювання донорства органів та інших анатомічних матеріалів людини

С. 56–64

У статті досліджено нормативно-правові акти, котрі врегульовували донорство органів та інших анатомічних частин людини, що втратили чинність, і чинні сьогодні. На підставі аналізу побудовано хронологічний розвиток донорства та еволюцію правового регулювання. Виділено основні етапи розвитку правового регулювання донорства органів та інших анатомічних частин людини й визначено подальші шляхи реформування.

Ключові слова: донорство, трансплантація, донорство органів, донорство анатомічних матеріалів людини

Освіта з інтелектуальної власності

Рамальхо А. Належна освіта з інтелектуальної власності: якою має бути магістратура з інтелектуальної власності? (англ. мовою)

С. 65–66

Усе більшої значущості набуває інтелектуальна власність — як у юридичних дослідженнях, так і в суспільстві, що зобов’язує нас переосмислити освіту в галузі інтелектуальної власності, й те, як ми можемо розробити ефективні магістерські програми, за якими будуть навчатись майбутні покоління професіоналів у галузі інтелектуальної власності для задоволення потреб ринку. Ця стаття розглядає можливе рішення у формі обговорення магістерської програми з інтелектуальної власності й управління знаннями, що проводить Маастрихтський університет.

Ключові слова: інтелектуальна власність, магістратура, освіта

Рецензія

Рецензія на монографію Коцюби Р. О. «Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України»

С.      67–68

Рецензія на монографію Штефан О. О. «Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика»

С. 69–71

 

 

№ 1 (93) 2017
Tagged on: