Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2008

О. ШТЕФАН
ЗМІСТ ПРАВА НА НЕДОТОРКАНІСТЬ І ЦІЛІСНІСТЬ ТВОРУ

У статті розкривається зміст, мета та сутність немайнових прав автора. В центрі уваги – право на недоторканість твору, а також право на його переробку.

Г. АНДРОЩУК
ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автор розкриває сутність та специфічні ознаки авторського права. У даній статті він ставить за мету дослідження авторського права як економіко-правового інституту, його аналіз як економічної категорії, форми інтелектуального капіталу, визначення економічної значимості.

О. КУЛІКОВ, О. ПІЧКУР, В. РЕДЬКО
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО БРЕНДІНГУ В ЄВРОПІ (1ША ЧАСТИНА)

У статті подається визначення поняття брендінгу, а також характеристика його особливостей. Увага акцентується саме на корпоративному та державному брендінгу, крім того, наводяться деякі цікаві історичні відомості з цього питання.

В. КРИЖНА
ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Автор у своїй статті проводить класифікацію торговельних марок на види в залежності від використаних позначень і з’ясовує умови, при дотриманні яких те чи інше позначення може бути зареєстровано як торговельна марка за законодавством України.

А. ЕВКОВ
ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЬНІЙ НОСИТЕЛЬ КАК УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Предметом дослідження у вказаній статті А. Євкова є одна із основних умов застосування принципу вичерпання прав, а саме: передача права власності на матеріальний носій об’єкта інтелектуальної власності. Дана проблема розглядається автором на основі аналізу положень нормативних актів України, а також відповідних норм закордонних країн та міжнародних нормативних актів.

С. ЧІКІН, К. РЕШИТИЛОВ, О. ЧІКІНА
ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА:ФІЛОЛОГІЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ

Дана стаття розкриває зміст і сутність права попереднього користувача, враховуючи філологічні нюанси у тлумаченні законодавства України. Також представлений огляд історичних аспектів цього питання.

О. БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ
ІННОВАТИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ) (ЗАКІНЧЕННЯ)

У статті виділені ознаки, властиві економіці знань, обґрунтовано становлення науки інноватики та її складових, до яких віднесено інтелектуальну власність як засіб реалізації економічних інтересів, та інтелектуальну економіку як галузь знань, пов’язану з інтелектуальним капіталом.

№ 1 (39), 2008
Tagged on: