№ 1 (81), 2015

Право інтелектуальної власності

Кашинцева О. Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики — нові відповіді

С. 5–10

З 2015 р. НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розпочинає науковий проект щодо переосмислення місця та ролі інтелектуальної власності в забезпечені прав людини — «Гармонізація прав людини та прав інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації». Наукові виклики, що постали перед ученими НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, мають надзвичайно потужний соціальний запит, який ґрунтується на необхідності гарантування прав людини механізмами права інтелектуальної власності.

Ключові слова: права людини, право інтелектуальної власності, патентування, реформування, лікарські засоби, способи лікування

Кодинець А. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності

С. 11–18

У статті досліджуються проблеми та колізії положень чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері інтелектуальної діяльності. Аналізуються положення цивільного законодавства України, зокрема спеціального, деталізуються шляхи його вдосконалення, описуються кроки, що робляться у цьому напрямі в Україні. У межах предмета дослідження наголошується на проблемах нормативного регулювання відносин інтелектуальної власності, на суперечності положень спеціальних законів про інтелектуальну власність і норм цивільного кодексу України, а також на незбалансованості окремих положень власне цивільного кодексу України, зокрема, книги 4 і глав 75 та 76, присвячених договірним зобов’язанням у сфері інтелектуальної, творчої діяльності.

Ключові слова: інтелектуальна діяльність, інформація, інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності, колізія, законодавчі акти
Авторське право

Штефан О. Позови про присудження у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин

С. 19–26

Стаття присвячена розкриттю специфіки позовів про визнання на прикладі спорів, які виникають із спірних авторсько-правових відносин. На основі аналізу теоре-тичних підходів до тлумачення позовів про визнання в цивільному процесі, їхнього співвідношення з нормами чинного цивільного процесуального законодавства були виділені характерні ознаки цього виду позовів, які дозволяють їх відокремити від позовів про присудження та перетворювальних позовів.

Ключові слова: позов, види позовів, авторсько-правові відносини
Троцька В. «Податок на google»: особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі інтернет

С. 27–36

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового врегулювання правовідносин між суб’єктами авторського права та пошуковими агрегаторами, діяльність яких пов’язана з відтворенням або відсиланням на публіцистичні твори, розміщені в мережі Інтернет.

Ключові слова: публіцистичні твори, Інтернет-видавництва, пошукові агрегатори, вільне відтворення творів з інформаційною метою
Засоби індивідуалізації

Андрощук Г., Афян А. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення

С. 37–45

У статті розглянуто географічне зазначення як правову категорію та економіко-правовий інститут. Досліджено причини конфліктів між торговельними марками й географічними зазначеннями (конфлікти за законом про торговельні марки, законом про географічні зазначення, недобросовісну конкуренцію та комерцію під чужим ім’ям) і механізми їхнього вирішення. Розглянуто адміністративні системи захисту, міжнародні угоди (Лісабонська угода, Угода TРІПС). Проаналізовано нормативну базу, що застосовується при вирішенні спорів між торговельними марками і географічними зазначеннями в ЄС (Регламент ЄС №2081/92, Угода ТРІПС), США (правила BATF, Акт Ленхема) та Україні. Даються рекомендації щодо альтернативного механізму вирішення конфліктів торговельних марок і географічних зазначень.

Ключові слова: географічне зазначення, торговельна марка, конфлікт, недобросовісна конкуренція, судові спори
Договірні відносини

Тверезенко О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності

С. 46–57

Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів держав-членів СНД і модельного законодавства для держав-членів СНД, що регулюють договірні правовідносини, які стосуються створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності. Встановлено, що об’єкти авторського права, виконання, топології можуть бути створені за замовленням, натомість винаходи, корисні моделі, промислові зразки й торговельні марки не можуть бути об’єктами договору про створення за замовленням та використанням об’єкта права інтелектуальної власності. Автор вважає дискусійним питання щодо можливості створити за замовленням конкретний сорт рослин і породу тварин. З метою удосконалення законодавства України щодо регулювання правовідносин з питань створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема зважаючи і на той факт, що статті 430 та 1112 ЦК України не узгоджуються між собою щодо визначення сторони (сторін), якій належать майнові права інтелектуальної власності, автором обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення положень зазначених статей ЦК України, враховуючи вимоги статей 17 та 107 Модельного Кодексу інтелектуальної власності для держав-учасниць СНД.

Ключові слова: договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, авторський договір замовлення, об’єкт права інтелектуальної власності, держави-члени СНД, Модельний кодекс для держав-членів СНД

Право та інновації

Ревуцький С. Розвиток науково-технологічної діяльності з позиції економічної глобалізації у високорозвинених країнах світу на початку ХХІ століття

С. 58–63

Автор розглядає питання розвитку науково-технічної діяльності високорозвинених країн світу при формуванні п’ятого та шостого технологічних укладів на початку ХХІ ст. Досліджуються питання необхідності прискорення інноваційного процесу в період економічної кризи. Аналізуються питання характеристики високих технологій у ХХІ ст.

Ключові слова: глобалізація, науково-технологічна діяльність, інновації

Погляд науковця

Петренко В., Левицький В. удосконалення системи судового захисту прав інтелектуальної власності

С. 64–70

Проаналізовано загальні чинники процесуальних труднощів судового захисту прав інтелектуальної власності й обґрунтовано процесуальні переваги судово-прокурорського способу захисту.

Ключові слова: судовий захист, способи захисту, інтелектуальна власність

Олефір А. До проблеми правової охорони біотехнологій

С. 71–83

У статті досліджені основні категорії правового регулювання сфери біотехнологій і міжнародна специфіка. Визначені соціально-економічні та ключові нормативні недоліки правової охорони біотехнологій в Україні та ЄС, на підставі чого зроблені рекомендації з удосконалення національного законодавства в контексті євроінтеграції.

Ключові слова: біотехнології, інноваційні відносини, патент, винахід, сорт рослин, порода тварин, Директива 1998/44/ЄС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Угода TРІПС

Шаблієнко А. Суб’єкти правовідносин у сфері електронної комерції

С. 84–90

Статтю присвячено розкриттю основних проблемних питань, пов’язаних з розкриттям суб’єктів правовідносин у сфері електронної комерції. Досліджуються нормативно-правові акти, що містять інформацію про таких суб’єктів. Пропонується власний підхід до визначення переліку суб’єктів правовідносин у сфері електронної комерції в Україні.

Ключові слова: Інтернет, електронний документ, електронний документообіг, цифровий підпис, електронна комерція, електронний бізнес