Скачати журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності” № 1 (105) 2019

Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України

С. 5-16

У статті висвітлюються основні аспекти дії Угоди про асоціацію як джерела авто­рського права та проблеми її застосування. Розглянуто питання прямої дії норм права ЄС та критерії, за якими норми прямої дії Угоди відрізняються від інших норм. Досліджено підстави для використання в українській правозастосовній практиці офіційних перекла­дів текстів міжнародних договорів, звернуто увагу на проблеми змістовних розбіжностей між автентичним текстом Угоди англійською мовою та його офіційним перекладом.

Ключові слова: Угода про асоціацію, проблеми офіційного перекладу міжнародних договорів, джерела авторського права

Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі

С. 17-24

Статтю присвячено питанню можливості виникнення співавторства фотографа та моделі, зображення якої міститься у фотографічному творі. Встановлено особливості виникнення співавторства на фотографічний твір, розмежовує авторські права фото­графа та особисті немайнові права моделі, яка бере участь у зйомці. Доведено можли­вість виникнення співавторства, спираючись на існуючу судову практику.

Визначено місце моделі в системі суб’єктів авторського права на фотографічний твір. Запропоновано виокремити модель, як учасника фотозйомки, у якості суб’єкта фотографічного зображення.

Автор визначає особливості договору між фотографом і моделлю, окреслюючи основні положення, які повинен містити такий договір, ураховуючи інтереси фотогра­фа та моделі.

Ключові слова: авторське право, співавторство, фотографічний твір, договір між фотографом і моделлю, суб’єкт фотографічного зображення

Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу

С. 25-32

Статтю присвячено питанням, що пов’язані з реєстрацією авторських прав в Україні та інших країнах світу. Проаналізовано системи, види та особливості реєстра­ції авторських прав. На підставі проведеного аналізу надано рекомендації з удоско­налення системи авторського права в Україні та запропоновано зміни.

Ключові слова: реєстрація авторського права, формальності щодо закріплення авторських прав, оригінальні твори, оналайн-реєстрація, короткі фрази, псевдонім

Городецька Н. Недобросовісна конкуренція на ринку лікарських засобів

С. 33-39

У статті розглянуто питання співвідношення недобросовісної конкуренції з порушен­ням прав інтелектуальної власності. Розкрито зміст обох понять із зверненням до норма­тивно-правової бази України. Приділено увагу порушенням прав, що випливають із патенту, як актам недобросовісної конкуренції та їхньому впливу на конкурентне сере­довище на ринку лікарських засобів. Висловлено пропозиції з удосконалення законодав­ства у сфері патентного права з метою мінімізування недобросовісної конкуренції та злов­живань правами, що випливають з патенту.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, конкурентне середовище, порушення прав інтелектуальної власності, порушення прав, що випливають з патенту, «патентний тролінг», зловживання патентними правами

Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права

С. 40-49

У статті проаналізовано зміст, особливості застосування та види судової заборони як способу захисту авторського права та її вплив на рівень порушень авторського права з використанням мережі Інтернет. Висловлено пропозиції з удосконалення національного авторсько-правового законодавства.

Ключові слова: захист авторського права, веб-блокування, судова заборона

Сопова К. Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки

С. 50-58

У статті проаналізовано висновок експерта як засіб доказування у справах щодо прав на торговельні марки, а також інші документи (висновки патентних повірених, звіти соціологічних опитувань, рецензії на висновки експертів тощо), які подають сто­рони на підтвердження своїх вимог і заперечень та для з’ясування обставин, які мають значення для вирішення справи. Також розглянуто випадки, коли суди става­ли на місце пересічного споживача та самостійно встановлювали обставину щодо схо­жості позначень настільки, що їх можна сплутати.

Ключові слова: висновок експерта, висновок патентного повіреного, рецензія на ви­сновок експерта, звіт соціологічного опитування, знак для товарів і послуг, торговель­на марка

Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки

С. 59-72

У статті узагальнюються теоретичні підходи до визначення капіталізації, її змісту та різновидів. Обґрунтовується економічна категорія капіталізації майнових прав інтелектуальної власності як вартість майнових прав інтелектуальної власності в про­цесі її комерціалізації, спрямованої на отримання прибутку (доданої вартості). Визначено зміст реальної та фіктивної, прямої та зворотної капіталізації майнових права інтелектуальної власності. Розглянуто розширення процесу капіталізації май­нових прав інтелектуальної власності в умовах корпоративної трансакції, з якою пов’язують рух інтелектуального капіталу.

Ключові слова: капіталізація, інтелектуальний капітал, майнові права, інтелекту­альна власність, вартість, корпоративна трансакція

Зайківський О., Оністрат О. Інтелектуальна власність в оборонній сфері

С. 73-85

Розглянуто законодавство України, що визначає державну політику в оборонній сфері, стосовно врегулювання питань щодо забезпечення реалізації прав інтелекту­альної власності в процесі підвищення обороноздатності держави. Вказано на необхід­ність удосконалення законодавства щодо чіткого визначення всіх можливих порушень зазначених прав і забезпечення невідворотності покарання за здійснення порушень прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оборонна сфера, об’єкти права інтелек­туальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військо­ва техніка, військово-технічне співробітництво

Воронцова К. Особа, що отримала право на зайняття народною медициною (цілительством) як суб’єкт права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я

С. 86-93

У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням понять народна медици­на, додаткова та альтернативна медицина, традиційні знання і суб’єкти інтелекту­альної власності на традиційні знання. Стаття містить аналіз законодавства щодо регулювання правового статусу осіб, які отримали право на зайняття народною меди­циною (цілительсьвом), а також обґрунтування необхідності захисту їх прав інтелек­туальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, народна медицина, додаткова медицина, альтернативна медицина, цілительство, традиційні знання

Майданик Л. Поняття та межі об’єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів

С. 94-100

Стаття присвячена дослідженню поняття об’єктивна форма вираження твору в авторському праві з точки зору підходів Європейського Союзу та України. На підставі аналізу судової практики розглядаються актуальні питання можливості правової охо­рони творів, що сприймаються не лише зором та слухом людини, а й смаковими та нюховими рецепторами.

Ключові слова: об’єктивна форма вираження твору, запах, смак, рішення Суду ЄС

Рецензія на монографію Кушнір І. «Нематеріальні активи будівельної галузі та її вплив на інноваційний розвиток України»

С. 101-104

№ 1 (105) 2019