Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2016
Право інтелектуальної власності

Зайківський О., Оністрат О. Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері
C. 5-16

У статті досліджуються проблемні питання забезпечення охорони інтелектуальної власності та її використання, зокрема у військово-технічній сфері.

Ключові слова: військово-технічна сфера, інтелектуальна власність

Якубівський І. Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності
C. 17-24

У статті досліджено проблемні аспекти часткового передання майнових прав інтелектуальної власності за договором. Проаналізовано питання щодо можливості передання майнових прав інтелектуальної власності щодо деяких способів використання об’єкта. Також висвітлено проблематику, що стосується подільності деяких об’єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: майнові права інтелектуальної власності, договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, способи використання об’єкта права інтелектуальної власності


Захист прав

Штефан О. Захист права інтелектуальної власності в умовах використання 3D-технологій

C. 25-31

У статті досліджується вплив 3D-технологій на шляхи реформування законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Безпосередньо розкривається сутність 3D-друку й тих можливостей, котрі отримує людина щодо відтворення будь-якої речі з будь-якого матеріалу. Автором здійснюється аналіз чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності щодо можливості «вільного відтворення» об’єктів цього права способом 3D-друку. Проведене дослідження дає підстави до висновку, що в зазначеному контексті законодавство не відповідає сучасному рівню техніки й технології і стає безпорадним у здійсненні функції охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності. На основі аналізу можливостей 3D-принтера та сфер його застосування у статті наводяться шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності.

Ключові слова: 3D-модель, 3D-принтер, 3D-технології, право інтелектуальної власності, об’єкти права інтелектуальної власності, об’єкти авторського права, об’єкти промислової власності, вільне відтворення об’єктів права інтелектуальної власності, порушення прав інтелектуальної власності

Троцька В. Вільне використання творів з метою забезпечення функціонування державного механізму
C. 32-41

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань вільного використання творів з метою забезпечення громадського порядку, здійснення адміністративного, парламентського та судового провадження. У межах цієї статті здійснено порівняно-правовий аналіз відповідності норм національного законодавства положенням європейського законодавства. Окрема увага приділена розгляду судової практики у сфері вільного використання творів.

Ключові слова: автор, вільне використання творів, громадська безпека, парламентські процедури, адміністративне, судове провадження

Авторське право

Санченко О. Поняття театральної постановки за законодавством України
C. 42-48

У статті досліджується легальне визначення театральної постановки як об’єкта права інтелектуальної власності. Встановлено, що законодавче поняття складається з чотирьох основних елементів: віднесення до творів театрального мистецтва, утворення на основі іншого твору — драматичного, музично-драматичного чи літературного, наявність єдиного задуму та конкретної назви. У статті детально проналізовано кожен елемент і на основі цього окреслено шляхи подальшого вдосконалення законодавчої дефініції театральної постановки як об’єкта права інтелектуальної власності.

Ключові слова: театральна постановка, об’єкт права інтелектуальної власності, театр, драматичний твір, вистава

Штефан А. Формат телепередачі: сутність, зміст, правова охорона
C. 49-58

Стаття присвячена аналізу формату телевізійної передачі, з’ясуванню його відмінностей від інших телепередач, дослідженню складових телеформату та можливостей його правової охорони.

Ключові слова: формат телевізійної передачі, телеформат, правова охорона телеформату

Патентне право

Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості
C. 59-67

У статті досліджені проблеми та шляхи відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості України, запропоновані засоби державного регулювання господарських відносин, які передбачають зміну правового режиму надання патентної охорони з урахуванням специфіки фармацевтичної сфери.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновація, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, конкурентоспроможність, фармацевтична промисловість

Чернюк В. Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності
C. 68–75

У статті аналізуються стан та проблеми діяльності наукових парків в Україні як складової національної інноваційної системи. Визначаються правові засади організації та діяльності наукових парків, розглядаються положення чинного законодавства, що мають сприяти розвиткові їх діяльності як структурного елементу інноваційної економіки. Визначаються проблеми провадження інноваційної діяльності як такої в Україні та проблеми, характерні для діяльності саме наукових парків, та пропонуються певні шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: наукові парки, інновації

Комерційна таємниця

Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування
C. 76-85

На прикладах розгляду справ про незаконне привласнення комерційної таємниці у різних судових інстанціях проаналізована практика захисту комерційної таємниці в США, її економічний вплив на міжнародну торгівлю, економіку компаній і країн. Для підвищення ефективності захисту інтелектуальної власності запропонована схема дій для компаній, призначена для охорони комерційної таємниці і ослаблення потенційної загрози крадіжок.

Ключові слова: безпека, інтелектуальна власність, комерційна таємниця, недобросовісна конкуренція, збитки, економічне шпигунство

Данилюк А. Поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності
С. 86-94

У статті досліджуються питання поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності. Аналізуються питання визначення юрисдикції судів у цілому, враховуючи проведення в України судової реформи. Розкриваються положення цивільного матеріального та процесуального законодавства стосовно захисту цивільних прав. Досліджуються норми спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності. Доводиться,що  цивільна юрисдикція надає оптимальні можливості для захисту прав інтелектуальної власності. Це випливає як з універсального характеру цивільної юрисдикції, так і з властивостей спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності, обумовлених цивільно-правовою природою особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: цивільна юрисдикція, інтелектуальна власність

Яковлєв А. Конституційний процес в контексті європейської інтеграції України: правовий аспект
С. 95–103

У статті досліджується специфіка конституційного процесу в сучасній Україні в контексті її європейської інтеграції. Автор обґрунтовує роль європейських правових цінностей та правових стандартів в процесі модернізації Конституції України й утвердження принципів конституціоналізму. Особлива увага надається проблемам конституційного забезпечення сталого демократичного розвитку України, створенню надійних та ефективних конституційних механізмів гарантування принципу верховенства права. Проаналізовано стан та перспективи розвитку конституційного законодавства України в частині втілення рекомендацій ЄС.

Ключові слова: конституційний процес, європейська інтеграція, європейські правові стандарти, європейські правові цінності, демократія, верховенство права, конституціоналізм

Погляд науковця

Волинець І. Етико-правові аспекти застосування плацебо
C. 104–112

У статті досліджено історію виникнення терміна «плацебо». Розглянуто позитивний та негативний вплив плацебо-ефекту. Проаналізовано норми національного та міжнародного законодавства, що регулюють етико-правові аспекти застосування плацебо.

Ключові слова: плацебо, плацебо-ефект, сліпі методи, клінічні випробування

№ 1 (87), 2016
Tagged on: