Ю. КАПИЦА
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ

Автор розглядає актуальні питання реалізації прав інтелектуальної власності в Україні. Зокрема, в статті розглядаються питання що стосуються ситуації, яка склалася з колективними управліннями в Україні та порівняння її з ситуацією в зарубіжних країнах також питання необхідності встановлення в національному законодавстві мінімальних ставок винагороди за використання об’єктів промислової власності. Автор доходить висновків, що по-перше, зміни законодавства в сфері інтелектуальної власності в Україні є, преш за все, реакцією на зовнішню дію і проходить дуже повільно і, по-друге, що в Україні не вивчається ефективність законодавства в сфері інтелектуальної власності та відсутні власні дані про рівень піратства.

О. ШТЕФАН
ДЕЩО ДО КОЛІЗІАЛЬНОЇ НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ ЦК УКРАЇНИ З ІНШИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автор аналізує деякі колізії, протиріччя, неузгодженості ЦК України із Законом України «Про авторське право і суміжні права» та міжнародними конвенціями з авторського права. В статті пропонується внесення деяких змін до ЦК України, викладається та пояснюється необхідність внесення таких змін. Автор зазначає, що усунення зазначених колізій та неузгодженості позитивно віддзеркалилось би на безпосередній охороні та реалізації авторських прав в Україні.

О. ДОРОШЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СУДОМ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТА У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автором розглядається заключний етап усього процесу по здійсненню судово – експертної діяльності – дослідження та оцінка судом висновків експерта. Зазначається, що перевірка оцінки висновку експерта полягає у вивченні його з різних сторін – процесуально – організаційних, фактичних, методичних, логічних, граматичних та ілюстраційних. В статті поетапно розглядаються всі елементи оцінки висновку експерта і можливі результати цієї оцінки. Автор вказує на деякі ускладнення, що виникають у суду при дослідженні та оцінці висновків експерта саме у справах про порушення прав інтелектуальної власності, пов’язані з відсутністю у цій сфері розробок глибокого теоретичного рівня та методик проведення досліджень об’єктів інтелектуальної власності.

Л. РОМАНАДЗЕ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Стаття присвячена розгляду зарубіжного досвіду щодо застосування деяких способів захисту прав на торговельні марки. Автор розглядає питання захисту прав на митному кордоні за угодою TRIPS та Регламент (ЕС) № 1383/2003 про митні дії стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права. В статті приділяється увага важливості застосування конкурентного способу захисту прав шляхом подання позовів про недобросовісну конкуренцію та наводяться приклади з практики позовів у зарубіжних країнах.

О. КРИЖНИЙ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 229 КК УКРАЇНИ

В статті йде мова про предмет злочину, передбаченого ст. 229 КК України, яку автор пропонує викласти у наступній редакції: «Порушення прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг». Проводиться аналогія між використанням зареєстрованого і незареєстрованого знака для товарів і послуг та використанням офіційно визнаного добре відомим і офіційно не визнаного добре відомим знака для товарів і послуг. Автор висловлює свою думку щодо віднесення позначень схожих настільки, що їх можна сплутати також до предмету злочину, передбаченому ст. 229 КК України.

С. ЧІКІН, І. ВЕРБА, А. БЄЛЯЄВА
ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАЧА ЩОДО ВИНАХОДІВ ТА КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ — ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

В статті наводиться та розглядається перелік можливих документальних джерел, на основі аналізу яких повинні будуватися докази наявності у суб’єкта права попереднього користувача на винаходи та корисні моделі, яке виникає якщо особа до дати подання заявки добросовісно використовувала технічне рішення, аналогічне заявленому або здійснила для цього використання значну і серйозну підготовку. Метою даної статті є аналіз можливих аспектів, які б свідчили або на користь здійснення серйозної підготовки до використання, або про її відсутність. В роботі розглядаються стадії розробки конструкторської документації.

І. РУДЧЕНКО
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНИХ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Статтю присвячено питанням розподілу права інтелектуальної власності (майнових і особистих немайнових прав) на результати творчої, інтелектуальної діяльності через трудовий договір. Автор викладає які, на його думку, спірні моменти випливають з буквального тлумачення ч. 1 ст. 429 ЦК України і зазначає, що вони фактично призводять до парадоксів, які унеможливлюють використання цієї норми на практиці при її буквальному тлумаченні. В статті розглядається правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності, які відносяться до виконання службових обов’язків або службового завдання відносно працівника і відносно роботодавця.

О. СІМСОН
ІДЕЇ І БРЕНДИ ЯК ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Стаття присвячена питанням творчих ідей в бізнесі. Автор приділяє особливу увагу тому, що об’єктом інновацій можуть стати не тільки наукові знання, але й дослідні, в рамках яких найчастіше виникають бізнес – ідеї і особлива значимість яких, на думку автора, полягає саме у тому, що вони формуються зі спостережень, які здійснюють професіонали кожен день. В статті зазначається, що однією з таких ідей (яка формується зі спостережень) є бренд, розглядаються дослідження брендів та співвідношення між поняттями “торговельна марка”, “знак для товарів і послуг” та “бренд”.

В. ПЕРШИН
КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКАМИ І СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В статті йде мова про необхідність створення нових підходів до інвестиційно – інноваційної політики і, як наслідок, до механізму її реалізації, а також форм впливу держави на процеси, що відбуваються у цій сфері. Розглядаються істотні елементи інвестиційно – інноваційного механізму: організаційно – економічний елемент; ресурсне забезпечення інвестиційних проектів і програм – кадрове, фінансове і технічне; вироблення селективної інвестиційно – інноваційної стратегії. Автор звертає особливу увагу на виникнення необхідності створення внутрішньої і зовнішньої системи мотивації банків і страхових організацій до інвестування кредитних коштів у загальний процес інноваційного інвестування.

СУДОВА ПРАКТИКА:

Оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/78 від 14.02.2007 р. “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію”

№ 1 (33), 2007
Tagged on: