Завантажити Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» №1, 2006

В. ДРОБ’ЯЗКО
ДО ІСТОРІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

У статті автор відкриває історичну завісу перед читатачами на те яким чином врегульовувалися відносини у сфері авторського права за часів УСРР. І випливає що авторське право періоду «воєнного комунізму» характеризувалося докорінною зміною попереднього авторського права і спробами впровадити в зазначену сферу норми, що відповідали б панівним більшовицьким поглядам.

А. ДИТЦ
ПЯТЬ СТОЛПОВ СИСТЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА И УГРОЖАЮЩАЯ ИМ ОПАСНОСТЬ

Автора статьи тревожат недоработки существующие в современном европейском законодательстве об авторском праве.
С позиции повышения прав авторов и артистов-исполнителей раскрываются политико-правовые основы и преимущества сформулированные в Директиве «Про гармонизацию некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» утвержденной в мае 2001 года (Директива 2001/29/EC). На основе проведеного автром анализа общих тендендий в авторском праве рассматривается 5-столповая модель современного авторского права состоящая из материального авторского права, смежных прав, авторского договорного права, организаций по коллективному управлению (коллективного управления) и системы осуществления прав, и выявляются помехи для успешного функционирования данной системы, а также предлагаются меры по их устранению.

С. ГЛОТОВ
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЧЕРПАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА. ВИЧЕРПАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У світлі інтенсивних інтеграційних процесів (вступ до СОТ тощо), що сьогодні мають місце в Україні, автором розглядається дискусійне питання стосовно вичерпання прав, що є важливою основою для формування вітчизняної юридичної практики. Для цого також необхідно внести зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права», що дасть змогу повноцінно застосовувати його для цифрового середовища на аналогічному рівні до існуючого сьогодні в світі. На підставі наведених прикладів робиться висновок, що на сьогодні принцип вичерпання авторського права до цифрового середовища не може бути застосований взагалі, отже пропонуються певні заходи з запобігання можливим проблемам.

В. КРАЩЕНКО, О. ДОРОШЕНКО
ЧИ Є СУДОВІЙ ЕКСПЕРТ НАУКОВЦЕМ

На тлі актуальності застосування судових експертиз в Україні та проблеми відсутності сталої методичної бази для набуття експертами достатнього досвіду автори статті через розтлумачення відповідних статей Закону України «Про судову експертизу» намагаються знайти відповідь на питання чи є експертне дослідження повноцінним науковим дослідженням.

Ю. AТАМАНОВА
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРАВА

Питання інновацій не достатньо врегульовані у закондавчій базі України та не зовісім вичерпно викладені в наукових дослідженнях. А отже для подальшого поглиблення у вивчення переваг інновацій для суспільства на думку автора необхідно з’ясувати функціональні особливості інновацій, вимоги до властивих ним характеристик для забезпечення виконання функціонального навантаження, а також визначення об’єктів інтелектуальної власності, що здатні входити до складу інновацій.

 

І. НЕСТОРУК
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ТАК ЗВАНОЇ «ВІЙНИ ЦІН» У ПОЛЬСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ – ОГЛЯД НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

З погляду на те яким чином такі явища як глобалізація, гіперкокуренція та Інтернет впливають на зміни, що відбуваються на сучасних ринках та підприємствах, автором розкривається юридичний підхід до нечесного формування цін на ринку у вигляді утримування цін на особливо низькому рівні у польському та німецькому законодавстві.

№ 1 (27), 2006
Tagged on: