Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2013
Крижна В.

Поняття і зміст прав інтелектуальної власності

С. 3–7

У статті аналізується поняття і вміст прав інтелектуальної власності порівняно з правом власності. Зроблений вивід, що в законодавстві повноваження власника формулюються лише з позитивного боку (право володіти, користуватися і розпоряджатися), а вміст майнових прав інтелектуальної власності включає і негативний аспект — право забороняти.

Микитин В.

До питання про строки чинності майнових прав інтелектуальної власності

C. 8–15

В статті проаналізовано поняття чинності майнових прав інтелектуальної власності. Встановлено поняття строків у цивільному праві України. Подано класифікацію строків чинності майнових прав інтелектуальної власності з повним їх цивільно-правовим обґрунтуванням.

Дроб’язко В.

Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію і піратство у сфері авторського права і суміжних прав

C. 16–24

У статті автор розглядає докази порушень авторських і суміжних прав, способи захисту авторських і суміжних прав за українським законодавством.

Штефан О.

Запобіжні заходи як попередня судова заборона, спрямована на попередження та захист авторського права

C. 25–35

У цій науковій статті на основі чинного законодавства України, міжнародної практики та законодавства інших країн світу розкривається зміст і сутність такого міжгалузевого процесуального інституту як запобіжні заходи, спрямованого на попередження, виявлення та безпосередній захист авторського права.

Венедіктова І.

Захист охоронюваних законом інтересів при конкуренції прав інтелектуальної власності

С. 36–41

Cтаттю присвячено аналізу конкуренції прав з торгової марки та промислового зразка й специфіки захисту охоронюваних законом інтересів правоволодільцев і заінтересованих осіб. На підставі дослідження законодавства, доктрини і судової практики зроблено висновок щодо способів захисту охоронюваних законом інтересів в таких правовідносинах.

Татьков В.

До питання про суд по інтелектуальних правах

С. 42–47

У статті досліджуються теоретичні аспекти формування спеціалізованого суду по розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, аналізується досвід зарубіжних держав щодо функціонування патентного суду (суду по інтелектуальних правах) та розглядаються перспективи його створення в Україні.

Ревуцький С.

Передумови формування національної інноваційної системи під впливом економічної глобалізації

С. 48–50

Розглядаються взаємозв’язки розвитку економічної глобалізації і національної інноваційної системи. Особлива увага приділяється зв’язку глобалізації господарської діяльності з міжнародною конкуренцією і концентрацією капіталу. Ставиться питання про включення малих і середніх підприємств, як структурних підрозділів в європейське і світове виробництво аж до встановлення квот на таку участь.

Андрощук Г.

Комерціалізація технологій подвійного призначення: досвід США

С. 51–65

Розглянуто систему комерціалізації технологій в США: законодавчу базу, інноваційну інфраструктуру передачі технологій подвійного призначення в цивільний сектор, основні організаційні форми та методи комерціалізації результатів науково-технічної діяльності, стан, проблеми та перспективи комерціалізації технологій подвійного призначення в Україні.

Рабовська С.

Деякі особливості спадкового правонаступництва після смерті фізичної особи — учасника господарських товариств

C. 66–68

В статті досліджуються окремі особливості спадкового правонаступництва майнових прав та обов’язків після смерті фізичної особи – учасника господарського товариства.

Крупнова Л.

Значення принципу законності в діяльності державної виконавчої служби України

С. 69–74

У статті розглядається поняття принципу законності в теорії права, аналізуються положення чинного законодавства, що стосуються діяльності Державної виконавчої служби України як органу публічної влади, на який покладено примусове виконання судових рішень. Визначається значення принципу законності в діяльності виконавчої служби, в процесі виконавчого провадження.

Кушнір І.

Програмно-цільовий метод як один з методів фінансування житлового будівництва

С. 75–81

У статті аналізуються положення теорії фінансового права та норми національного законодавства в частині застосування програмно-цільового методу в сфері фінансування житлового будівництва. Здійснюється аналіз його використання в процесі реалізації різноманітних державних цільових програм у галузі житлового будівництва в Україні.

Черпіцька Л.

Бюджетна система України як об’єкт фінансово-правового регулювання

С. 82–88

У статті аналізуються питання суті бюджетної системи як правової категорії та об’єкту фінансово-правового регулювання. Розглядаються особливості проведення бюджетної політики. Здійснюється аналіз попереднього та чинного бюджетного законодавства у частині визначення понятійного апарату та принципів організації бюджетної системи. Робляться висновки щодо удосконалення бюджетного законодавства.

Козаченко В.

Роль національного банку України в діяльності банківської системи України

С. 89–94

У статті аналізуються положення чинного банківського законодавства, а також оцінюється сучасний стан банківської системи України з метою визначення місця Національного банку України в процесі державного регулювання банківського сектора. Аналізуються функції центрального банку держави, зокрема — щодо здійснення банківського нагляду.

№ 1 (69), 2013
Tagged on: