Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2014

B. Дроб’язко
Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві

C. 3-6

Автор аналізує сучасне законодавство Німеччини, великий досвід даної держави у сфері охорони і захисту авторських прав в умовах сучасного технологічного розвитку з метою поліпшення національного законодавства.

О. Штефан

Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах, які виникають з авторсько-правових відносин

С. 7-17

Дана наукова стаття присвячена специфіці звільнення від сплати судового збору позивачів у справах, що виникають з авторсько-правових відносин. Безпосередньо проаналізовано три групи осіб, які звільняються від сплати судового збору: державні органи, підприємства, установи, організації; громадські організації; громадяни, які звертаються у випадках, передбачених законом, із заявами до суду відносно захисту прав і інтересів інших осіб. На підставі проведеного аналізу пропонуються пропозиції по усуненню виявлених колізій і неточностей законодавства України в даній сфері суспільних відносин.

О. Кулініч

Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи

С. 18-23

Стаття присвячена розгляду окремих питань неправомірного публічного показу, відтворення і поширення фотографічних творів. Характеризуються окремі наслідки цих порушень. Зокрема розглядається спричинення моральної шкоди. Моральна шкода заподіюється в результаті порушення права фізичної особи на власне зображення; на особисте життя; на честь, гідність і ділову репутацію; порушення моральних засад суспільства.

A. Штефан

Відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту авторського права

С. 24-34

Стаття присвячена розкриттю проблем доктринального визначення збитків, аналізу видів майнової шкоди, дослідженню правової природи компенсації. У статті розглянуті підстави цивільно-правової відповідальності за заподіяну майнову шкоду, проаналізовані матеріали судової практики у справах про захист авторського права, в яких пред’явлена позовна вимога про відшкодування майнової шкоди.

B. Троцька

Актуальні питання, що стосуються бенефіціарів, ліцензійних догово­ров і роялті

C. 35-43

У статті розглядаються актуальні питання правового регулювання договірних стосунків між іноземними правоволодільцями і українськими користувачами об’єктів права інтелектуальної власності, а також особливості оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій операцій. Автор проводить правовий аналіз понять бенефіціара і посередника; робить порівняльну характеристику ліцензійних і посередницьких договорів; визначає особливості виплати винагороди (роялті).

О. Писєва

Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні як домена зони .UA

С. 44-50

У статті розглянута можливість використання кваліфікованої вказівки походження товарів як домена зони .UA, проведено детальний аналіз нормативних актів регулюючих можливість такого використання, запропонована низка необхідних змін і доповнень з метою мінімізації колізій і приведення законодавства України до європейських стандартів, приведений досвід зарубіжних країн і рекомендації ВОІВ з цього питання.

О. Ілляшенко

Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об’єктів патентування в сфері медицини

С. 51-56

Стаття присвячується дослідженню загальних умов охороноздатних об’ектів патентування у сфері медицини. У цій науковій статті проаналізовані вимоги, які притаманні охороноздатним об’єктам патентування в медичній галузі, проаналізовано законодавство України і законодавство зарубіжних країн. Автором зроблений висновок про те, що вказані об’єкти патентування повинні відповідати загальним принципам охороноспросможності у сфері медицини: моральності, гуманності і публічному порядку.

С. Ревуцький

Інтеграційні процеси в науково-технічній і науково-виробничій сфері з позицій економічної глобалізації

С.57-62

Автор розглядає питання сутності інтеграції (у тому числі і економічної як однієї з найважливіших фаз розвитку світової економіки). Досліджуються питання інтеграційних процесів в науково-технічній і виробничій сферах світової економіки.
Аналізуються питання участі України в інтеграційних процесах з Європейським Союзом в цій сфері.

B. Нежиборець

Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання

C. 63-71

У статті зроблений аналіз сучасного стану інноваційного підприємництва, приведені показники рейтингу «Легкість ведення бізнесу» в Україні в рейтингу Doing Business-2013, чинники з боку держави відносно необхідності підтримки інноваційного підприємництва, у тому числі соціального і макроекономічного характеру, що впливають на конкурентоспроможність в сучасних умовах; вплив перевірок контролюючих органів, непрозорого вживання законодавства на розвиток інноваційного підприємництва в Україні.

Г. Андрощук

Громадське здоров’я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми

С. 72-84

Приведений економіко-статистичний аналіз фармацевтичного ринку України: витрати населення на лікарські засоби, виробництво і вживання імпортних препаратів і вітчизняного виробництва, зростання цін, стан патентної охорони лікарських препаратів, динаміка патентної активності, патентна експансія зарубіжних фармацевтичних компаній, виробництво препаратів-генериків, стратегії і зарубіжна практика примусового ліцензування. Аналізується вплив правової охорони інтелектуальної власності, можливості Угоди ТРІПС на доступ населення до лікарських засобів, особливості правового регулювання. Даються рекомендації щодо внесення змін до чинного законодавства.

B. Петренко,

До питання кваліфікації управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності

C. 85-89

Досліджено і обґрунтовано визначення управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності. Встановлено, що управлінське рішення може включати ознаки інших об’єктів права інтелектуальної власності.

К. Конюшко

Якість податкового законодавства та податкові спори: питання взає­мозв’язку

С. 90-96

У статті розглядаються питання взаємозв’язку між якістю податково­го законодавства та виникненням по­даткових спорів. Аналізуються поло­ження теорії права у частині вимог до законодавчого масиву на прикладі по­даткового законодавства. Підіймаєть­ся питання ефективності податкового законодавства, її вплив на якість правореалізації. Розглядаються функції, що виконує податкове законодавство, в їх причинно-наслідковому зв’язку щодо виникнення податкових спорів

№ 1 (75), 2014
Tagged on: